Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky ze 16. zasedání ZM, 7. 12. 2020

Písemné vypořádání podnětů a připomínek ze 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 7. prosince 2020 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 53. schůzi konané 17. 12. 2020 a přijala následující usnesení: Podněty a připomínky z 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

 1. ukládá primátorovi Ing. Petru Měřínskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
 2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Ing. Petr Měřínský

Termín: 29. 12. 2020

 Bod Podnět Odpovědná osoba

1/16
Helena Netopilová

Občan Čechál

Josef Nekl

Michal Symerský

K materiálu 16/3.1.9 - Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace systému sběru odpadů v Přerově“

K tomuto bodu zazněla v diskusi řada otázek, na které bylo v jejím průběhu odpovězeno. Bylo přislíbeno, že bude písemně zodpovězeno na dotaz M. Symerského, jakým způsobem se nakládá s tříděným odpadem.

Stanovisko rady: B. Střelec připraví písemnou informaci.

Informace:

Papír

Veškerý svozový papír je využit jako druhotná surovina, po svezení z kontejnerových stanovišť je naložen na dopravní prostředky a zavezen do společnosti Kromexin, kde je vytříděn na novinový papír a karton a následně je distribuován do papíren k dalšímu využití

Sklo

Veškerý skleněný odpad se používá jako druhotná surovina pro sklárny, v našem zařízení se netřídí a odváží se přímo k odběrateli

Plast

Plastový odpad ze žlutých popelnic se sváží na skládku v Žeravicích, zde projde třídící linkou, kde se vytřídí. Z celkového plastového odpadu jde cca 40% na další využití jako druhotné suroviny, 60% jsou výměty z třídící linky.

Z těchto výmětů je cca 20% na využití jako TAP (tuhé alternativní palivo), 80% je nevyužitelný odpad.

Kov

100% kovových odpadů jde do sběrných surovin k materiálovému využití

Jedlé oleje

100% sebraných sběrných olejů jde k materiálovému využití

Textil

100% jde k dalšímu využití

Velkoobjemový odpad

70% je objemný odpad, který se likviduje na skládce, 30% je dřevo, které se využije jako druhotná surovina k dalšímu materiálovému využití

BIO odpad

100% sebraného BIO odpadu včetně trávy ze sečení veřejné zeleně jde na kompostárnu k dalšímu využití – kompostování

Z: B. Střelec

T: 29. 12. 2020

2/16

Josef Nekl

Dotaz k bydlení k materiálu Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod zbytných bytů

Požádal o písemnou odpověď na dotaz, kolik procent bytů z bytového fondu vlastní města Přerov na to, aby mohlo uspokojit dostupnost bytů pro lidi, kteří žijí spořádaným životem, kteří jsou schopni platit tradiční nájem, který odpovídá příjmům apod., a jestli to procento odpovídá i zájmu o tyto byty.

Stanovisko rady: M. Zácha připraví písemnou informaci.

Informace:

Bytové jednotky celkem 1 405

z toho dle kategorií bytů: 

 • dostupné 309
 • sociální 141
 • byty v SVJ a ostatní byty mimo byty sociální a dostupné 611
 • zvláštního určení 344

Osobně se na volné byty přijdou zeptat řádově jednotky osob, dotaz mailem do deseti za rok.

Z: M. Zácha

T: 29. 12. 2020

3/16

Radek Pospíšilík

Promítání na plátno. Návrh, aby při projednávání materiálů souvisejících s majetkem byly mapky promítány na plátno.

Stanovisko rady: Tajemník prověří možnost zajištění tohoto návrhu, v případě, že to bude možné, budou k materiálům promítnuty mapky nebo plánky.

Informace:

Projednáno, pokud to bude možné, budou k materiálům promítnuty mapky nebo plánky.

Z: P. Mlčoch

T: 29. 12. 2020

4/16

Radek Pospíšilík

K materiálu 16/3.6.1.  Smlouva o poskytnutí dotace z Programu na podporu lesních ekosystémů 2018 - 2020 – úhrada nákladů na oplocení lesních porostů

V souvislosti s projednáváním tohoto materiálu požádal, aby byla zastupitelům poskytnuta zpráva lesního hospodáře. B. Střelec se dotázal, uzda bude dostačující poskytnutí plánu, s tím R. Pospíšilík souhlasil.

Stanovisko rady: B. Střelec poskytne lesní plán.

Informace:

SM Přerov zpracovává Lesní hospodářský plán na období 2021 – 2030, který by měl být hotov do konce června 2021. Pokud bude mít pan Pospíšilík požadavky na provoz LHC Svrčov, chtěl bych, aby tyto konkretizoval.

Jinak SM Přerov čerpá dotace z ministerstva zemědělství a z olomouckého kraje a to jak na výstavbu oplocenek, také dotace na přípravu půdy před výsadbou, na výsadbu nových porostů po kůrovcové kalamitě a na následnou péči.

Ohledně podrobností může kontaktovat i OLH pana Navrátila – má na něho telefon.

Z: B. Střelec

T: 29. 12. 2020

5/16

Občan Čechál

K materiálu 16/9  Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – TK PRECHEZA Přerov z.s.

Dotaz, kolik má klub členů. Další návrh na změnu smlouvy se stal v důsledku hlasování bezpředmětným.

Stanovisko rady: P. Kouba připraví požadovanou informaci.

Informace:

TK PRECHEZA

 • do 18 let – 213 členů (z toho 64 přípravka, 78 členů do 15 let, 71 členů 16 až 18 let)

 • nad 18 let – 35 členů

 • celkem 248 členů

Při porovnání počtu členů do 18 let se jedná o pátý největší sportovní klub v Přerově a přitom je tenis převážně individuální sport.

Z: P. Kouba

T: 29. 12. 2020

6/16

Radek Popsíšilík

K materiálu 16/12 Obecně závazná vyhláška č. .../2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů

V souvislosti s projednávaným podnětem podnět na Městskou policii, aby v tomto ohledu více zaměřila svou pozornost lokalitě v okolí Alberta.

Stanovisko rady: Primátor projedná podnět s ředitelem Městské policie, ta se průběžně zajišťováním veřejného pořádku v problémových lokalitách věnuje.

Informace:

Projednáno, průběžně zajišťováno.

Z: primátor

T: 29. 12. 2020

7/16

Helena Netopilová

Dopravní problematika v Předmostí. Shrnula problémy související s realizací dopravních staveb pro občany, zejména co se týká spojenímezi Popovicemi a místní částí Vinary.

 • Stavební práce pod dálničním nadjezdem mezi místní částí Popovice a Vinary ztěžují lidem průchod, jelikož bývá cesta po celé šířce zaskládána stavebním materiálem a technikou a lidem to zabraňuje v průchodu či průjezdu na kole. Prosí tedy, aby byl zachován alespoň koridor.
 • Myší díra je už dle jejích informací průchodná, ale zatopená vodu. Žádá o prověření a zpřístupnění obyvatelům Předmostí.

T. Navrátil uvedl, že takové podněty je nejlépe řešit v aktuálním časem, je dobré mu zavolat. Bude se podněty zabývat.

Stanovisko rady: T. Navrátil se bude podněty zabývat a H. Netopilovou informovat.

Informace:

Projednáno, zastupitelka H. Netopilová byla informována.

Z: T. Navrátil

T: 29. 12. 2020

Pozn.: Veškeré podněty a připomínky, na které v průběhu zasedání zazněly odpovědi, jsou součástí audiozáznamu zveřejněného na webu města a nejsou uvedeny v tomto přehledu.  


11.1.2021 8:36:55 | přečteno 355x | Ing. Daniela Novotná

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49970823
Za týden: 474761
Za den: 121617
Online návštěvníků: 1098
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load