Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky ze 17. zasedání ZM, 8. 2. 2021

Písemné vypořádání podnětů a připomínek ze 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 8. února 2021 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 56. schůzi konané 11. 2. 2021 a přijala následující usnesení.

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí podněty ze 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 8. 2. 2021 a jejich vypořádání.

 Bod PodnětSdělení

1/17

Pavel Ondrůj

materiál č. 2.1

bod programu č. 2

Jaká je vize či koncepce „Co dál s knihovnou“?

náměstek P. Kouba – v současné době nadále probíhají jednání. Pracuje se s návrhem odloučeného pracoviště v bývalé galerii Atrax. V současné době se řeší všechny varianty:

  • rekonstrukce stávající budovy
  • zbudování nové knihovny
  • koupě budovy pro vybudování knihovny

Bez dalších sdělení

2/17

Libor Slováček

materiál č. 2.1

bod programu č. 2

Dotaz k bodu z minulého zasedání ZM ohledně řešení obslužnosti MAD a bezpečnosti občanů Lýsek docházejících na zastávku za podjezdem.

uvolněný radní T. Navrátil – ve věci bylo již před Vánoci jednáno s TSMPr, kdy se snažili provést dílčí úpravy. Také zaslal p. Slováčkovi tabulku s termíny jednotlivých prací, kde je uvedeno, že dne 1.3.2021 proběhne částečná uzavírka se zhotovením chodníků a úpravami terénu atd. To znamená, že od 1. 3. 2021 bude investor dávat chodníky do pořádku.

Bez dalších sdělení

3/17

Libor Slováček

materiál č. 9.3

bod programu č. 9

Podnět k řešení pískových chodníků v parku Michalov.

neuvolněný radní M. Zácha – věc byla opakovaně řešena se správcem parku Michalov i v rámci magistrátu, bohužel všechny návrhy na řešení byl vždy zamítnuty ze strany dotčených státních orgánů.

B. Střelec – znovu otevře tuto otázku a bude ve věci jednat s příslušnými orgány.

Bez dalších sdělení

4/17

Pavel Galeta

materiál č. 9.3

bod programu č. 9

Podnět k úpravě placení poplatků za komunální odpad nájemci v objektech, které jsou ve vlastnictví soukromých osob.

náměstkyně H. Mazochová – existuje zákonná úprava, která říká, že poplatek platí fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Pracovníci magistrátu a ani městská policie nemají právo vstupovat do soukromých objektů, aby zjišťovali, kolik je tam skutečně ubytovaných osob.

Bez dalších sdělení

 Bod PodnětSdělení

5/17

Radek Pospíšilík

materiál č. 9.3

bod programu č. 9

Má informace, že by měla být uzavřena komunikace Doloplazy-Čekyně.

neuvolněný radní M. Zácha – jedná se o investici Olomouckého kraje, která nebude prováděna dříve, než v roce 2022, ale bude se to odvíjet od dostatku finančních prostředků případně od vypsání příslušných dotačních titulů.

Bez dalších sdělení

6/17

Pavel Galeta

materiál č. 9.3

bod programu č. 9

Podnět ohledně zajištění likvidace ojetých pneumatik.

B. Střelec – TSMPr zajišťují odběr ojetých pneumatik za poplatek 10,--Kč/ks. Ojeté pneumatiky je možno také zdarma odevzdat v určených pneuservisech (jejich seznam je uveden na webových stránkách TSMPr).

Bez dalších sdělení

7/17

Radek Pospíšilík

materiál č. 9.3

bod programu č. 9

Žádá o poskytnutí zprávy o hospodaření v městských lesích.

B. Střelec – Plán hospodaření v městských lesích na roky 2021-2030 bude vypracován do konce 06/2021. Pokud to takto p. Pospíšilíkovi stačí, tak následně mu bude tento plán poskytnut.

Bez dalších sdělení

8/17

občan

Martin Čechál

materiál č. 9.3

bod programu č. 9

Žádá, aby Kontrolní výbor ZM provedl kontrolu hospodárně vynaložených finančních prostředků v souvislosti s projektem IOP 09.

primátor – projekt Portál občana byl součástí celého projektu IOP 09 a po dobu udržitelnosti projektu byl provozován. Po skončení udržitelnosti projektu byla tato část vyhodnocena a po jejím vyhodnocení byl podán návrh na ukončení této části projektu IOP 09. V případě, že by došlo k ukončení dříve, tak by hrozilo, že město Přerov by muselo část dotace nebo i celou dotaci vrátit.

J. Nekl-předseda Kontrolního výboru ZM – náplň činnosti KV stanoví zákon o obcích, kde se uvádí, že KV kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady města a toto není kontrola usnesení. Z tohoto důvodu nemá KV k takové kontrole oprávnění.

Bez dalších sdělení

Pozn.: Veškeré podněty a připomínky, na které v průběhu zasedání zazněly odpovědi, jsou součástí audiozáznamu zveřejněného na webu města a nejsou uvedeny v tomto přehledu.

18.3.2021 8:45:24 | přečteno 334x | Zdeněk Daněk

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 22194
Za týden: 581161
Za den: 106520
Online návštěvníků: 1930
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load