Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky ze 18. zasedání ZM, 12. 4. 2021

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 12. dubna 2021 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích.

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 60. schůzi konané 15. 4. 2021 a přijala následující usnesení: 2207/60/10/2021 Podněty a připomínky z 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

  1. ukládá primátorovi Ing. Petru Měřínskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
  2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Ing. Petr Měřínský

Termín: 5. 5. 2021

 Bod Podnět Sdělení

1/18

Jan Horký

Ludmila Tomaníková

K materiálu 4.1.2. záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 3820, jehož součástí je objekt občanského vybavení č.p. 336,  příslušný k části obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 3800/2 v k.ú. v k.ú. Přerov (Strojař).

Z diskuse vyplynuly následující podněty:

Ing. arch. Horký

  • Požádal Kontrolní výbor, aby prověřil usnesení 1065/36/5/2018, kdy ZM schválilo pokračovat v záměru zadání veřejné zakázky bez vyhlášení architektonické soutěže a dokonce na to vyčlenilo finanční prostředky.

Stanovisko rady: Zastupitelstvo o tom návrhu nehlasovalo, není v kompetenci rady ukládat úkoly výboru zastupitelstva.

V jednacím řádu výborů je uvedeno mj.: Náplň činnosti finančního výboru a kontrolního výboru stanoví § 119 zákona o obcích. Ostatním Výborům stanoví náplň činnosti a úkoly Zastupitelstvo. Základní okruhy úkolů Výborů jsou uvedeny v příloze 1.

V příloze 1 má Kontrolní výbor uvedenou tuto náplň: 

Kontrolní výbor

  • a) kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady města Přerova

  • b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními Výbory a Magistrátem na úseku samostatné působnosti

  • c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo

  • Technická poznámka - pokud je zde vyjádření odboru rozvoje, které bylo evidentně psáno v počítači, není potřeba ho skenovat, bude radši za strojově čitelnou formu v PDF, aby se to mohlo potom snadněji vyhledávat.

Stanovisko rady: pokud je to možné, je žádoucí přílohy vkládat ve strojově čitelných formátech.

p. Tomaníková

  • Vznesla požadavek, aby Komise pro koncepci a strategii a Komise majetková ve spolupráci s Radou města se zabývala využitím Strojaře, aby předložily společný záměr, co by město chtělo se Strojařem udělat.

Stanovisko rady: k využití Strojaře již se orgány města vyjádřily, je platné usnesení 1065/36/5/2018, kterým zastupitelstvo schválilo pokračování veřejné zakázky „Využití hotelu Strojař“.

K bodu a)

Bez dalších sdělení

K bodu b)

Z: tajemník

T: průběžně

K bodu c)

Bez dalších sdělení

2/18

Jan Horký

K materiálu 4.1.7. záměr statutárního města Přerova  - směna nemovitých věcí  – pozemků v k.ú. Přerov, k.ú. Předmostí, k.ú. Dluhonice, k.ú. Lověšice u Př., k.ú. Bochoř

Dotaz k pozemkům pod dálnicí, zda se nejedná v projednávaném balíku i o pozemky, které jsme chtěli nechat vykoupit a mít z nich příjem. M. Zácha přislíbil písemnou odpověď.

Stanovisko rady: M. Zácha zajistí písemnou odpověď.

Informace:

Zastupitelstvo města Přerova na svém 18. zasedání dne 12.4.2021 schválilo usnesením č. 700/18/4/2021 směnu pozemků ve vlastnictví statutárního města Přerova a pozemků ve vlastnictví ŘSD ČR s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitých věcí.

Tato navrhovaná směna obsahuje pozemky, které měly být ŘSD původně prodány.  Výstavbou dálnice však došlo mimo jiné ke zrušení řady účelových komunikací, polních cest ve vlastnictví statutárního města Přerova, kdy ŘSD realizovalo jejich přeložení na jiné pozemky. V roce 2018 se uskutečnilo jednání, na kterém bylo dohodnuto, které komunikace statutární město Přerov nabude do svého vlastnictví a jejich vlastnictví je tak pro město důležité z důvodu zachování komunikační potřeby. Ze strany ŘSD bylo sděleno, že pro převod pozemků z jejich vlastnictví do vlastnictví města je jedinou možností směna. ŘSD nemůže samo pozemky převádět, pozemky musí být převedeny na ÚZSVM či SPÚČR a ty dále s pozemky nakládají.

Z tohoto důvodu bylo přistoupeno ke směně pozemků ve vlastnictví města dotčených stavbou dálnice ( původně zamýšlených k prodeji) za pozemky ve vlastnictví ŘSD. I v tomto případě počítáme s příjmem spočívajícím v doplatku cen směňovaných nemovitých věcí, byť bude podstatně menší než v případě prodeje všech pozemků dotčených stavbou dálnice ŘSD. Z důvodu získání co nejvyššího doplatku bylo důkladně posouzeno, zda všechny pozemky zahrnuté ŘSD do směny skutečně potřebujeme nabýt do vlastnictví (např. námi vyloučené k.ú. Bochoř). Dále bude v tomto smyslu s ŘSD jednáno.

Z: M. Zácha

T: 5. 5. 2021

3/18

Jan Horký

K materiálu 5.2. rozpočtové opatření č. 3, 4, 5 a 6

Dotaz k náhradnímu plnění – dotazuje se, jaká opatření na jednotlivých školách byla přijata, aby došlo ke snížení plateb státu za náhradní plnění

Stanovisko rady: P. Kouba zajistí písemnou odpověď.

Informace:

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Možnosti plnění povinného podílu jsou následující:

1.zaměstnávání osob se zdravotním postižením v pracovním poměru,

2.odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele (§ 78), nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám,

3.finanční odvoddo státního rozpočtu,

4.kombinace výše uvedených možností.

Náhradní plnění smí poskytovat pouze společnost zaměstnávající víc jak 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením v celkovém přepočteném počtu zaměstnanců. Poskytovatelé náhradního plnění se řídí zákonně stanoveným limitem pro poskytování náhradního plnění. Zaměstnavatelé mohou pro účely splnění uvedené povinnosti poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky jen do výše odpovídající 28násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.

Z výše uvedeného vyplývá, že základní školy mají povinnost naplňovat ustanovení zákona o zaměstnanosti, ale ne vždy se jim podaří v daném roce zaměstnat osoby se zdravotním postižením nebo odebrat tzv. náhradní plnění od firem, které osoby se zdravotním postižením zaměstnávají. Uvedené plnění mají tyto firmy omezeno a mohou jej v každém roce poskytnout jen do určitého objemu. Ne na každého se tudíž dostane. Školy většinou od těchto firem nakupují nábytek a učebnice. Tyto firmy však mohou mít své zboží dražší než konkurence. Další možností pro školy je zaměstnání osoby se zdravotním postižením, což je využíváno zejména u úklidu školy a hlídání školních hřišť.  Náhradní plnění se nepodařilo v plném rozsahu zajistit jen třem školám - ZŠ Za mlýnem (odvod 6.923 Kč), ZŠ Velká Dlážka (odvod 95.181 Kč) a ZŠ U Tenisu (odvod 46.725 Kč). 

Z: P. Kouba

T: 5. 5. 2021

4/18

Jan Horký

K materiálu 6.2. Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Propagační a reklamní služby“ 

Diskuse. Požádal o smlouvu Olomouce.

Stanovisko rady: smlouva je k dispozici https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11152224?backlink=yde9x

Bez dalších sdělení

5/18

Jan Horký

Ekologická havárie na řece Bečvě – ve svém vystoupení hovořil o mj. jiné o tom, že likvidaci 40 tun uhynulých ryb musí platit Český rybářský svaz ze svého. Navrhl tedy podpořit tuto aktivitu – viz usnesení. Diskuse.

724/18/9/2021 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. Jana Horkého

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr poskytnutí dotace Českému rybářskému svazu, z.s. ve výši 100 000 Kč na likvidaci škod po ekologické havárii v řece Bečvě

2. ukládá Radě města Přerova zajistit finanční krytí této dotace a předložit k projednání  na příštím zasedání zastupitelstva města.

Stanovisko rady: naplnění usnesení bude řešit společně odbor KP, STAV ve spolupráci s odborem ekonomiky.

Informace:

Záměr byl projednán, následně se uskutečnilo jednání se zástupcem Českého rybářského svazu s tím, že svazu byly ze strany Kanceláře primátora předloženy k vyplnění podklady nutné pro projednání dotace. Prozatím žádost s podklady nebyla na magistrát doručena. Realizace usnesení je v řešení.

Z: P. Kouba, H. Mazochová

T: ZM 06/2021

6/18

Radek Pospíšilík

Prodej zahrádek – informoval o podnětu občanů z ulice Teličkovy, podle kterých město prodalo zahrádky, které měli propachtované, a to aniž by lidi město předem informovalo a projednalo s nimi tento záměr (přečetl dopis občanů). Diskuse. M. Zácha přislíbil písemnou odpověď.

Stanovisko rady: M. Zácha situaci prověří a zajistí písemnou odpověď.

Informace:

Záměr prodeje pozemku p.č. 6704/11 a p.č. 6705/3 byl jednán v Komisi pro majetkové záležitosti dne 22.7.2020 a následně schválen Radou města Přerova na její 44. schůzi dne 27.8.2020. Samotný úplatný převod byl projednáván Radou města Přerova na její 47. schůzi dne 1.10.2020 a schválen Zastupitelstvem města Přerova na jeho 15. zasedání dne 19.10.2020.

Ve všech předlohách předložených jednotlivým orgánům města k projednání byla uvedena informace o tom, že se na pozemcích nachází zahrádky. Orgány byly taktéž seznámeny se stanoviskem místního výboru, který požadoval zachování zahrádek.

Záměr převodu byl vyvěšen na úřední desce města v termínu od 1. 9. do 17.9.2020.  Široká veřejnost tak mohla být a byla se záměrem prodeje pozemků seznámena.

Společnost Kovet, spol. s.r.o. na jednání na MAJ sdělila, že je ochotna zahrádky na pozemku ponechat, pokud bude dodržován pořádek a prostor zahrádek bude udržován uklizený. Na tomto pozemku nyní nemá investiční záměry.  Z jejich strany bude navýšeno pachtovné tak, aby byla uhrazena celková daň z nemovitosti za tento pozemek. Nyní činí výše pachtovného 1,-Kč/m2/rok. Aktuální cena dle nového vnitřního předpisu města činí 3,-Kč/m2/rok.

S pachtýři zahrádek nebylo o prodeji pozemku jednáno. Pozemek nebylo možné rozprodat jednotlivým pachtýřům dle jejich skutečného užívání. Pozemek nenavazuje na veřejně přístupnou komunikaci a nebylo by možné od stavebního úřadu získat souhlasy s dělením tohoto pozemku. Dalším rozhodujícím faktorem při prodeji pozemků byla samozřejmě kupní cena. Pozemek byl prodán za kupní cenu ve výši 650 Kč/m2. Je k uvážení, zda by byli pachtýři za tento pozemek tuto cenu ochotni uhradit a pozemek koupit do podílového spoluvlastnictví.

Pachtýřům nebylo možné nabídnout jiný pozemek k užívání za účelem zahrádky. Statutární město Přerov nyní nedisponuje žádnými volnými zahrádkami, ani nám není znám jiný pozemek odpovídající tomuto účelu.

Vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí byl proveden dne 22.3.2021. V době konání Zastupitelstva města Přerova dne 12.4.2021 byly připravovány dopisy adresované pachtýřům s informací, že byl pozemek prodán společnosti Kovet, spol. s.r.o. a pachtovní smlouvy včetně všech práv a povinností dle zákona přešly na nového vlastníka pozemku. V důsledku dlouhodobého personálního oslabení MPO podpořeného nynější coronavirovou situací, nutností vyhledat všechny pachtovní smlouvy a stavy nedoplatků/přeplatků jednotlivých pachtýřů nebylo možné dopisy odeslat dříve.

Ke zmiňovanému dopisu pachtýřů adresovaného zastupiteli Radku Pospíšilíkovi si dovolujeme uvést, že odbor majetku neeviduje žádosti o povolení vybudování studen či oplocení na těchto pozemcích. Je pravděpodobné, že tyto stavby byly na pozemku umístěny bez souhlasu vlastníka pozemku. 

Z: M. Zácha

T: 5. 5 2021

7/18

František Jan Hrabina

Dotaz k rezervačnímu systému – dotazuje se, proč potvrzení chodí z adresy „kadlec elektro“, zda tím není porušováno GDPR. Tajemník přislíbil písemnou odpověď.

Stanovisko rady: Tajemník situaci prověří a zajistí písemnou odpověď.

Informace:

Rezervační systém Web Call, jehož prostřednictvím se mohou klienti objednat na pracovištích MMPr dodala v roce 2008 spol. Kadlec – elektronika s.r.o., se sídlem v Brně.  Zároveň pro MMPr smluvně zajišťuje i služby servisní a technické podpory. Jedná se o obvyklý obchodní model, kdy dodavatel/výrobce příslušného systému, buď vlastními silami, nebo prostřednictvím autorizovaného servisního střediska, systém i spravuje, udržuje v chodu, aktualizuje, opravuje atd.. Samozřejmě, pokud to příslušný systém vyžaduje, dodavatel jej pro nás provozuje i ve vlastním HW prostředí, tzn., na vlastních serverech. Ve stejném modelu fungují i všechny naše další páteřní agendové informační systémy. Pro účely bezproblémové správy systémů, zřizujeme technikům dodavatele standardně tzv. „vzdálený přístup“, jehož prostřednictvím se ke konkrétnímu systému přihlašují. Administrátorský přístup autorizuje servisního technika i pro přístup do databází, které mohou obsahovat osobní údaje klientů MMPr. Rozsah činností, které pro nás při správě konkrétního systému dodavatel zajišťuje, definuje smlouva o servisní a technické podpoře. Její nedílnou součástí bývají i ustanovení, ukládající správci systému povinnost (pod sankcí), zacházet s osobními údaji, které jsou uloženy v databázích systému/ů, v souladu s příslušnými právními předpisy, chránícími osobní data klientů (př.: Zákon o ochraně osobních údajů, GDPR atd.). Samozřejmostí je povinnost dodržování mlčenlivosti i povinnost respektovat při práci s osobními údaji klientů nejenom všechny související zákony, ale i naše vnitřní předpisy, nařízení, předepsané postupy apod.. Technik se musí do systému přihlašovat vždy pod svým osobním uživatelským účtem, nejdříve po předchozí dohodě s našimi techniky a operace, které v systému provádí se logují. Vzhledem k tomu, že jsou výše popsané procesy objektivně komplikované, jsme připraveni, v případě zájmu o detailnější vysvětlení problematiky fungování a správy našich systémů, prodiskutovat všechny případné další otázky při osobním setkání, a to přímo na odboru vnitřní správy, oddělení ICT.

Z: P. Mlčoch

T: 5. 5. 2021

Pozn.: Veškeré informace nevyžadující žádná další sdělení, podněty a připomínky, na které v průběhu zasedání zazněly odpovědi, jsou součástí audiozáznamu zveřejněného na webu města a nejsou uváděny v tomto přehledu.

4.5.2021 12:24:23 | přečteno 330x | Ing. Daniela Novotná

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 447367
Za den: 47781
Online návštěvníků: 1175
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load