Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky ze 19. zasedání ZM, 7. 6. 2021

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 7. června 2021 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 64. schůzi konané dne 10. 6. 2021 a přijala následující usnesení: Podněty a připomínky z 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

 1. ukládá primátorovi Ing. Petru Měřínskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
 2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Ing. Petr Měřínský

Termín: 30. 6. 2021


 Bod Podnět Sdělení

1/19

Petr Kouba

Podnět z komise školství a sportu ve věci vzniku pracovní skupiny k možnosti výstavby nové multifunkční haly v Přerově, žádá, aby mu poslali nominace a on pak svolá jednání.

Závěr: na základě nominací bude sestavena pracovní skupina.

Stanovisko rady:  Rada souhlasí s uvedeným řešením.

Informace:

Předsedové klubů byli dne 10. 6. osloveni, aby své návrhy na nominace do pracovní skupiny posílali náměstku Mgr. Koubovi.

Z: předsedové klubů

T: 06/2021

2/19

Jan Horký

Jednání P. Vrány na ŘSD. Požádal o pověření k jednání, zápisy a informaci o tom, co dojednal.

Závěr: Primátor a P. Vrána se k požadavku vyjádří.

Stanovisko rady:  Rada souhlasí s uvedeným řešením.  

Informace:

P. Vrána se pravidelně setkává s odpovědnými pracovníky ŘSD a ministerstev, jako člen rady s nimi hovoří o záležitostech týkajících se města Přerova, primátora průběžně informuje.  

Z: primátor, P. Vrána

T: 30. 6. 2021

3/19

Ludmila Tomaníková

Nájemní byty – kolik bytů má město k dispozici, existuje usnesení, že si město má ponechat tisíc bytů. Primátor přislíbil písemnou odpověď.

Závěr: P. Kouba zajistí písemnou informaci.

Stanovisko rady:  Rada souhlasí s uvedeným řešením.  

Informace:

Nájemní byty celkem …………………………………………..……….………. 1.405

Z toho dle kategorií:

 • Sociální ……………………..……………………………………..……..……141
 • Dostupné ……………...…………………………………………….…………309
 • Byty zvláštního určení…..……………………………………………………. 344
 • Byty v SVJ a ostatní byty mimo byty sociální a dostupné ………….…………611

Z: M. Zácha

T: 30. 6. 2021

4/19

Helena Netopilová

Dotaz k městským bytům. Dotázala se (v souvislosti s projednáváním materiálu ohledně prodeje bytu z majetku města), kolik zaměstnanců - vedoucích úředníků magistrátu bydlí v městských bytech.

Závěr: P. Mlčoch zajistí písemnou informaci.

Stanovisko rady: Rada souhlasí s uvedeným řešením.  

Informace: 0

Z: P. Mlčoch

T: 30. 6. 2021

5/19

Irena Hanzlová

K materiálu Odpis pohledávky po neúspěšné exekuci. Dotázala se, zda má město více takových dlužníků a o jakou celkovou částku se jedná. M. Zácha přislíbil písemnou odpověď.

H. Mazochová doplnila, že za byty jsou pohledávky ve  výši 55 mil. Kč.

Závěr: M. Zácha zajistí písemnou informaci.

Stanovisko rady: Rada souhlasí s uvedeným řešením.  

Informace:

K 31.12.2020 činila celková výše pohledávek po lhůtě splatnosti města a jím zřízených příspěvkových organizací v rozvaze 112,5 mil. Kč, z toho 55,8 mil. Kč činil poplatek z prodlení u bytů (aktualizace údajů v souladu s Vnitřním předpisem č. 3/2020 o postupu jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova, Městské policie Přerov a příspěvkových organizací při správě a vyřazení (odpisu) pohledávek bude provedena k datu 30.06.2021).  

Soudním exekutorem byly vymáhány pohledávky v celkové výši 62,4 mil. Kč (55,5 %), z toho: 

 • 44,3 mil. Kč (39,4 %) z odboru správy majetku a komunálních služeb,  
 • 11,7 mil. Kč (10,4 %) činily daňové pohledávky (pokuty, náklady řízení, místní poplatky),  
 • 6,4 mil. Kč (5,7 %) ostatní pohledávky. 

Převážná část pohledávek postoupených soudnímu exekutorovi k vymáhání je obtížně vymahatelná z důvodu nemajetnosti dlužníků. V případě neúspěšnosti vymáhacího procesu jsou exekuční řízení soudním exekutorem zastavována a poté jsou tyto pohledávky v souladu s Vnitřním předpisem č. 3/2020 převáděny na podrozvahový účet z důvodu nedobytnosti. Zde se sledují až do doby zániku práva na vymáhání. K datu 31.12.2020 činila celková výše pohledávek města na podrozvaze 23,5 mil. Kč, z toho 14,7 mil. Kč byly pohledávky bytové správy (63 %). 

Z: M. Zácha

T: 30. 6. 2021

6/19

Jan Horký

K materiálu Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima. Žádá informaci, kolik elektromobilů a elektrokol vlastní magistrát. Primátor přislíbil písemnou odpověď.  

Závěr: Tajemník zajistí písemnou informaci.

Stanovisko rady: Rada souhlasí s uvedeným řešením.  

Informace:

V současné době magistrát disponuje 2 elektrokoly, která však již nejsou funkční a bude třeba řešit jejich nahrazení. Elektromobil ve svém majetku město nemá.

Z: P. Mlčoch

T: 30. 6. 2021

7/19

Jan Horký

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti 5 ZŠ v Přerově – fotovoltaika“ a veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti 2 ZŠ v Přerově – rekuperace“.  Žádá o dodání zvukových parametrů po vysoutěžení dodávky, aby bylo zřejmé, jak bude toto zařízení ovlivňovat okolí hlukem.

Závěr: P. Kouba zajistí písemnou informaci.

Stanovisko rady:  Rada souhlasí s uvedeným řešením.  

Informace:

Projektová manažerka společnosti PKV Build uvedla, že na fotovoltaické elektrárně není nic rotujícího, co by způsobovalo hluk (jako je například u větrných elektráren nebo u vzduchotechnických jednotek ventilátor s pohonem, a kde se hlukové studie provádějí).

Pokud jde o „meluzínu“ nebo „kvílení“ větru kvůli uložení a sklonu FVE na střeše objektu, a pokud jde o její intenzitu, bývá obdobná, jako mívají ostatní prvky umístěné na střeše objektu (např. komín, atika a podobně). Pro hluk z FVE se tedy hlukové studie neprovádí.

Z: P. Kouba

T: 30. 6. 2021

8/19

Radek Pospíšilík

K materiálu Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na III. etapě opravy střechy kostela svatého Vavřince v Přerově. Dotaz, kolik se za posledních 6 let dalo římskokatolické církvi peněz.

Závěr: Primátor zajistí písemnou informaci.

Stanovisko rady: Rada souhlasí s uvedeným řešením.  

Informace:

V roce 2018 Římskokatolická farnost obdržela dotaci (administrátor Kancelář primátora) ve výši 120 tis. Kč na projektovou dokumentaci na projekt obnovy kostela. Přes administraci STAV šlo to, co bylo uvedeno v důvodové zprávě: v letech 2019 – 2021 vždy 350 tis. Kč, tedy 1.050 tis. Kč. Celkem na obnovu kostela město přispělo částkou ve výši 1.170 tis. Kč.

Z: P. Měřínský

T: 30. 6. 2021

9/19

Irena Hanzlová

Dvořákova ul. – asi před 2 lety dostali lidé v této lokalitě dotazníky k revitalizaci. Dotazuje se, zda se zde tedy něco plánuje.

Závěr: M. Zácha zajistí písemnou informaci.

Stanovisko rady: Rada souhlasí s uvedeným řešením.  

Informace odboru ROZ:

V roce 2019 zpracoval Ing. arch. Pavel Klein koncepční „Projekt regenerace sídliště Přerov – Dvořákova“, jehož předmětem bylo zpracování návrhu na regeneraci veřejného prostranství z hlediska řešení dopravy, vč. statické, řešení veřejného osvětlení (VO), obnovy zeleně, kontejnerového stání, výměnu mobiliáře a umístění dětského hřiště. V rámci analytické části proběhla v 04/2019 anketa mezi obyvateli města. Otázky byly zaměřené na názory občanů na oblíbenost lokality, trávení volného času, na nebezpečná místa, spokojenost se zelení, spokojenost s řešením dopravy pro pěší i motorová vozidla. Podněty občanů zpracovatel koncepce zohlednil v projektu regenerace. V 06/2019 odbor Koncepce a strategického rozvoje ve spolupráci se zpracovatelem projektu uspořádal veřejné projednání návrhové části projektu. Celý projekt Regenerace sídliště Přerov-Dvořákova byl schválen na 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova 9.12. 2019.

Od 07/2020 společnost PRINTES ATELIER, s.r.o. zpracovává pro akci „Projekt regenerace sídliště Přerov - Dvořákova, I. etapa" projektovou dokumentaci pro společné územní řízení a stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby.  Součástí zakázky je i geodetické zaměření, zajištění vstupních podkladů, hydrologický, dendrologický a inženýrsko-geologický průzkum a projednání konceptu projektové dokumentace s občany a městskou architektkou, které proběhlo v 09/2020. Zadavatelem zakázky je odbor Řízení projektů a investic.

1.etapa regenerace řeší návrh tzv. zadní cesty u garáží. Komunikace se v tomto místě nachází, je ale přístupná pouze průjezdem přes řešené území z ulice Dvořákova. Ve studii je navrženo tuto komunikaci propojit se stávající komunikací u nemocnice a umožnit druhé napojení celé lokality. Podél zadní cesty je navrženo v celé délce kapacitní parkovací stání. Vzniknou nová parkovací místa, další alternativní výjezd ze sídliště, nový pěší chodník, který v této části území chybí, stromová alej podél kolmých parkovacích míst. Součástí změn v území bude i nové VO.

Z: M. Zácha

T: 30. 6. 2021

10/19

Radek Pospíšilík

Doprava – požádal T. Navrátila, aby mu poslal řešení křižovatky – kruhového objezdu (budoucí stav).

Závěr: T. Navrátil předá požadované řešení.

Stanovisko rady: Rada souhlasí s uvedeným řešením.  

Informace:

Návrh byl zastupiteli poskytnut.

Z: T. Navrátil

T: 30. 6. 2021

11/19

Jan Horký

Ubytovna Želatovská  - viděl reportáž, v níž se hovořilo o řešení srážkových vod v tomto objektu. Ptá se, jak jsou řešeny srážkové vody na parkovišti v Palackého ulici – žádá písemnou odpověď, zda stavební úřad bude stejně postupovat i v tomto případě.

Závěr: Primátor zajistí písemnou informaci.

Stanovisko rady: Rada souhlasí s uvedeným řešením.  

Informace:

P. Juliš uvedl, že reportáž neviděl, ale jde o zcela odlišné stavby i místní podmínky. Obecně platí, že přednostně je vodoprávním úřadem požadováno zasakování dešťových vod. Nelze-li, jsou vody odváděny přes retenční nádrž s přepadem nebo přímo do kanalizace (opět dle místních podmínek), případně v kombinaci obou řešení, a za určitých podmínek i do vodoteče. Tedy, postupuje se stejně, ale řešení může být různé. Záleží na množství dešťových vod, velikosti zasakovacích ploch, vzdálenosti dešťové kanalizace atd. Pro parkoviště na Palackého ulici platí (řádně projednáno ve správním řízení s dotčenými orgány a správci sítí):

Povrchová voda z parkoviště bude odvedena vyspádováním povrchu do nově navržených uličních vpustí o celkovém počtu 2 ks. Povrchová voda z chodníků bude odvedena podélným a příčným sklonem na parkoviště, případně na komunikace, a odtud odvedena do nejbližší uliční vpusti. Uliční vpusti budou typové, s mříží únosnosti D400 a typovými skružemi. Přípojka od vpusti je provedena z PVC potrubí DN 150, které bude uloženo do pískového podsypu tl. 150 mm frakce 0-8 mm. Pláň je odvodněna jejím vyspádováním směrem k podélným trativodům PVC DN 100.

Z: P. Měřínský

T: 30. 6. 2021

12/19

Jan Horký

V návaznosti na vystoupení občana M. K. ve věci dvousložkové ceny tepla v objektu Kozlovská 1,3,5 po realizaci úspor v souvislosti se solárním ohřevem vody, se dotazuje:

 • zda SBD jedná s Teplem při zateplení bytových domů,
 • kdy bude splacena tato výměníková stanice (související s tímto bytovým domem), požaduje doložit písemně.

Závěr: P. Vrána zajistí písemnou odpověď.

Stanovisko rady:  Rada souhlasí s uvedeným řešením.  

Informace:

Předseda představenstva společnosti Teplo Přerov a.s. zaslal podrobnou informaci k vystoupení občana M.K. zastupiteli Horkému, zde jsou z jeho odpovědi uvedeny části týkající se výše zaznamenaných dotazů:

K prvnímu konkrétnímu dotazu bylo uvedeno, že SBD, stejně jako ostatní SVJ se společností Teplo nejedná ve věci zateplení domů, neboť zateplením domu u konkrétního odběrného místa nedochází k situaci, kdy toto odběrné místo využívá soustavu zásobování tepelnou energií pouze jak náhradní zdroj tepelné energie. Dvousložková cena tepla se týká pouze ceny tepla na ohřev teplé vody tj. netýká se ceny tepla na vytápění a tudíž nemá nic společného se zateplováním bytových domů.

Co se týče dotazu, kdy bude splacena výměníková stanice, tak bylo sděleno, že stanice byla investorem dodavateli splacena v řádném termínu dle SoD a dvousložková cena tepelné energie se řídí Energetickým regulačním věstníkem.

Z: primátor, P. Vrána

T: 30. 6. 2021

13/19

Břetislav Passinger

Náhradní zdroj v ulici 17. listopadu – sdělil, že v blízkosti bytového domu na tř. 17. listopadu 4, 6 je zařízení s cca 12ti metrovým komínem, pravděpodobně je to náhrada za výměníkovou stanici v průběhu prováděných prací. P. Vrána vysvětlil, že se opravdu jedná o náhradní zdroj na LTO instalovaný po dobu prováděných prací společností Veolia, který zajišťuje, aby lidé měli teplou vodu. Byla přislíbena doplňující odpověď.

Závěr: M. Zácha zajistí písemnou odpověď, obsahující zejména informaci, jak dlouho bude zařízení v tomto prostoru fungovat a jaký má vliv na životní prostředí a kvalitu života (hluk ze zařízení v nočních hodinách apod.).

Stanovisko rady:  Rada souhlasí s uvedeným řešením.  

Informace:

Odbor MAJ sdělil, že termín k povolení je  15. 5. 2021 – 30. 8. 2021. Jedná se o umístění náhradních zdrojů vytápění pro letní provoz, a to z důvodu výstavby rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově ul. Čechova – Šířava, pro Veoliu Přerov. Stavbu provádí firma Metrostav DIZ s.r.o., a náhradní zdroje realizuje firma VS-top, s.r.o., zodpovídá p. Leoš Šeliga mob.: +420 602 399 465.

Informace stavebního úřadu: Stavební úřad odpovídá, pokud obdrží dotaz. Přesný časový harmonogram staveb ale nebývá předmětem podmínek rozhodnutí. Dle telefonické informace náhradní zdroje na ohřev teplé užitkové vody budou letos maximálně do 1. 9. v provozu v ulicích Kainarova, Kozlovská, Šířava a Tovární.

Z: M. Zácha

T: 30. 6. 2021

Pozn.: Veškeré podněty a připomínky, na které v průběhu zasedání zazněly odpovědi, jsou součástí audiozáznamu zveřejněného na webu města a nejsou uvedeny v tomto přehledu.

8.7.2021 11:30:09 | přečteno 366x | Ing. Daniela Novotná

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49970823
Za týden: 474761
Za den: 121617
Online návštěvníků: 1098
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load