Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, 25. 2. 2019

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 25. února 2019 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 10. schůzi konané 28.2.2019 a přijala následující usnesení:

308/10/10/2019  Podněty a připomínky z 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

 • ukládá primátorovi Ing. Petru Měřínskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
 • souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek vznesených na 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova v souladu s ustanoveními platného jednacího řádu zejm. čl. 8, odst. 1 písm. c).

Bod

Podnět

Odpovědná osoba

1/4

Materiál č. 2.2

MUDr. Slováček:

bod programu č. 2

 • Dotaz - 5. schůze rady, usnesení č. 147/5/10/2018 - občané Kozlovic poslali radě petici o vybudování asfaltového povrchu na komunikaci. Ze zápisu z rady je pouze patrno, že rada petici obdržela a petentům odpověděla, nicméně podrobnosti se dočíst nelze. Požádal o zaslání znění petice a odpovědi.

ODPOVĚĎ primátor Ing. Měřínský:

Petici samozřejmě obdržíte.

INFORMACE:

Petice byla zaslána.

 • Dotaz - 5. schůze rady, usnesení 145/5/10/2018 - schválení věcného daru pro MP, ředitel byl pověřen podepsat smlouvu s jejím přijetím. Dotaz - jaký věcný dar to byl, v jaké hodnotě a od koho.

ODPOVĚĎ primátor Ing. Měřínský:

Věcným darem byla kamera, byl to dar TSMPr a monitoruje na ulici Kozlovské. Kamera stála 74.000 Kč.

 • Dotaz - schválení pronájmu bytů v majetku města Přerova. Smlouvy jsou uzavřeny na rok. Řeší se při uzavírání smluv schopnost nájemců smluvní závazky plnit a pokud by neplatili,  budou bydlet celý rok nebo lze smlouvy ukončit dříve?

ODPOVĚĎ Mgr. Kouba:

Jde o 3 byty a prodloužení smlouvy na 1 rok. Všichni mají splacené dluhy vůči městu. Pokud by to byli noví pronajimatelé, tak smlouva se uzavírá na 6 měsíců. Možností je přidělení bytu na zkušební dobu 3 měsíců a lze byt odejmout i dříve. Nástroje máme a doufáme, že budou uplatňovány v plné výši.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

2/4

Materiál č. 2.2

Ing. arch. Horký:

bod programu č. 2

 • Dotaz - 5. schůze RM, usnesení 146/5/10/2018 - předsedou Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost byl zvolen pan Marek Dostál. Chce slyšet názor radních, zda to považují za vhodné.

ODPOVĚĎ p. Marek Dostál:

Jde o bezpečnost v dopravě, o zlepšení dopravní situace v Přerově. Zřejmě narážka na jeho 5 let starou nehodu. Již činí první kroky ohledně bezbariérových přechodů, jejich osvětlení.

INFORMACE:

Usnesení č. 146/5/10/2018 z 5. schůze RM dne 13.12.2018:

146/5/10/2018 Komise Rady města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. zřizuje podle §102 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ke dni 13. 12. 2018 komisi Rady města pro občanské záležitosti a ke dni 1. 1. 2019 ostatní komise Rady města Přerova dle přílohy důvodové zprávy,

2. jmenuje podle §102 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů předsedy komisí Rady města Přerova dle přílohy důvodové zprávy.

 • 8. schůze RM, usnesení 261/8/10/2019 - Uzavírka ulice Polní – rada měla souhlasit s tím, že doprava bude první týden uzavírky zdarma. Bude problém jezdit vůbec, tak je zbytečné, aby MHD byla zdarma. Bylo by lepší zvážit, zda neposkytnout takovou službu občanům, která jim pomůže, a to jsou třeba sdílená kola.

ODPOVĚĎ primátor Ing. Měřínský:

Doprava zdarma – nemyslí si, že půjčování kol může nahradit městskou hromadnou dopravu zdarma ve chvíli, kdy víme, že první týden bývá nejhorší. Jde o omezení jízdy auty a využití MHD.

 • Požádal o vyčíslení nákladů na dopravu týden zdarma.

ODPOVĚĎ primátor Ing. Měřínský:

Týden dopravy zdarma stojí 30.000 Kč denně, tedy cca 200.000 Kč.

 • 8. schůze rady, usnesení 249/8/9/2019 -  Projekt Tísňové hodiny pro seniory – projekt dle něho má smysl, náklady by měly být 440.000 Kč.

ODPOVĚĎ primátor Ing. Měřínský:

Doporučil by zkušební provoz a potom rozhodnout i vzhledem k ceně.

ODPOVĚĎ Mgr. Kouba:

Tísňová mobilní péče byla v programovém prohlášení. Radě předložil návrh, že by tísňovou péči zajišťovala Městská policie ve spolupráci s městem, náklady cca 440.000 Kč za rok. Na dubnové zastupitelstvo předloží nový návrh jak zajistit tísňovou péči v jiné podobě, prostřednictvím společnosti, která to bude zajišťovat. Potřebujeme vědět zájem seniorů. Nyní budou limitovaní tím, že si budou muset službu platit. V rámci ankety se budeme dotazovat, zda o službu mají zájem.  Tísňová péče bude zavedena ještě tento rok.

 • Finanční výbor dostává podklady pro svá jednání elektronicky. Komise pro majetkové záležitosti dostává podklady písemně – na jejich 2 jednání to bylo cca 682 stránek barevného tisku. Požádal o distribuci materiálů elektronicky.

INFORMACE:

Je zapracované do Jednacího řádu Komisí Rady města Přerova, který bude zveřejněn na webových stránkách města Přerova dnem nabytí účinnosti 1.4.2019 :

358/12/10/2019 Jednací řád Komisí Rady města

Rada města Přerova po projednání vydává s účinností od 1. 4. 2019 Jednací řád Komisí Rady města Přerova ve znění dle přílohy důvodové zprávy.

 • Zobousměrnění Wurmovy ulice – v reportáži z prosince zaznamenal tento výrok pana Dostála na základě jednání komise. Mluvil o tom, ještě než komise zasedla, tak ho zajímá, jakým způsobem se k tomu komise pro dopravu a bezpečnost postavila, protože v zápisu komise to nenašel. Jsou k tomu nějaká tvrdá data.

ODPOVĚĎ p. Marek Dostál:

V rozhovoru pro Kabelovou televizi se paní ředitelka zeptala, čím bychom se na komisi chtěli zabývat. Mimo jiné ji řekl svůj návrh, že si myslí, že zobousměrnění Wurmovy ulice přispěje k lepší dopravní situaci v Přerově. Zatím to na komisi neprojednávali.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Z:  rada města

Bez dalších sdělení

Z: KP

Bez dalších sdělení

3/4

Materiál č. 2.2

RSDr. Nekl:

bod programu č. 2

Informace o jednání Kontrolního výboru – proběhla 2 jednání, přijali plán práce na I. pololetí a byla utvořena pracovní skupina na kontrolu usnesení rady a zastupitelstva. Budou vyhotoveny průkazy pro členy KV. Byli proškoleni o nové směrnici o ochraně osobních údajů. Zkontrolují, jak byla uzavřena smlouva mezi městem Přerovem a Přerovskou stavební společností, která směnila pozemky na Komenského ulici za parkoviště v Jateční ulici.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

4/4

Materiál č. 2.2

Ing. Prachař:

bod programu č. 2

Připojil se k návrhu pana Horkého, co se týká městské hromadné dopravy zdarma po dobu uzavírky ulice Polní. Požádal, aby zazněla odpověď, jakým způsobem budou vedeny objízdné trasy, jak bude řešena doprava pro integrovaný záchranný systém do části Předmostí.

ODPOVĚĎ Ing. Navrátil:

Chceme, aby ji lidé využívali v prvním týdnu uzavírky, kdy bude situace nejhorší, a to právě ve směru Předmostí, Žeravice, Popovice. Proto bude na V. Dlážce vyčleněn jeden jízdní pruh pro autobusy a integrovaný záchranný systém.

Reakce na Ing. Navrátila:

 • pruh na V. Dlážce – je tam odbočka na Kopaniny a je tam odbočovací pruh. Těžko mohou auta odbočovat doprava a vedle toho bude vyčleněný pruh pro integrovaný systém a autobusy. Daleko horší je přechod pro chodce, který je před tou křižovatkou.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení


5/4

Materiál č. 2.2

Mgr. Netopilová:

bod programu č. 2

Situace na křižovatce u Lidlu, kde od minulého týdne nejdou semafory. V pátek řídil dopravu policista. Dotaz – činí město něco, nebo nechává jen na policii.

ODPOVĚĎ primátor Ing. Měřínský:

Semafor shodil vítr. Dopravní situaci v pátek usměrňovala policie stejně jako dneska ráno. Dneska mají být semafory opraveny.

ODPOVĚĎ Mgr. Navařík Ph.D.:

Semafor je tam už nový, předpokládá, že dnes bude puštěn. Poděkoval policii.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

6/4

Materiál č. 2.2

MUDr. Trhlík:

bod programu č. 2

Je překvapen nízkou mírou komunikace – ve svém notebooku má kolonku rada a v ní nejsou žádné zápisy a je odkázán na to, co zjistí z KT nebo sdělovacích prostředků. Požádal o komunikaci mezi závěry a výstupy z rady, o zřízení komunikačního kanálu mezi radou a zastupiteli.

ODPOVĚĎ primátor Ing. Měřínský:

Tento kanál je zřízen a jmenuje se web města Přerova, kde je kolonka Rada města Přerova a tam všechny tyto materiály.

ODPOVĚĎ Mgr. Navařík, Ph.D.:

Usnesení a zápisy z rady včetně hlasování jsou zveřejněny na webových stránkách města. Není složité zajistit doručování usnesení a zápisů zastupitelům i jiným způsobem. Osobně si to vezme na starost.

INFORMACE:

Pokud si zastupitel požádá, bude mu je zasílat paní Chalupová na email. V opačném případě se předpokládá, že vysvětlení bylo dostatečné, zápisy jsou zveřejněny na webu, kde jsou volně dostupné pro každého.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Z: Mgr. Navařík, Ph.D.

7/4

Materiál č. 2.2

p. Pospíšilík:

bod programu č. 2

Dotaz na Ing. Navrátila – jak je zajištěna plynulost dopravy z Předmostí a od Olomouce směrem na Dluhonice, okolo Chemičky, na Dluhonské mosty, směrem k elektrárně a k nádraží.  Provoz je tam poměrně hustý a doprava, která povede z tohoto směru, tak z větší části povede tímto směrem.  Bude svislé značení, změna přednosti v jízdě?

ODPOVĚĎ Ing. Navrátil:

Bude vysvětleno v bodu Různé.

ODPOVĚĎ primátor:

Bude svislé dopravní značení a dojde k přetaktování semaforu.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

8/4

Materiál č. 2.2

Mgr. Václavíčková, Bc.

bod programu č. 2

Dotaz - 7. schůze RM, usnesení 196/7/10/2019 - blahopřání jubilantům. Rada uložila komisi pro občanské záležitosti se touto problematikou zabývat. Je vyřešeno?

ODPOVĚĎ primátor Ing. Měřínský:

Rada se tím bude zabývat 28. února.

ODPOVĚĎ Mgr. Navařík, Ph.D.:

Rada to uložila Komisi pro občanské záležitosti, ta se tím zabývala. Komise doporučila radě, aby se gratulace předávaly osobně, stejně jako v minulosti, ovšem s rozdílem, že nebudou ty gratulace předávat neznámí lidé, ale ti kteří mají mandát vystupovat za město. Přihlásilo se k tomu 8 z 9 členů komise pro občanské záležitosti.

INFORMACE:

Usnesení 267/10/3/2019 z 10. schůze Rady města Přerova dne 28.2.2019:

267/10/3/2019 Blahopřání jubilantům

Rada města Přerova po projednání:

1. rozhodla zachovat osobní předávání dárků jubilantům s tím, že tuto práci zajistí osobně členové Komise pro občanské záležitosti a dle zájmu zastupitelé a zvolení členové místních výborů,

2. ukládá komisi, aby po půl roce vyhodnotila navrhovaný systém osobního blahopřání jubilantům a s výsledkem seznámila radu.

Odpovídá: Mgr. J. Navařík Ph.D., P. Košutek

Termín: 26.09.2019

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

9/4

Materiál č. 2.2

Ing. Hrabina.:

bod programu č. 2

Dar TSMPr Městské policii. Technické parametry neodpovídají ostatním kamerám MP. Tato kamera se dá pořídit za 8.000 Kč. Umístění kamery je naprosto tristní, je lajdácky namontovaná, za dalších 70.000 Kč jsou nakoupena pojítka, která vedou na městskou knihovnu. Proč kamera na ní není usazena, když je tam metropolitní síť? Kamera byla původně objednaná na kartu GSM, ten stream mohl jít kamkoliv. Městská policie si nechala udělat audit a žádný boční stream nikam nejde. V době, kdy jsme občanům zvedli poplatky za odpady, technické služby vykazují zisk za rok 12 milionů, tak provádějí předražené nákupy.

ODPOVĚĎ primátor Ing. Měřínský:

Neumí reagovat na to, jestli byla kamera předražena nebo ne. Kamera funguje ke spokojenosti Městské policie, je to jeden z jejich dohledových bodů a nemá žádné výhrady k tomu, jak kamera signál přenáší. Cenu posoudit neumí.

ODPOVĚĎ Ing. Střelec:

TSMPr koupily a darovaly MP pouze tuto kameru a žádné jiné fotopasti nenakupovaly. Loni TSMPr opravily nefunkční kašnu Pod valy a někteří občané ji začali provozovat jako bazén. I proto tam byla instalovaná kamera. Na kameru je výběrové řízení a je přesně podle požadavků MP.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

10/4

Materiál 3.7.2

RSDr. Nekl:

bod programu č. 3

Materiály 3.7.2 – 3.7.7 – dluhy činí cca 226.213 Kč, úroky z prodlení jsou 2.242.143 Kč. Je chyba, že se nedaří včas zastropovat. Apel na poslance Vránu, aby ve Sněmovně prosadil změnu zákona v těchto otázkách.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

11/4

Materiál 3.7.9

Ing. Prachař:

bod programu č. 3

Zemník Žeravice - tak závažný zásah do místních částí je v kompetenci rady. Kdyby to kolega p. Horký neotevřel, tak to prošlo bez jakéhokoliv vědomí zastupitelů. Apeluje na to, aby všechny zápisy rady dostávali všichni zastupitelé elektronicky, tak jak dostávají materiály, aby se s nimi mohli seznámit.

ODPOVĚĎ primátor Ing. Měřínský:

Rada se snaží dělat ta nejlepší rozhodnutí pro město. Někdy to nemusí odpovídat představám některých zastupitelů. To, že by dělala rada něco za zády zastupitelstva, je absurdní tvrzení.

INFORMACE:

Pokud o to zastupitel požádá, bude mu je zasílat paní Chalupová na email. V opačném případě se předpokládá, že vysvětlení bylo dostatečné a zastupitelé si budou zápisy číst na webu, kde jsou volně dostupné pro každého (viz. odpověď k bodu 6/4).

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Z. Mgr. Navařík, Ph.D.

(viz. bod 6/4)

12/4

Materiál 7.2

Ing. arch. Horký:

bod programu č. 7

 • 23 milionů Kč na rekonstrukci školního hřiště Za mlýnem, schvalovali jsme v březnu 2018 investici ve výši 17 mil. Kč. Proč je nárůst o 6 mil. Kč?

 • Projektová dokumentace dostavby Domova pro seniory pavilon G – 4.300.000 Kč. Zahrnuje to stavební, územní a prováděcí řízení.

 • Objekt Strojař – stavební povolení, prováděčku a inženýrskou činnost – 3.300.000 Kč. Objekt je 3x větší a jedná se o rekonstrukci. Tato částka je nedostatečná a neobsahuje ani studii natož architektonickou soutěž.

ODPOVĚĎ primátor Ing. Měřínský:

Jedná se o akce nad 500.000 Kč včetně projektových dokumentací, které byly obsaženy již v rozpočtu roku 2018 a nebyly čerpány vůbec nebo částečně.

ODPOVĚĎ p. Zácha:

Zastupitelstvo navýšení projednávalo a zastupitelstvo to zvýšení opravdu ze 17 mil. Kč na 23 mil. Kč schválilo.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

13/4

Materiál 9.1

Ing. Prachař:

Materiál 9.1

bod programu č. 9

Dotaz - uzavřená smlouva na 10 let s provozovatelem dopravy umožňuje uzavření takového dodatku v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek? Je to prověřeno? Nic nám nebrání schválit takový dodatek s navýšením ceny za dopravní obslužnost?

ODPOVĚĎ Ing. Navrátil:

Smlouva byla uzavřena v roce 2017. Město tím vychází vstříc hlavně místním částem. Nejen město Přerov přistoupilo k takovému dodatku. Předpokládá, že materiál prošel i oddělením právním, a proto to můžeme schválit.

ODPOVĚĎ Ing. Kočicová:

Smlouva je uzavřená Krajem v roce 2017 na 10 let, je vysoutěžená a obsahuje i ujednání o možném přepočtu ceny dopravního výkonu, což je v odůvodnění napsáno a je zvednutá pro celý Olomoucký kraj. Změna ceny dopravního výkonu vychází z textu smlouvy, který kraj uzavřel. My přispíváme na odjeté kilometry v rámci města.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

14/4

Materiál 9.5.2

Ing. Hrabina:

bod programu č. 9

Dotaz – kdo sestavoval dotazník, jaké tam jsou otázky a jestli je zastupitelé mohou znát.

Mgr. Netopilová:

Dotaz – anketa mohla být součástí akce Senior symposium. Jak je finančně náročná? Nedozvíme se jen to, co se dá očekávat, není to zbytečné? Zajímá ji, jak jsou na tom rodiny, které pečují o nemohoucího a ptala by se dětí seniorů, protože ti mají velké problémy. Jaké budou konkrétní kroky po vyhodnocení ankety?

p. Pospíšilík:

Chtěl by znát otázky ankety.

Připravuje se anketa i pro mladé lidi, protože odcházejí z města.

ODPOVĚĎ Mgr. Kouba:

Podnět vyšel z porady vedení. Nechceme čekat na Senior symposium, které bude v říjnu. Tam budeme prezentovat výsledky požadavků z ankety. Cílová skupina bude cca 400 lidí, provádět ji budou zaměstnanci úřadu. Otázky jsou otevřené. Anketa pro zdravotně postižené proběhne také, pro mladé snad.

ODPOVĚĎ p. Zácha:

Na facebooku Televize Přerov je dán příspěvek „senioři řekněte nám“ a již má 1 400 zhlédnutí.

ODPOVĚĎ Mgr. Vránová, Ph.D.:

Před 3 lety byla velká anketa, do které se zapojilo cca 300 seniorů, když se uvažovalo, co bude se Strojařem. Výsledky se dají dohledat a použít.

INFORMACE:

Otázky budou zveřejněny těsně před konáním ankety standardním způsobem včetně medializace.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Z: Mgr. Kouba

15/4

Materiál 9.6

Ing. Prachař:

bod programu č. 9

Dotaz:

 • na nábř. Protifašistických bojovníků a na V. Dlážce bude značka zákaz vjezdu nákladních vozidel?

 • Vyčleněný pruh na V. Dlážce – tzv. rychlý pruh pro IZDS a autobusy není průběžný. Pokud v levém pruhu budou stát vozidla, tak z pravého rychlého pruhu se do levého průběžného musí nějak zařadit. Nevím jak. Průběžný pruh, který není průběžný, to myslíte vážně?

ODPOVĚĎ primátor Ing. Měřínský:

Na velké Dlážce je zákaz vjezdu nákladních vozidel už teď.

ODPOVĚĎ Ing. Navrátil:

Na V. Dlážku kamiony dávno nesmí. Autobus se dostane z pruhu stejně jako ze zálivu, někdo ho pustí.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

16/4

Materiál 9.6

Ing. Hrabina:

bod programu č. 9

Podnět: Musíme vyřešit, aby auta tranzitní ze Zlína, z Bystřice k Přerovu vůbec nedojela. Musí být cedule: Průjezd Přerovem omezen, doporučujeme objížďku.

ODPOVĚĎ Ing. Navrátil:

Na dálnici jsou značky: Průjezd Přerovem omezen. Do Přerova by se měly dostat při nejhorším automobily do 12 t.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

17/4

Materiál 9.6

MUDr. Slováček:

bod programu č. 9

Situace na silnice I/47 na příjezdu do Přerova od Lýsek – kolony stojí až u Emosu a to není zavřena ulice Polní. Ta kolona pak bude stát i v Lýskách. Jde udělat přechodné dopravní vodorovné značení, dva pruhy, jeden na odbočku doleva, jeden na odbočku doprava u Lidlu? Jak bude řešeno vyjíždění autobusu od Kauflandu?

ODPOVĚĎ Ing. Navrátil:

Odbočení od Lýsek na Olomouc je problematické, tam bude upravená světelná signalizace.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

18/4

Materiál 9.6

p. Passinger  B. občan:

bod programu č. 9

Podněty:

 • popsaný plot u zimního stadionu.

INFORMACE:

Odbor MAJ zjistil, na základě místního šetření, že zmíněný plot je ve vlastnictví SK PŘEROV. Klub bude městem písemně požádán o odstranění nápisů.

 • OZV o zákazu pití alkoholu na veřejnosti – v okolí Galerie lidé popíjejí na veřejnosti. Požádal o doplnění vyhlášky o prostory Galerie.

INFORMACE:

Bude předloženo na 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 30.4.2019

 • Žádost o zvýšení čistoty chodníků u Galerie.

INFORMACE:

Ing. Střelec dal pokyn, aby TSMPr zvýšily četnost úklidu v okolí Galerie Přerov. I když je prostor před Galerií veřejným prostranstvím, je znečišťován převážně návštěvníky Galerie, a proto by se i majitel tohoto obchodního centra měl podílet na úklidu okolí a nenechávat vše na městu a jeho společnosti.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Z:  odbor majetku

Z: Mgr. Teriaki,

KP

Z: TSMPr

19/4

Materiál 9.6

Mgr. Václavíčková, Bc.:

Dotaz na Ing. Navrátila:

 • jak bude zajištěna plynulost dopravy od Olomouce přes Předmostí a Dluhonské mosty

 • zástupci ZŠ v Předmostí a rodičů dávali již dříve podnět na pana Navrátila, protože auta stojí v kolonách a je problém se dostat včas do školy. Teď při uzavírce Polní ulice si nedokáží představit, jak bude zajištěna dopravní obslužnost.

ODPOVĚĎ primátor Ing. Měřínský:

Už to tady zaznělo. Dojde ke změně taktu na křižovatce, která je v Předmostí.

Vaše škola není jediná v Přerově. My řešíme celý dopravní problém komplexně, nelze z toho vybrat pouze školu v Předmostí.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

20/4

Materiál 9.6

Ing. arch. Horký:

bod programu č. 9

Doporučil pořízení dopravního modelu – podnět do rady.

INFORMACE:

Odbor koncepce a strategického rozvoje zpracuje materiál do Rady města Přerova.

INFORMACE:

Usnesení 372/13/6/2019 z 13. schůze Rady města Přerova dne 4.4.2019:

372/13/6/2019 Model dopravy

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje zahájit přípravné práce k zadání Modelu dopravy města Přerova.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. 

Z: RM

21/4

Materiál 9.6

MUDr. Slováček:

bod programu č. 9

Dotaz:

 • soudní spor ohledně točny u městské autobusové zastávky v Lýskách.

ODPOVĚĎ tajemník MMPr:

Město není v žádném případě hlavní hybatel. Tím je majitel pneuservisu. Soud řeší správní žalobu, kterou podal na rozhodnutí Krajského úřadu. Město je přizváno jako účastník sporu a čekáme.

 • zastupitelé dnes v 13.00 hodin obdrželi e-mailem dopis Ing. Pospíšilíkové o její výpovědi z pracovního poměru. Znepokojuje ho důvod, který ona udává k ukončení pracovního poměru. Žádá tajemníka o objasnění, jaké jsou personální poměry na magistrátu.

ODPOVĚĎ tajemník MMPr:

Z hlediska personálních věcí je odpovědný primátorovi nikoliv zastupitelstvu.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

22/4

Materiál 9.6

p. Pospíšilík:

bod programu č. 9

 • vánoční trhy – stánky byly zavřené i v době vánoc. Zájem stánkařů byl minimální. Nejhorší vánoční trhy za poslední roky, reakce občanů velmi negativní. Plánuje se změna?

ODPOVĚĎ primátor Ing. Měřínský:

Připravuje se vyhodnocení vánočních trhů, které projedná rada.

ODPOVĚĎ Mgr. Navařík, Ph.D.:

Kritika vánočních trhů byla dlouhodobě. Zabývala se tím pracovní skupina, která došla k závěru, že nejlépe bude organizaci trhů předat soukromému provozovateli.

Ing. arch. Horký:

Nerozhodla pracovní skupina, ale rozhodla rada města.

INFORMACE:

Usnesení 356/12/10/2019 z 12. schůze RM dne 21.3.2019: 

356/12/10/2019 Informace k průběhu Přerovských vánočních trhů 2018

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace k průběhu Přerovských vánočních trhů 2018.

ikona souboruPříloha č. 1

ikona souboruPříloha č. 2

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Z: KP

22.3.2019 13:22:53 - aktualizováno 8.4.2019 10:46:50 | přečteno 621x | Ludmila Schönová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 25672
Za týden: 596446
Za den: 88708
Online návštěvníků: 1439
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load