Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, 3. 4. 2023

Písemné vypořádání podnětů a připomínek Ze 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 3. dubna 2023 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 15. schůzi konané 5. 4. 2023 a přijala následující usnesení: Podněty a připomínky ze 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

 1. ukládá primátorovi Ing. Petru Vránovi zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
 2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
Odpovídá: Ing. Petr Vrána
Termín: 27. 4. 2023

 Číslo PodnětOdpovídá

1/4

Jan Horký

Podávání nápojů při jednáních. V usnesení komise je doporučení, aby byly nápoje v plastech nahrazeny karafami s vodou, doporučuje tento postup i na zastupitelstvu. K tomu primátor uvedl, že o tom hovořila již zastupitelka Jüngling. Přislíbil, že se bude tímto podnětem zabývat.

Stanovisko rady: Rada doporučuje vodu a další nápoje podávat ve skle.

Informace:

Na základě uvedeného Kancelář primátora jedná s dodavatelem o dodávce nápojů ve skle. Budou podle možností podávány ve vratném skle.

Z: primátor

T: průběžně

2/4

Jan Horký

K materiálu Smlouva o poskytování dotace na realizaci služby obecného hospodářského zájmu - Inovační hub Přerov. Požaduje předložit provozní model inovačního hubu, aby bylo zřejmé, jakým způsobem se bude na nákladech podílet město. Primátor přislíbil písemnou odpověď.  

Stanovisko rady: Rada potvrdila, že bude informace poskytnuta.

Informace:

Provozní model inovačního hubu se v současné době zpracovává tak, aby odpovídal stanovenému účelu zařízení za podmínek dodržení dotačních pravidel a smlouvy uzavřené se sdružením Inovační centrum Olomouckého kraje, z.s.p.o., Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc, IČO: 72555149. 

Provozní model musí postihovat veškeré zajištění chodu Inovačního hubu Přerov v souladu s uzavřenou smlouvou, což představuje zajištění komplexního provozu budovy a přilehlého prostranství včetně běžných oprav, ostrahy a údržby majetku, zajištění komplexní administrativy související s provozem hubu, zajištění prostor úplatným poskytováním do užívání třetím osobám, které budou náležet k cílovým skupinám Inovačního hubu Přerov včetně poskytování souvisejících služeb, jak bylo uvedeno v podkladech předložených na zasedání zastupitelstva. Jedná se zejména o provozování coworkingového prostoru, zajištění pre-inkubace a inkubace start-upů a obecně začínajících podnikatelů, akceleraci startupových projektů a inovativních malých a středních podniků,

zasídlení malých a středních firem s možností virtuálního sídla v hubu, poradenské služby, pořádání eventů, prototypování a eventy v technologické části hubu (dílny typu FabLab) a služby recepce. Důležitou roli budou hrát rozvojové a podpůrné služby v regionu, spočívající v podpoře inovativních firem, podnikavosti u studentů, práce s podnikateli před i po založení firmy. Součástí aktivit bude podpora rozvoje stávajících firem s inovačním potenciálem zejména prostřednictvím poradenství (konzultační služby, mentoring, koučing, sdílení zkušeností apod.), realizace aktivit v oblasti VaVaI s cílem zvyšovat jejich dostupnost směrem k cílovým skupinám a další činnosti věcně naplňující účel smlouvy včetně matchmakingových akcí. Součástí je i příprava a realizace rozvojových projektů zaměřených na zlepšení podnikatelského prostředí, infrastruktury, služeb a vzdělávání v regionu; podpora zvyšování zájmu a povědomí o podnikání – vzdělávací a motivační programy k podněcování podnikavosti, iniciativy, kreativity, vyhledávání talentů, soutěže, inspirační akce, budování start-up komunity aj. Nedílnou součástí efektivního fungování musí být také marketingové aktivity a zajištění provozu a rozvoje webového portálu hubu, včetně souvisejících aktivit. Provozní model inovačního hubu bude po dokončení zveřejněn.

T: primátor

T: 27. 4. 2023

3/4

František Jan Hrabina

Městská policie – vybavení a rekvalifikační kurz. Dotaz, zda každý nový strážník při vstupu „stojí“ 160 tisíc korun. Primátor přislíbil, že bude poskytnuta písemná odpověď.

Stanovisko rady: Rada potvrdila, že bude informace poskytnuta.

Informace:

 • Náklady na vybavení strážníka a tříměsíční kurz včetně ubytování a cestovného:
 • Rekvalifikační kurz dle smlouvy (MP Ostrava) – 32 800
 • Kolek – zkoušky MV – 1 000
 • Zbrojní průkaz (kolky zbr. skupiny, komisař, lékař, přihláška) – 2 500
 • Ubytování Ostrava (vysokoškolské koleje) – 16 800
 • Cestovné (vlak) – 3 000
 • MHD (výuka / odborný výcvik / ubytování) – 1 200
 • Stravné (diety dle ZP) – 23 700
 • Psychotesty uchazeče – 4 000
 • Zdravotní prohlídka uchazeče Hradisko – 2 700
 • Vstupní lékařská prohlídka (dle ZP) – 400
 • Výstroj – 70 000
 • Výzbroj – 6 000
 • Výcvik donucovací prostředky / taktika zákroků – 10 000

Celkově cca 174 100 Kč.

Některé částky (u cestovného, diet) mohou být mírně jiné, podle skutečně strávených dnů v rekvalifikačním kurzu, u některých položek jsme neověřovali aktuální navýšení cen (počítáme loňské), takže mohou být vyšší, cena výstroje je vzhledem k počtu výstrojních součástek a neustále se měnícím cenám také orientační (např. zimní bunda v roce 2022 – 5 300/ v roce 2023 cena nebyla stanovena, předpoklad + 10 až 15%).

T: primátor

T: 27. 4. 2023

5/4

Jan Horký

K materiálu TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově – investiční záměr, úprava rozpočtu, aktualizace záměru zadat veřejnou zakázku, informace k žádosti o dotaci. V průběhu diskuse zazněla řada dotazů, na které bylo zodpovězeno přímo v průběhu jednání. K dotazu, zda proběhla technická oponentura dokumentace, byla přislíbena písemná odpověď. V důvodové zprávě se hovoří o zadním traktu, žádost o bližší specifikaci prostoru. Byla přislíbena písemná odpověď.

Stanovisko rady: Rada potvrdila, že bude poskytnuta.

Informace:

Proběhla kontrola rozpočtu v rámci jeho přepočtu na aktuální cenovou úroveň nezávislým subjektem, jiná odborná oponentura neproběhla. Pro úplnost odbor PRI uvedl, že v rámci zpracování projektové dokumentace byly provedeny detailní průzkumy technického stavu objektu, dokumentace byla v rámci povolovacího řízeni posouzena stavebním úřadem. Ke druhé otázce odbor uvádí, že projektová dokumentace zadního traktu je ve zpracování, bude řešena s ohledem na vlastnické vztahy. Řešený prostor je vymezen pozemky ve vlastnictví statutárního města Přerova.

Z: V. Lichnovský

T: 27. 4. 2023

6/4

Miloslav Skládal

Prezentace na téma cykloboxů – představil různé uzamykatelné boxy, technologie apod., jejichž umístěním ve městě by se dalo předejít krádežím kol. Chce, aby se město touto záležitostí zabývalo, považuje to za podporu cyklodopravy. Primátor ho požádal, aby mu prezentaci poslal, projedná na poradě vedení.

Stanovisko rady: Rada potvrdila, že po zaslání podkladových materiálů ze strany zastupitele Skládala se bude touto věcí vedení města zabývat.

Informace: Zastupitel poskytl podkladové materiály. Po projednání se v současné době tímto návrhem město nebude zabývat. K tomuto rozhodnutí dochází na základě zkušeností z jiných měst. Na podporu udržitelné dopravy se v Přerově v současné době rozjíždí projekt sdílených kol, v rámci kterého vznikne ve městě 40 stanovišť.

Z: M. Skládal, primátor

T: 27. 4. 2023

7/4

Jan Horký

K podnětu z minulého zasedání zastupitelstva, kdy se K materiálu Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 313/6 v k.ú. Újezdec u Přerova dotazoval, jak je to se sečením této veřejné zeleně a zda je tato údržba zeleně zpoplatněna. Byla poskytnuta informace, že tuto lokalitu udržuje město.  Údržba této plochy je zpoplatněna. Nyní bude k sečení cca 1000 m2 a údržba zeleně bude město stát cca 14 500 Kč ročně.

Nyní se dotazuje, zda město bude vymáhat po státu, aby uhradil tuto částku. Respektive, jestli město nabídne státu, že mu bude za nějakou částku pozemek udržovat.

Stanovisko rady: Rada potvrdila, že bude poskytnuta informace.

Informace: S vlastníkem pozemku, UZSVM, probíhají intenzivní jednání o převodu pozemku na město Přerov. Vzhledem k tomu, že se pozemek nenachází pod komunikací, tak by byl převod pozemku na město v tuto chvíli zpoplatněn. Momentálně se hledá cesta, jak pozemek na město převést bezplatně a jednání v této záležitosti stále pokračují. Město Přerov tuto plochu udržuje, protože se jedná o veřejné prostranství a dělá vše proto, aby byl pozemek ve vlastnictví města co nejdříve.

Z: M. Dohnal

T: 27. 4. 2023

Pozn.: Veškeré podněty a připomínky, na které v průběhu zasedání zazněly odpovědi, jsou součástí audiozáznamu zveřejněného na webu města a nejsou uvedeny v tomto přehledu.

4.5.2023 10:25:16 | přečteno 97x | Ing. Daniela Novotná

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 11293
Za týden: 375478
Za den: 63702
Online návštěvníků: 479
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load