Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky ze 5. zasedání ZM, 5. 6. 2023

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 5. června 2023 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 21. schůzi konané 14. června 2023 a přijala následující usnesení: Podněty a připomínky z 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

  1. ukládá primátorovi Ing. Petru Vránovi zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
  2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
Odpovídá: Ing. Petr Vrána
Termín: 29. 6. 2023

 Číslo Podnět Odpovídá

1/5

Dan Chromec

Cykloboxy – v rámci diskuse k vypořádání podnětu z minulého zasedání zastupitelstva přislíbil T. Navrátil, že zastupitelům zašle podkladové materiály, které také přispěly k rozhodnutí (zkušenosti z jiných měst, cena, bezdomovci) dále se problematikou nezabývat.

Stanovisko rady: Materiály budou zastupitelům poskytnuty.

Informace:

Viz Příloha 1.

Z: T. Navrátil

T: 29. 6. 2023

2/5

Jaroslav Krejčí

Technická podoba formuláře. Požádal, jestli by mohl být výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu dostupný nejen ve formátu pdf, ale i ve vhodném upravitelném formátu. Primátor přislíbil, že bude projednáno, pravděpodobně to bude  možné.

Stanovisko rady: Odbor ekonomiky prověří možnosti.

Informace:  Požadovaný formulář byl zastupiteli poskytnut.

Z: primátor,
E. Řezáčová

T: 29. 6. 2023

3/5

Jaroslav Krejčí

Servery ZŠ Trávník. Dle jeho názoru jsou finančně nadhodnocené servery pro školu Trávník, což se odráží i v usnesení.  Požádal o písemné odpovědi: proč nebyla dodávka serveru řešena v rámci ITI konektivita, proč není možný upgrade stávajícího serveru, jak starý je stávající server a jaká je hardwarová konfigurace, jaké další využití bude mít stávající server. Primátor přislíbil, že M. Zácha zajistí písemnou odpověď.

Stanovisko rady: M. Zácha zajistí písemnou odpověď.

Informace:  

V roce 2018 byla provedena na ZŠ Trávník 27 částečná modernizace strukturované kabeláže vč. dodávky serveru, switchů, firewallu a byla zřízena nová Wi-Fi síť.

Tato dodávka byla realizována prostřednictvím školy tak, aby nově dodané aktivní prvky splňovaly  podmínky standardu konektivity základních škol dle pravidel IROP.

V roce 2020 bylo, na základě rozhodnutí orgánů města, zajištěno vypracování projektové dokumentace řešící obnovu silnoproudé instalace a zřízení komplexní nové slaboproudé instalace vč. dodávky nových koncových prvků.

S ohledem na finanční náročnost akce jako celku bylo orgány města rozhodnuto, že akce bude realizována na etapy s tím, že část slaboproudé elektroinstalace bude realizována po získání dotace v rámci programu ITI, přičemž se využijí  veškeré aktivní prvky, splňující standard konektivity, které byly instalovány v předchozím období.

K realizaci části díla slaboproudé instalace došlo v období až 07-08/2022 a byly v rámci plnění využity všechny stávající aktivní prvky splňující standard konektivity.

Standard konektivity dále stanovuje, že po dobu udržitelnosti projektu je nutno dílo zachovávat funkční s plnou technickou podporou.

V systému jsou použité původní 2 ks Firewallu Fortinet 81E, které mají aktuálně záruku na zařízení a technickou podporu aktivní do 5. 12. 2023, prodloužení podpory po dobu udržitelnosti je vyčísleno částkou 192 460,00 Kč bez DPH.

V systému je použitý původní Server Dell PowerEdge R540 pro provoz monitorovacího a logovacího software, který má aktuálně záruku na zařízení a technickou podporu do 19. 10. 2023, dle prověření prodloužit záruku na serveru již nelze, protože byl v minulosti zakoupen již s prodlouženou zárukou.

Na tomto serveru jsou současně provozované i všechny ostatní aplikace školy.

Nový server s podporou bude sloužit pro provoz monitorovacího a logovacího software, bude proveden přenos software a migrace dat z původního serveru.

Původní server bude ponechán pro využití školou např. pro aplikace školy a pro zálohování systému nového serveru.

Z: M. Zácha

T: 29. 6. 2023

4/5

Petr Dostalík

Kamery, kamerový systém. V diskusi zazněly dotazy, na které primátor přislíbil odpověď ředitele Městské policie. Ve stručném zdůvodnění postrádá nějaké parametry kamer, chybí mu tam zdůvodnění lokalit, podle jakého klíče byly lokality vybrány, chybí mu tam také specifikace jednotlivých komponent.

Stanovisko rady: O. Teriaki zajistí písemnou odpověď.

Informace:  

Výběr umístění kamer je stanoven na zejména na základě praktických zkušeností z terénu v daném čase s přihlédnutím na rizikový potenciál daného prostoru. Systém kamer je složen z 27 otočných FullHD kamer se zoomem (20ti nebo 30ti násobný zoom) a 10 statických 4K kamer. Kamerový systém monitoruje zejména širší centrum a se snahou tento systém vizuálně propojit. Mimo širší centrum se kamery lokalizují na základě parametrů (místa s velkou fluktuací lidí, velká veřejné prostranství umožňující různé kulturní, společenské či protestní akce a zájmová místa). Podrobně byl zastupitel informován v rámci osobního jednání.

Z: primátor,
O. Teriaki

T: 29. 6. 2023

5/5

Lenka Jüngling

Používání glyfosátu. V rámci prezentace zazněla řada otázek - jak město omezilo užívání v letech 2019 - 22, zda technické služby používají ochranné pomůcky a co se dále stane s toxickými obaly, jak se zamezí úniku této látky do životního prostředí. Primátor přislíbil písemnou odpověď. Stanovisko rady: P. Měřínský zajistí písemnou odpověď.

Informace:  

Rozsah užívání Roundup je v grafu v příloze č. 2. Zaměstnanci TS Přerov jsou pravidelně proškolováni externí společností na způsob nakládání s přípravkem na hubení plevele a také na užívání osobních ochranných pracovních pomůcek, které jsou jim dle potřeb vydávány. Prázdné obaly od přípravku se několikrát vyplachují vodou a následně po jeho znehodnocení se předávají oprávněné osobě k likvidaci. Zamezení úniku koncentrátu do životního prostředí se provádí v TS tak, že k ředění s vodou dochází pouze v areálu Na Hrázi a zaměstnanci jsou vybaveni k aplikaci již pouze 3% roztokem.

Z: P. Měřínský, M. Dohnal

T: 29. 6. 2023

6/5

Petr Dostalík

Zpoplatnění parkovacích míst pro vozíčkáře. Uvedl, že úprava v České republice není jednotná. Dotazuje se, zda v Přerově má vozíčkář platit za stání na placeném parkovišti. Primátor přislíbil písemnou odpověď.

Stanovisko rady: T. Navrátil zajistí písemnou odpověď.

Informace:  

K dotazu ohledně zpoplatnění parkování osob s průkazem ZTP/P dle platného Nařízení č. 1/2020, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu lze sdělit, že uvedené nařízení neobsahuje výjimku či osvobození těchto osob z povinnosti uhradit sjednanou cenu za parkování v parkovacích zónách. Výjimka z povinnosti prokázat zaplacení ceny za parkování je stanovena pouze pro řidiče vozidel IZS, obecní policie a Armády ČR při výkonu jejich povolání. (Pozn.: výjimka z povinnosti prokázat zaplacení ceny za parkování pro osoby s průkazem ZTP/P nebyla ani v předchozím Nařízení č. 2/2010 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

Z: T. Navrátil

T: 29. 6. 2023

7/5

Dan Chromec

Kontejnery. Své vystoupení uvedl tím, že z akce Den sousedů byly zveřejněny i fotografie s kontejnerem, naplněným odpadem. Dotazuje se, kdo tam kontejner instaloval, jaký k tomu byl důvod, kdo si kontejner objednal a zaplatil. Údajně došlo k zahoření, rád by věděl, zda byl zjištěn viník. V diskusi zazněly různé názory a dílčí odpovědi. P. Měřínský přislíbil písemnou informaci k této problematice.

Stanovisko rady: P. Měřínský zajistí písemnou odpověď.

Informace:  

Kontejner je na daném místě přistaven po konzultaci s odborem majetku technickými službami. Tato lokalita byla v minulosti vybavena nádobami 1100 litrů, docházelo zde pravidelně k odkládání odpadu mimo nádoby a k nutnosti pravidelného a rozsáhlého úklidu kolem nich. Původně kovové nádoby, které se ale z daného místa „ztratily“, byly nahrazeny plastovými 1100 litrovými nádobami, kde ale následně došlo k zahoření a jejich trvalému poškození, případně došlo neznámým pachatelem taktéž ke zcizení. Na základě vyhodnocení opakující se situace a finanční náročnosti, došlo k přistavení kontejneru na odpad o objemu 5 metrů kubických. Tento způsob nakládání s odpady v dané lokalitě se projevil jako jediný stabilní a funkční.

Z: P. Měřínský, M. Dohnal

T: 29. 6. 2023

8/5

Helena Netopilová

Opravy v ulici Kočíře. Vznesla dotazy k investiční akci, T. Navrátil i přes poskytnutí dílčích odpovědí přislíbil k problematice písemnou informaci.

Stanovisko rady: T. Navrátil zajistí písemnou odpověď.

Informace

Ulice Kočíře, která spojuje místní části Předmostí a Vinary, se opravuje od března. Teď rekonstrukce v režii ŘSD za 30 milionů korun postupuje do finále. Od 10. do 15. července se bude pokládat obrusná vrstva a následně bude komunikace uvedena do provozu.

Z: T. Navrátil

T: 29. 6. 2023

9/5

Jaroslav Krejčí

Dostupnost pediatrické péče. V diskusi primátor sdělil, že se mohou na dostupnost této péče informovat u společnosti Agel, která provozuje nemocnice.

Stanovisko rady: V. Lichnovský projedná, jak to v Přerově vypadá s dostupností pediatrické péče.

Informace:  

Dostupnost pediatrické péče je aktuálně ve stadiu mapování. Dostupnost a podpora jednotlivých lékařských oborů na území města Přerova bude předmětem průběžného monitoringu a vyhodnocování.

Z: V. Lichnovský

T: 29. 6. 2023

Pozn.: Veškeré podněty a připomínky, na které v průběhu zasedání zazněly odpovědi, jsou součástí audiozáznamu zveřejněného na webu města a nejsou uvedeny v tomto přehledu.  

Přílohy:

7.7.2023 9:02:02 | přečteno 241x | Ing. Daniela Novotná

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 25672
Za týden: 596446
Za den: 88708
Online návštěvníků: 1439
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load