Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, 17. 6. 2019

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 17. června 2019 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích.

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 18. schůzi konané 26. 6. 2019 a přijala následující usnesení: 632/18/10/2019 Podněty a připomínky z 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání: 

  1. ukládá primátorovi Ing. Petru Měřínskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
  2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Odpovídá: Ing. Petr Měřínský,  termín: 15. 7. 2019

 

 Bod PodnětOdpovědná osoba

1/6

Michal Zácha

Dobudování cyklostezky Velká Dlážka. Vysvětlil, co vše obsahuje vysoutěžená cena – není to jen dodláždění 15 metrů, ale jde také o napojení a sjezdy. Vše je možné vyčíst z projektové dokumentace.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

2/6

Michal Zácha

Parkoviště Předmostí, parkoviště FKK. Navázal na vystoupení některých zastupitelů na minulém zasedání ohledně konspiračních schůzek apod. Pozval tedy pana Pískovského, současného vlastníka, který v případě zájmu může vysvětlit záměry s pozemkem. Bývalý majitel pozemku byl rovněž pozván, ale je na dovolené. O žádné korupční jednání se nejednalo, chtěl by tuto záležitost navždy uzavřít.

V této věci se vyjádřil v závěru tohoto bodu vlastník Josef Pískovský, který se vymezil proti některým zastupitelům a sdělil, že má nájemní smlouvu fixovanou na 2 roky. Po této době lze dále jednat.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

3/6

Jan Horký

Velká papírová výzva. Přerov byl vyzván, aby nepoužité volební lístky a obálky byly předány do dětských zařízení. Dotazuje se, jak se k tomu město postavilo.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Závěr: písemná odpověď

Informace odboru vnitřní správy: Na základě bylo vyzkoušeno prakticky, že na malování není volební lístek vhodný. Po dohodě s ředitelkami 4 mateřských škol (těch, kde byly volební okrsky), které volební lístky na malování nechtějí, zajistí odbor rovnou převoz lístků na TSMPr a na konto těchto mateřských škol budou připsána sběrová kila příslušným podílem. Za peníze si pak pořídí papíry, které budou na malování již vhodné. Co se týká nespotřebovaných obálek, ty budou využity interně přímo na MMPr.

Z: tajemník

T: 15. 7. 2019

4/6

Jan Horký

Otevřený dopis. Primátor měl obdržet otevřený dopis Marka Zikmunda k osobě premiéra.

Primátor sdělil, že s panem Zikmundem hovořil, situaci si vyjasnili a primátor již nebude na tento dopis reagovat.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

5/6

Jan Horký

 

Zobousměrnění Wurmovy ulice. Dotaz, zda je v souladu s plánem mobility a jaký k tomu má názor nově přijatý městský koordinátor mobility.

M. Dostál uvedl, že komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost se touto problematikou také zabývala, a vysvětlil situaci v kontextu uplynulých dvou let. Jak se to osvědčilo, se ví, zejména byli zatížení lidé, kteří tam bydlí. Nyní je situace s ohledem na stávající objízdné trasy poněkud klidnější. Komise se zaměřuje na cyklisty, absolvovali jízdu po přerovských cyklistických stezkách a dávají dohromady nešvary, které cyklisty při jízdě po Přerově potkají. Připravují informativní letáček pro cyklisty s upozorněním na kolizní místa. Všechny změny dopravního značení prochází schvalováním dopravním inženýrem.

T. Navrátil doplnil, že v plánu udržitelné mobility to sice není, ale je tam napsáno, že bude dokončena D1, což není – tudíž je třeba akčním plánem reagovat tak, aby byla zajištěna co nejlépe průjezdnost městem. Po dokončení velkých staveb se může město k této věci vrátit.

J. Horký slyšel, že situaci vyhodnocovali, dotazuje se, na základě jakých podnětů Cílem by dle jeho názoru mělo být zklidnění, a to co nejdříve. M. Dostál odpověděl, že se jednalo na základě podnětů občanů. V diskusi vystoupil také R. Pospíšilík, který sdělil, že když se zaváděla jednosměrka, byl jako řidič naštvaný, dnes vidí, že se to udělalo dobře – situace je klidnější a bezpečnější, uvedl, proč se tak domnívá. Uvedl, jak vidí situaci s chodci… K tomu M. Dostál doplnil, že stejná situace pro chodce je i v Havlíčkově ulici. Upozornil na situaci cyklistů, kteří pochopitelně musejí jezdit bezpečně a obezřetně. Situace je zklidněná i proto, že je nyní zákaz vjezdu kamionů do města.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

 

6/6

Jan Horký

Komise pro občanské záležitosti. Požaduje informaci k odstupujícím členům. Primátor uvedl, že 2 členové rezignovali a 2 byli nově jmenováni.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

7/6

Jan Horký

 

Odkoupení objektu TGM 16. Dotazuje se, jak proběhla jednání k odkoupení tohoto objektu (bývalý Emos).

M. Zácha informoval o jednání se zástupci spoluvlastníků (z jednání je zápis), na kterém se dohodli, že město zpracuje znalecké posudky podle nové oceňovací vyhlášky, která bude platit od června. Jakmile bude známá cena znaleckého posudku, bude se v této věci dále jednat. Dále M. Zácha požádal, aby se tento objekt přestal označovat „Emos“.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

8/6

Jan Horký

 

Technické zabezpečení zastupitelstva. Zadání veřejné zakázky na zasedání zastupitelstva bylo schváleno v minulém období s tím, že dle jeho názoru mělo město zakoupit techniku do svého vlastnictví, tato technika by se měla využívat i pro další aktivity města.

H. Mazochová poskytla informaci o uskutečněném výběrovém řízení  – přihlásila se jedna společnost.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Závěr: Písemná odpověď.

Odpověď: Na 79. schůzi rady konanou dne 12. 10. 2017 byl předložen k projednání materiál „Veřejná zakázka „Technické zabezpečení jednání Zastupitelstva města Přerova“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení…“  V diskusi vznesl J. Horký protinávrh k odstavci 5.7 zadávací dokumentace, upravujícímu předpokládaný termín ukončení zakázky a navrhl zkrácení termínu z prosince 2019 na červen 2019 s tím, že bude upravena hodnota zakázky a také počet jednání. S ohledem na zajištění právní jistoty byla upravené zadávací a obchodní podmínky k potvrzení správnosti a dostatečnosti provedených změn předkládány k opakovanému schválení na 80. schůzi rady konané dne  2. 11.  2017.

O tom, že by důvodem mělo být zakoupení techniky do vlastnictví města, nemá Kancelář primátora jako gestor zakázky povědomí. Pochopitelně však byly při přípravě veřejné zakázky zvažovány různé možnosti řešení, včetně možnosti pořízení části nebo veškeré techniky do majetku města. Vzhledem k tomu, že město by pro tuto techniku nemělo další uplatnění, přistoupilo se opět k vysoutěžení komplexní služby, součástí které je mimo jiné nejen povinnost dodavatele zajistit plnou funkčnost veškerého technického vybavení, včetně náhradního technického a materiálového vybavení, ale i povinnost nahrazovat amortizovanou a morálně zastaralou techniku v takovém rozsahu, aby svými parametry pokrývala globální technický a technologický vývoj, tj. byla aktuálně kompatibilní s dalšími technickými zařízeními, vč. technických zařízení třetích osob, s pomocí kterých bude chod jednání Zastupitelstva zajišťován.

Z: primátor, D. Novotná

T: 15. 7. 2019

9/6

Jan Horký

 

Pachty polností, rada by se měla zabývat také otázkou, zda by se měly pachtovat i polní cesty. Lépe by bylo ponechat je jako biopásy.

M. Zácha uvedl, že v komisi bylo více podnětů, pachtovní smlouvy byly uzavřeny tak, jak byly předjednány, se všemi za stejných podmínek. Jakmile budou podněty projednány v komisi, znovu se k této problematice vrátí.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

10/6

Jan Horký

Nový způsob seče. Pochvala za schválení nového způsobu seče a údržby zeleně. Zároveň by chtěl horovat za nevyužívání glyfosfátů.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

11/6

Helena Netopilová

Ubytovna ČČK a materiál k tréninkovému bydlení. Informovala, že poslala radním mailem informace s dotazy, na mail neobdržela od radních odpověď. Uvedla, že pro jednání v  komisi dostali složité podklady a měli si je rychle nastudovat. Na následném jednání komise odsouhlasila jiný materiál než na minulém zasedání, tedy ve variantě 2. Má určité výhrady i k této variantě. Zajímá ji, zda se hlasovalo postupně o jednotlivých lidech.

P. Kouba odpověděl, že na všechny otázky se snažil odpovědět na komisi, šlo však mnohdy o dojmy, podsuvné otázky, šlo víceméně o prezentaci názorů zastupitelky… odpovědi na relevantní otázky jsou uvedeny v důvodové zprávě k materiálu. Na komisi se osobně ptal, zda stačí odpovědi poskytnuté na komisi a H. Netopilová řekla, že ano. Rada hlasovala an block, v jednom bodu návrhu došlo ke změně.

H. Mazochová doplnila, že ani na vedení ani na radě nebyli vždy jednotni, neodpovídala, jelikož se v této věci neustále jednalo.

P. Kouba přednesl informace k situaci ukončení ubytovny ČČK, v rámci komentované prezentace uvedl, jakým způsobem se řešila bytová otázka klientů. V současné době jsou 3 osoby, pro které není připraveno náhradní bydlení (různé důvody). Navrhuje přijmout usnesení.

K problematice se dále vyjádřila L. Tomaníková, která se dotázala, jaký počet lidí se vrací do těch původních bytů – dodala, že za trest byli přestěhováni do ubytovny a nyní se vrací za odměnu do bytů. Primátor odpověděl, že to je špatná interpretace, za trest se nikam nikdo nestěhoval. Těm, kteří si neplnili své povinnosti, byla ukončena nájemní smlouva, a někteří si sami našli toto náhradní ubytování. Jen jeden případ je takový, že se vrací do stejného bytu. P. Kouba vysvětlil, že jde o nedorozumění v nájemním vztahu  – 1 klient se opravdu vrací do stejného bytu, ale nájemní vztah je založen na smlouvě o tréninkovém bydlení a budou muset platit nájmy. J. Navařík ještě upřesnil, že v rámci tréninkového bydlení mají lidé smlouvu uzavřenou na 3 měsíce a pokud nebudou své povinnosti plnit, nebude jim smlouva prodloužena. Z. Schenk se dotázal, zda všichni z těch 11 lidí, pro které město zajišťuje bydlení, mají splaceny všechny dluhy. Primátor odpověděl, že nikoliv.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

– viz usnesení

12/6

Věra Václavíčková

Změny ve společnosti Vodovody a kanalizace. Dotazuje se, jaký je zájem o vyšší počet členů v představenstvu, v čem spočívají problémy s kumulací funkce ředitele a člena představenstva, kdo je navržen jako 4. zástupce města do představenstva.

Primátor odpověděl, že na základě vlastnických podílů si město zaslouží vyšší zastoupení. Ředitel se všech jednání účastní, ale nemusí být členem. Nominace do orgánů schvalovalo zastupitelstvo. A. Prachař doplnil, že výroční zprávy městských společností jsou samostatným bodem programu, bude možné tam téma probrat. Vyjádřil se k zastoupení v orgánech Vaku na základě podílů, které je v současné době pro Přerov neadekvátní (jako příklad uvedl pro srovnání Tovačov).

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

13/6

Jakub Navařík

Mobilní Rozhlas. Obdrželi informativní materiál o Mobilním Rozhlasu. Pokud je to zajímá, získají z něj a na uvedených odkazech základní informace.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

14/6

Radek Pospíšilík

Zakoupení stanů pro lidi bez domova. Uvedl, že ČČK suploval práci města, lidé se mohli v zimě schovat. Dotázal se, jak se bude v zimě město o tyto lidi starat a kolik to bude stát.

Primátor odpověděl, že názor, že ČČK suploval činnosti města, je mylný a nezakládá se na pravdě. P. Kouba představil prezentaci koncepce bezdomovectví, některé body koncepce  blíže okomentoval. Je nedorozuměním interpretace, že iglú je připraveno pro bývalé klienty ČČK. Podle posledního sčítání máme v Přerově 26 bezdomovců, kteří dlouhodobě žijí „v terénu“. Služby ČČK budou nahrazeny nízkoprahovým centrem. V současné době se vytipovává místo, kde by mohla být zřízena noclehárna. P. Kouba doplnil, že  ČČK dostával na tyto služby od města okolo 200 tis. Kč ročně, pravděpodobně náklady nevzrostou.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

15/6

Radek Pospíšilík

Rekonstrukce výtahu na Bratrské ulici – cena 950 tis. Kč se mu zdá vysoká.

H. Mazochová uvedla, že nabídkou ve výši 950 tis. Kč vč. DPH, vybraný dodavatel splnil zadávací podmínky.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

16/6

Lada Galová

K bodu 3.1.4 – hlasovali na základě nestandardních požadavků majitele rodinného domu. Má za to, že občané by si zasloužili komfortnější přístup a přikláněla by se k tomu, aby se dále jednalo a předložila návrh na usnesení. M. Zácha dodal, že pokud skupina bude fungovat, měl by tam být zástupce z každého klubu. L. Slováček uvedl, že tento bod již byl projednáván.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

– viz usnesení

17/6

Tomáš Navrátil

Přehledové kamery. Sdělil, že zastupitel Hrabina v průběhu jednání uvedl, že má informaci od webmastera, že na přehledových kamerách na webu byly 2 tisíce zhlédnutí. Tato informace se nezakládá na pravdě, v průběhu zasedání webmaster sdělil, že počet zobrazení k 14. 6. 2019 je  3 642, tento článek je desátým nejčastěji zobrazovaným článkem v rámci celého webu za předmětné období. F. J. Hrabina potvrdil, že čísla uváděná T. Navrátilem jsou správná.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

18/6

Helena Netopilová

Světlo podjezd Kojetínská.  Informovala o podnětu občanky, která uvedla, že na Kojetínské v podjezdu nesvítí světla a jsou velmi zanesena prachem a špínou.

M. Zácha odpověděl, že se tímto podnětem bude zabývat.

Závěr: bude prověřeno a v případě možnosti sjednána náprava.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Odpověď: Světla v podjezdu na ul. Kojetínská již od minulého čtvrtka 20. 6.  opět svítí a jsou čistá.

Z: M. Zácha

T: 15. 7. 2019

19/6

Helena Netopilová

Suchý strom. V blízkosti V klubu je suchý strom, který by mohl ohrožovat chodce.

M. Zácha sdělil, že se jedná o  strom na pozemku úřadu pro zastupování státu.

Závěr: dr. Ehl prověří, zda se jedná o havarijní stav a co bude třeba v této věci vykonat.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Odpověď: Strom je ve vlastnictví města a je požádáno o jeho kácení.

Z: M. Zácha

T: 15. 7. 2019

20/6

Helena Netopilová

Metso Minerals. Zachytila reportáž v kabelové televizi a dotazuje se, zda město s touto firmou komunikuje, jedná se o firmu, která figurovala v seznamu největších znečišťovatelů. P. Juliš uvedl, že reportáž neviděl, avšak může konstatovat, že Metso Minerals plní všechny podmínky, neporušuje žádné předpisy ani podmínky. Bylo dohodnuto, že zpracují projektovou dokumentaci na zastřešení, respektive utěsnění střechy, aby zplodiny byly zachycovány a neunikaly do ovzduší. Na realizaci budou žádat dotaci, dokumentace by měla být letos zpracována. J. Navařík doplnil, že rada navštívila firmu, ochotně je provedli slévárnou, vyslovil obdiv práci zaměstnanců v letních vedrech. Uvedl, že byli informováni, že splňují všechny stanovené normy, ale přesto situaci chtějí zlepšovat, investovat chtějí pomocí evropských fondů, předpokládají realizaci v 1. čtvrtletí 2020.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

21/6

František Jan Hrabina

Termín konání zastupitelstva. Navrhuje, aby zastupitelstvo zvážilo přesunutí příštího termínu zastupitelstva mimo prázdniny. Primátor sdělil, že svolávání zastupitelstva je v jeho kompetenci.

Bez dalších sdělení

22/6

Radek Pospíšilík

Škodova ulice. Po demolici domů je v lokalitě vysoká neposečená tráva, totéž u cihelny v Předmostí, stálo by za to i v těchto prostorách síct.

H. Mazochová sdělila, že na poslední radě byl schválen výběr dodavatele na revitalizaci území. Záměr zastupitelé schvalovali.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Odpověď: Práce byly objednány u TSMPr. V 27. týdnu bylo provedeno sečení.

Bez dalších sdělení

23/6

Radek Pospíšilík

Koupaliště v Předmostí. Město získalo areál bývalého koupaliště do majetku. Dotazuje se, co se s tím bude dělat, areál je ve špatném stavu.

M. Zácha  na základě diskuse prověří, zda pozemky jsou již přepsány v katastru nemovitostí. R. Pospíšilík dodal, že již v katastru uvedeno je.

Závěr: písemná odpověď.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Odpověď: Pozemky p.č. 216/9, p.č. 538, p.č. 539 v k.ú Předmostí pod bývalým koupalištěm byl předmětem směny mezi PMS Přerov a.s. a Statutárním městem Přerov v rámci  záměru vybudovat víceúčelový areál "Mamutov". Dle dostupných podkladůbyl proveden vklad  do katastru nemovitostí tohoto pozemku i s dalšími pozemky  dne 25. 4. 2019 a vlastníkem je tedy statutární město Přerov. Dle směnné smlouvy neváznou na pozemcích  žádná zástavní práva, věcná břemena a ani žádné právní vady. Není nám známo, že by byly na těchto pozemcích uzavřeny nájemní smlouvy. V současné době probíhají jednání s některými uživateli o dalších možnostech a pravidlech jejich působení v lokalitě.

Statutární město Přerov má již od roku 2008 schválený záměr vybudovat víceúčelový areál „Mamutov“ a to v lokalitě bývalé cihelny na ul. Hranická v místní části Předmostí a na navazujících zalesněných pozemcích tvořících kopec zvaný „Skalka“ a přilehlých zatravněných plochách. S odborem koncepce a strategického rozvoje a dalšími dotčenými odbory bude třeba připravit návrh, jak bude s tímto areálem nakládáno do doby realizace uvedeného záměru.

Z: M. Zácha

T: 15. 7. 2019

24/6

Pavel Ondrůj

Pozvání na koncert - hudební léto na hradbách

Celé vystoupení je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

25/6

Jan Horký

Roundoup. Komentovaná prezentace využití této chemikálie technikou technických služeb, dodržování podmínek bezpečnosti práce. Doplnil, že petice k podpisu na magistrátu není.

Bez dalších sdělení


15.7.2019 9:43:39 | přečteno 344x | Ing. Daniela Novotná

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 25672
Za týden: 596446
Za den: 88708
Online návštěvníků: 1439
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load