Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, 26. 8. 2019

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 26. srpna 2019 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 22. schůzi konané 5. 9. 2019 a přijala následující usnesení: 800/22/10/2019 Podněty a připomínky z 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání: 

  1. ukládá primátorovi Ing. Petru Měřínskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
  2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Ing. Petr Měřínský

Termín: 20. 9. 2019

 

 Bod  Podnět   Odpovědná osoba

1/7

Antonín Prachař

K materiálu Návrh navýšení částky pro místní výbory

Podnět – doplnit Zásady činnosti místních výborů na co konkrétního jsou poskytovány finanční prostředky.

Primátor – všem zastupitelům budou rozeslána „Pravidla pro nakládání s fin. prostředky pro místní části“

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Splněno. Viz také příloha 3

Z: KP

T: ihned

2/7

Jan Horký

K materiálu Informace o činnosti rady

Podnět z Komise pro majetkové záležitosti, který byl doporučen Radě města – nepropachtovávat stávající pozemky, které jsou vedeny v katastru jako komunikace – rozorané cesty na polích zemědělským družstvům a tyto zatravnit – zatím se tím RM nezabývala

p. Zácha – odbor majetku čeká na vyjádření a spolupráci odboru životního prostředí

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Informace:

Vzhledem k tomu, že se jedná o časově náročnou  a komplikovanou  záležitost  a nejsou k dispozici potřebné podklady pro majetkové řešení, nebude zatím předloženo do orgánů obce. ( Je třeba zjistit v terénu a v historických mapách, kde se cesty nacházely nebo nacházejí, jejich stav, kdo je užívá atd., takže je to dlouhodobá záležitost).

Z: M. Zácha

T: 20.9.2019

3/7

Jan Horký

K materiálu Informace o činnosti rady

Dotaz – školní hřiště Za Mlýnem – zda neměl být proveden záchranný archeologický průzkum

Primátor – bude odpovězeno písemně

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Informace:

Na stavbu „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1“ byl mimo jiné zajištěn záchranný archeologický výzkum, provedený Mgr. Z. Schenkem v rámci činnosti Muzea Komenského v Přerově.  Tento výzkum byl členěn na dvě části, první obsahovala terénní část archeologického výzkumu a druhá část spočívá ve zpracování archeologického nálezu v laboratoři a vypracování nálezové zprávy. Průzkum byl prováděn v měsíci květen 2019. Nálezový zpráva bude vypracována do listopadu t.r. Pozice provádění ZAV byla v partiích vybraných archeologem, viz obrazová příloha.

Při provádění zemních prací byla obnažena torza bývalých základových konstrukcí výstavby, jednalo se o stavební suť s příměsem betonových prvků, cihel a dřeva, taktéž v obrazové příloze. Z hlediska ZAV bez významu, datování objektů 2. polovina 20.století (1935-45).

Viz také příloha 1, 2

Z: H. Mazochová

T: 20.9.2019

4/7

Josef Nekl

K materiálu Informace o činnosti rady

Podnět pro všechny zastupitelské kluby, aby zasílaly podněty k prošetření Kontrolnímu výboru

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Informace:

Na zastupitelstvu byli zástupci klubů přítomni, takže podnět předsedy kontrolního výboru je jim znám a mohou konat.

Z: předsedové zastupitelských klubů

T: průběžně

5/7

Radek Pospíšilík

K materiálu 3.1.2 – revitalizace rybníků v Předmostí

Dotaz zda bylo požádáno o zadání studie EIA

p. Zácha – bude odpovězeno písemně

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Odbor řízení projektů a investic byl RM pověřen zpracováním projektové dokumentace na revitalizaci rybníků v Předmostí formou zpracování dvou samostatných projektových dokumentací, a to:

Informace:

  • Revitalizace rybníků v Předmostí - rekonstrukce Chovného rybníka a rekonstrukce rybochovných zařízení
  • Revitalizace rybníků v Předmostí - přívod nových zdrojů vody

Zatím je zadána první projektová dokumentace, u druhé je nejdříve nutno vyřídit majetková práva k dotčeným pozemkům. V rámci zpracování dokumentace Revitalizace rybníků v Předmostí - rekonstrukce Chovného rybníka a rekonstrukce rybochovných zařízení je hodnocen i vliv záměru na životní prostředí v rozsahu zpracovávaného projektu. 

Z: M. Zácha

T: 20.9.2019

6/7

Jan Horký

 

K materiálu 3.1.5 – Modernizace systému sběru odpadů v Přerově

Podnět – žádost o vyjádření městské architektky k vysokým kontejnerům, které se objeví na nových stanovištích

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Viz příloha 5

Z: B. Střelec

primátor

T: 20.9.2019

7/7

Jan Horký

K materiálu Rozpočtové opatření č. 10, 11 a 13.

Požaduje zaslat rozčlenění rezervy.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Přehled k 26. 8. viz příloha 4.

Z: H. Mazochová

T: 20. 9. 2019

8/7

Jan Horký

Požadavek, aby přílohy – pokud jsou k dispozici – byly předkládány ve strojově čitelném kódu a ne v PDF.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Informace:

Na zastupitelstvu byli předkladatelé přítomni, vedoucí odborů o tomto podnětu byli rovněž informováni a mohou v tomto duchu materiály připravovat.

Z: předkladatelé, zpracovatelé

T: průběžně

9/7

Jan Horký

Elektronizace dotačního programu. Navrhuje, aby bylo možné podávat žádosti o dotace elektronicky (od dalšího období).

P. Kouba uvedl, že bude řešeno v návaznosti na podmínky dalších let, komise se touto možností již také zabývala.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Informace:

Bude řešeno při přípravě dotačního programu pro rok 2021.

Z: P. Kouba

T: příprava dotačního programu pro rok 2021

10/7

Věra Václavičková

Námět, aby následné projekty a investice byly připravovány s eko prvky – např. zelené střechy a stěny…

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Závěr: při přípravě projektů zvažovat tuto možnost.

Informace:

Na zastupitelstvu byli přítomni radní i dotčení vedoucí odborů a jsou tedy o tomto podnětu informováni.

Z: MMPr, Rada města Přerova

T: průběžně

11/7

Jan Horký

Školní hřiště Za Mlýnem – zaznamenal, že byl velký požadavek, aby nebylo otevřeno veřejnosti, ale z předloh minulých ZM vyplývá, že tam bude pronájem alespoň tenisových kurtů.

Dotaz – zda bude hřiště veřejnosti přístupné a v jakém rozsahu

Bude odpovězeno písemně.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Informace:

Travnaté fotbalové hřiště bude sloužit pro účely základní školy a fotbalových oddílů. 

U tenisových kurtů se počítá s pronájmem veřejnosti, za shodných podmínek jako u ostatních škol, tj. osoby do 18 let zdarma, ostatní osoby za úhradu dle kalkulace.

Sportovní areál bude mít na starosti zaměstnanec školy - správce areálu.

Rada města Přerova na 23. schůzi konané dne 26. 9. 2019 bude projednávat způsob a rozsah údržby travnatého fotbalového hřiště.

Z: P. Kouba

T: 20.9.2019

12/7

Jan Horký

Teplo Přerov má na svých webových stránkách sekci „o nás“, v níž jsou zveřejněny neaktualizované informace a životopisy.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Závěr: bude zajištěna náprava.

Informace:

Bude zajištěna náprava.

Z: P. Vrána

T: průběžně

13/7

Helena Netopilová

Památník lovců mamutů – posprejovány studentské malby, pravděpodobně místy zvětralá omítka, gabionové stěny jsou rovněž zřejmě narušené, je třeba prověřit stav.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Závěr: bude prověřeno a v případě potřeby zajištěna náprava.

Informace:

Bylo provedeno místní šetření na místě samém, nejedná se o posprejování - na malbě je nepatrný nápis tužkou - bude snaha tento nápis odstranit. Dalších oprav na památníku není třeba - po důkladné obhlídce bylo zjištěno, že je vše v pořádku.

Ještě jsou u TSMPr s.r.o. zajištěny následující práce:

  - odstranění náletů v okolí památníku

  - celková údržba dřevin a pokosení v okolí památníku

Z: M. Zácha

T: 20. 9. 2019

14/7

Občan Čechál

Dotaz k průpichu – v blízkosti autobusového nádraží se demolují a chodníky jsou skoro neprůchodné, jak dlouho to bude trvat.

T. Navrátil uvedl, že demolice probíhají v Kramářově ulici, již jednou tam sjednával nápravu, zítra tam zase zajede a situaci prověří.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Informace:

Bylo provedeno místní šetření, sjednána náprav, situace je průběžně monitorována.

Z: T. Navrátil

T: 20. 9. 2019

Pozn.: Veškeré podněty a připomínky, na které v průběhu zasedání zazněly odpovědi, jsou součástí audiozáznamu.

Přílohy:

 

27.9.2019 9:46:36 | přečteno 575x | Ing. Daniela Novotná

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49970694
Za týden: 429818
Za den: 70838
Online návštěvníků: 1318
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load