Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k 16. zasedání ZM Přerova - 7. 12. 2020

16. zasedání ZM Přerova, které se bude konat v pondělí 7. prosince 2020, ve 14.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. TGM v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 27.11.2020

 Bod   název NÁVRHU – téma

1.

ikona souboruZahájení, program

2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 15. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od  15. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov - směna nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 786 v k.ú. Kozlovice u Přerova za pozemek p.č.  695 v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví fyzické osoby.

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 338/1 v k.ú. Dluhonice

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 63 v k.ú. Žeravice

ikona souborupříloha_1

3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  části pozemků p.č. 3 a p.č. 684/2 oba v k.ú. Penčičky

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerov –  části pozemku  p.č. 4879 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.1.6

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova -úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - id 1/5 pozemku p.č. 5466/196 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.1.7

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerov –  části pozemku  p.č. 5455/6 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.1.8

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov, venkovního osvětlení včetně rozvodů a kanalizačních vpustí a přípojek v bývalém areálu Přerovských strojíren z vlastnictví statutárního města Přerova

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.1.9

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace systému sběru odpadů v Přerově“

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod  nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 436 v k.ú. Kozlovice u Přerova.

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –  části pozemku  p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 12 v k.ú. Penčice

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 401, části pozemku p.č. 406/3 a pozemku p.č. 407  vše v k.ú. Žeravice

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.3.1

ikona souboruPřevod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 228/22 v k.ú. Lověšice u Přerova.

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

3.3.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 24/336 částí pozemku p.č. 649/20, 649/21 a 649/22 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.3.3

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 627/31 v k.ú. Předmostí – využití předkupního práva podle ust. § 101 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.3.4

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 510/10 v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.6.1

ikona souboruSmlouva o poskytnutí dotace z Programu na podporu lesních ekosystémů 2018 - 2020 – úhrada nákladů na oplocení lesních porostů

3.6.2

ikona souboruSmlouva o výkonu sjednaných činností  - poskytování komunálních služeb a příkazní smlouva

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

ikona souborupříloha_6

ikona souborupříloha_7

ikona souborupříloha_8

ikona souborupříloha_9

ikona souborupříloha_10

ikona souborupříloha_11

ikona souborupříloha_12

ikona souborupříloha_13


3.6.3

ikona souboruPředkupní právo a souhlas statutárního města Přerova s úplatným převodem práva stavby pro stavbu “Parkovací dům pro kola, Přerov”

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.7.1

ikona souboruNavýšení finanční podpory pro rok 2020 Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu společnosti Sportoviště Přerov, s.r.o.

ikona souborupříloha_1

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 20, 21 a 22

ikona souborupříloha_1

4.2

ikona souboruObecně závazná vyhláška č..../2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

4.3

ikona souboruObecně závazná vyhláška č.../2020, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

4.4

ikona souboruObecně závazná vyhláška č..../2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 10/2019, o místním poplatku ze psů, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2020

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

4.5

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace - podpory de minimis na doplňkovou činnost Kulturních a informačních služeb města Přerova

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

4.6

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace na vydání publikace Kněžská nemocenská pokladna v Československu, 1924 - 1948, fakta, analýzy, osudy.

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

4.7

ikona souboruŽádost o změnu termínu použití dotace na akci Hudboslovení 2020

ikona souborupříloha_1

4.8

ikona souboruInformace o vánočních oslavách 2020, žádost o snížení rozpočtu Kulturních a informačních služeb města Přerova 

ikona souborupříloha_1

5.

ikona souboruNávrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2021

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

6.

Rozvojové záležitosti

6.1

ikona souboruPoskytnutí dotace na vypracování koncepční části integrované strategie ITI

ikona souborupříloha_1

7.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

7.1

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejné zakázky „Blažkův dům-inovační centrum (rekonstrukce, stavební úpravy)“, „Blažkův dům-inovační centrum (interiér)“ a „Blažkův dům-inovační centrum (technologie)“

7.2

ikona souboruAkce nad 500 tis. Kč zrealizované v 2020 a akce přecházející do roku 2021

ikona souborupříloha_1

8.

ikona souboruDotační programy A statutárního města Přerova pro rok 2021

ikona souborupříloha_1

9.

Školské záležitosti

9.1

ikona souboruPlán rozvoje sportu statutárního města Přerova 2021 - 2024

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souboruplán rozvoje sportu

9.2

ikona souboruPředání dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole Přerov, Trávník 27

ikona souborupříloha_1

9.3

ikona souboruPředání dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov - Předmostí, Hranická 14

ikona souborupříloha_1

9.4

ikona souboruCírkevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace

9.5

ikona souboruMoravská hasičská jednota - hasičský sbor Přerov - žádost o poskytnutí dotace z DP

9.6

ikona souboruŽádost o poskytnutí mimořádné dotace – Kanoistika Přerov, z.s.

9.7

ikona souboruŽádost o poskytnutí mimořádné dotace – Sportovní klub Přerov 1908 z.s.

9.8

ikona souboruŽádost o poskytnutí mimořádné dotace – TK PRECHEZA Přerov z.s.

9.9

ikona souboruKlub přátel turistiky a sportu Přerov, z.s. – návrh na uzavření dodatku ke smlouvě

ikona souborupříloha_1

10.

Sociální záležitosti

10.1

ikona souboruAkční plán rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov 2021

ikona souborupříloha_1

10.2

ikona souboruKoncepce proseniorské politiky statutárního města Přerova 2021 -2024

ikona souborupříloha_1

10.3

ikona souboruDodatek Zřizovací listiny Sociálních služeb města Přerova, p.o.

ikona souborupříloha_1

10.4

ikona souboruSvaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Přerov – návrh na uzavření dodatku ke smlouvě

ikona souborupříloha_1

11.

Adaptační strategie statutárního města Přerova na klimatickou změnu

12.

Různé

12.1

ikona souboruDodatek č. 4 a 5 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

12.2

ikona souboruFinanční spoluúčast statutárního města Přerova na II. etapě opravy střechy kostela svatého Vavřince v Přerově.

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

12.3

ikona souboruObecně závazná vyhláška č. .../2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

ikona souborupříloha_6

ikona souborupříloha_7

12.4

ikona souboruInformace o odstoupení z funkce člena kontrolní komise

12.5

ikona souboruNominace zástupce statutárního města Přerova do Správního výboru Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy a do Správního výboru Sdružení obcí střední Moravy.

12.6

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

13.

Závěr


MATERIÁLY NA STŮL:

30.11.2020 14:19:18 - aktualizováno 4.12.2020 14:16:30 | přečteno 710x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 11087
Za týden: 600137
Za den: 60399
Online návštěvníků: 2037
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load