Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k 22. zasedání ZM Přerova - 6. 12. 2021

22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat v pondělí 6. prosince 2021, ve 14.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. TGM v Přerově.

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 29. 11. 2021

BOD

název NÁVRHU – téma 

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha_1

2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 21. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od 21. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 802 v k.ú. Kozlovice u Přerova

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 113/3 v k.ú. Popovice u Přerova, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1374 a p.č. 1377 oba v k.ú. Žeravice

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

 3.2.2 ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 4516/1 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5042 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

3.2.5

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 3130 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.2.6

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov - bytové jednotky č. 49/3 v budově bytový dům č.p. 49, příslušné k části obce Přerov II-Předmostí, na pozemku p.č. st. 746 v k.ú. Předmostí (Hranická 13)

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.2.7

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - bytové jednotky č. 1084/2 v budově bytový dům č.p. 1084, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. Přerov (Trávník 18)

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.2.8

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 2632/13 v budově bytový dům č.p. 2632, 2633, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 zast. pl.  a nádvoří  v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 14)

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

3.2.9

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov –  části pozemku  p.č. 5455/6 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.2.10

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 5307/661, p.č. 5307/662, p.č. 5307/663, p.č. 5307/664, p.č. 5307/665, p.č. 5307/666, p.č. 5307/667, p.č. 5307/668 vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.2.11

ikona souboruÚplatný převod vlastnictví statutárního města  Přerov - pozemků  p.č. 167/1, p.č. 166, p.č. 157/6, p.č. 152/7, p.č. 151, p.č. 171/1, p.č. 157/4, p.č 170/3, p.č. 157/3, p.č. 152/5, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_NOVÉ ZNĚNÍ DNE 3.12.2021 - MATERIÁL NA STŮL

ikona souborupříloha_NOVÉ ZNĚNÍ DNE 3.12.2021 - MATERIÁL NA STŮL

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – parkovací stání a chodník vybudované v rámci stavby „Bytový dům Vesna“

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.3.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 5276/10 a p.č. 5276/11, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Přerova

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.3.3

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 523/4 v k.ú. Lýsky

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.3.4

ikona souboruUzavření dodatku č. 1 k Darovací smlouvě a smlouvě o výpůjčce ze dne 19.9.2021

ikona souborupříloha_1

3.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6696 v k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr za  část pozemku p.č. 6693 v k.ú. Přerov ve vlastnictví SBD Přerov  - dodatek č. 2

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.5.1

ikona souboruÚplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.

ikona souborupříloha_1

3.6.1

ikona souboruKomplexní pozemková úprava v k.ú. Lověšice u Přerova - "Plán společných zařízení"

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.6.2

ikona souboruKomplexní pozemková úprava v k.ú. Popovice u Přerova - "Plán společných zařízení"

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.6.3

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k podílu id. 1/3 pozemku p.č. 5176/39 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) povinným z předkupního práva.

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.6.4

ikona souboruVypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - dodatek č.  20 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova

ikona souborupříloha_1

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 20 a 21

ikona souborudůvodová zpráva

4.2

ikona souboruObecně závazná vyhláška č.../2021, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 10/2020

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

4.3

ikona souboruObecně závazná vyhláška č..../2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

5.

ikona souboruNávrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2022

ikona souborutitulní list

ikona souboruobsah

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souboruobsah - NOVÉ ZNĚNÍ DNE 3.12.2021

ikona souborudůvodová zpráva - NOVÉ ZNĚNÍ DNE 3.12.2021

6.

Rozvojové záležitosti

6.1

ikona souboruZpráva o uplatňování Územního plánu města Přerova 2017-2021

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

6.2

ikona souboruZměna č. 12B Územního plánu města Přerova - vydání

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

ikona souborupříloha_6

6.3

ikona souboruPoskytnutí dotace na vypracování koncepční části integrované strategie ITI - uzavření dodatku smlouvy

ikona souborupříloha_1

6.4

ikona souboruStrategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 2021 - 2027

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

7.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

7.1

ikona souboruInvestiční akce nad 500 tis. Kč zrealizované v 2021 a akce přecházející do roku 2022

7.2

ikona souboruVeřejná zakázka „ZŠ Želatovská – rekonstrukce přípojky kanalizace a zdravotechniky“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku a schválení úpravy rozpočtu

8.

Dotační programy A. statutárního města Přerova pro rok 2022

9.

Školské záležitosti

9.1

ikona souboruPředání dokončené investiční akce k hospodaření ZŠ U Tenisu 

ikona souborupříloha_1

10.

Sociální záležitosti

10.1

ikona souboruStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Přerovsku 2022 - 2024

ikona souborupříloha_1

10.2

ikona souboruKoncepce prorodinné politiky statutárního města Přerova 2022 - 2024

ikona souborupříloha_1

10.3

ikona souboruStrategie prevence kriminality statutárního města Přerova 2022 - 2024

ikona souborupříloha_1

11.

Různé

11.1

ikona souboruDodatek č. 6 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

11.2

ikona souboruZměna vnitřního předpisu č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu „Sociální fond zaměstnanců statutárního města Přerova“, ve znění vnitřního předpisu č. 13/11, vnitřního předpisu č. 17/2015 a Vnitřního předpisu č. 25/2017

ikona souborupříloha_1

11.3

ikona souboruVolba přísedících soudců k Okresnímu soudu v Přerově

ikona souborupříloha_1

11.4

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

12.

Závěr zasedání

MATERIÁLY NA STŮL:


29.11.2021 13:04:34 - aktualizováno 3.12.2021 9:34:23 | přečteno 1469x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 1635
Za týden: 588797
Za den: 76047
Online návštěvníků: 1635
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load