Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy ke 2. zasedání ZM Přerova - 5. 12. 2022

V souladu s § 92, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., svolávám 2.  zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat v pondělí 5. prosince 2022, ve 12.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. TGM v Přerově.

ikona souboruKompletní předlohy ke dni 25. 11. 2022 ke stažení.

 Bod  Název návrhu – téma

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha_1

2.

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od Ustavujícího zasedání Zastupitelstva města

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov    pozemku p.č. 4253, jehož součástí je objekt bydlení č.p. 541, příslušný k části obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 4252  vše v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 44) ve vlastnictví Olomouckého kraje za pozemek p.č. St. 725, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e.,  pozemek p.č. St. 726, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e.,  pozemek p.č. St. 728, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti vybavenosti č.p. 50, příslušný k části obce Přerov II-Předmostí (Pod Skalkou 11) a části pozemku p.č. 30/4  vše v k.ú. Předmostí ve vlastnictví statutárního města Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – směna nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov  – pozemku p.č. 5156/11 v k.ú. Přerov za spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 pozemku p.č. 193/5 a za spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/4 pozemku p.č. 193/6 oba v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti PCP Estate s.r.o.

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – podílů o celkové velikosti id. 10/24 pozemku p.č. 347/24 ostatní plocha o výměře 340 m2 v k.ú. Předmostí, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

3.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerov – spoluvlastnického podílu k id. 2/8 pozemku p.č. 4845 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.1.6

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 28/3 v k.ú. Henčlov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

3.1.7

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 91/1 v k.ú. Lýsky

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.1.8

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 2/6 pozemku p.č. 772 v k.ú. Kozlovice u Přerova, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

ikona souborupříloha_1

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 588/8 v k.ú. Kozlovice u Přerova

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

3.2.2

ikona souboruBezúplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 6868/21 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - podílu o velikosti id. 5320/203682 na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

3.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 65/1 v k.ú. Vinary u Přerova

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – spoluvlastnických podílů k pozemkům p.č. 5307/349, p.č. 5307/351, p.č. 5307/352, p.č. 5307/353, p.č. 5307/354, p.č. 5307/355 a p.č. 5307/360, vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

3.3.2

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 15/1, p.č. 15/2, p.č. 15/3, p.č. 15/4, p.č. 15/6, p.č. 15/7, p.č. 1145/12, p.č. 1145/13 a p.č. 1145/14, vše v k.ú. Dluhonice (Hřiště Dluhonice) - uzavření dodatku č. 2

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.3.3

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova  - části pozemku p.č. 372/1 v k.ú. Dluhonice

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.3.4

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - vodovodu a splaškové kanalizace vybudované v rámci stavby „Infrastruktura pro RD Přerov, U Hvězdárny II“

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.3.5

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – jednotky č. 555/5 jiný nebytový prostor vymezený v budově Přerov I-Město, č.p. 555 adminis., na p.č. 194, včetně přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši 60202/361888 na pozemcích p.č. 194 zast. pl. a nádvoří a p.č. 193/1, ost. pl. a podílu ve výši 60202/120102 na společných částech budovy společných vlastníkům jen některých jednotek (patro TGM 16)

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.6.1

ikona souboruDohoda o uznání vlastnického práva a smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům p.č. 2641 a p.č. 2642, oba v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, ***a ***

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

3.6.2

ikona souboruMajetkoprávní vypořádaní - "REZIDENCE TRINITY" v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

ikona souborupříloha_6

ikona souborupříloha_7

ikona souborupříloha_8

3.6.3

ikona souboruSmlouva o právu provést stavbu – "Vyhlídková plošina sportovní dráha Čekyně" -  na části pozemku p.č. 426/9 v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

3.6.4

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 4107/1 a p.č 4108, oba v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního práva

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.7.1

ikona souboruOdpis pohledávky po skončené insolvenci

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 16, 17, 18, 19, 20 a 21

ikona souborudůvodová zpráva

4.2

ikona souboruObecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

4.3

ikona souboruNávrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace - podpory de minimis č. SML/1529/2021 se subjektem Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s.

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

4.4

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace na podporu pořádání akce Until We Fall Fest Vol. I

ikona souborupříloha_1

4.5

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace na podporu pořádání akce Zlatý Kanár 2022

ikona souborupříloha_1

5.

ikona souboruNávrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2023

ikona souborutitulní list

ikona souborudůvodová zpráva 

ikona souboruobsah

6.

Rozvojové záležitosti

6.1

ikona souboruDohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - ISg ITI OA 21+

ikona souborupříloha_1

6.2

ikona souboruPoskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

7.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

7.1

ikona souboruInvestiční akce nad 500 tis. Kč zrealizované a ukončené v roce 2022, akce přecházející do roku 2023

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

 7.2ikona souboruVeřejná zakázka „Rekonstrukce povrchu venkovního hřiště, ZŠ Velká Dlážka 5“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku, schválení úprav rozpočtu

ikona souborupříloha_1

7.3

ikona souboruVeřejná zakázka „Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku, úprava rozpočtu

ikona souborupříloha_1

8.

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2023

8.1

ikona souboruVyhlášení dotačního programu na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2023

ikona souborupříloha_1

8.2

ikona souboruDotační programy A statutárního města Přerova pro rok 2023

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha_1

9.

Školské záležitosti

9.1

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – Veslařský klub Přerov, z. s.

9.2

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – Lenka Červená

10.

Různé

10.1

ikona souboruDodatek č. 7 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

10.2

ikona souboruDotační programy statutárního města Přerova pro rok 2023

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

10.3

ikona souboruNávrh na stanovení výše měsíčních peněžitých plnění předsedům a členům výborů Zastupitelstva města Přerova a předsedům a členům komisí Rady města Přerova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Přerova a dne, od kterého jim bude peněžité plnění poskytováno.

10.4

ikona souboruUzavření darovacích smluv na poskytnutí náborového příspěvku zaměstnancům statutárního města Přerova zařazeným do Městské policie Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

10.5

ikona souboruVolba přísedícího soudce k Okresnímu soudu v Přerově

10.6

ikona souboruNávrh na personální obsazení - Finanční a Kontrolní výbor

10.7

ikona souboruVýbor pro místní části, místní výbory

10.8

ikona souboruNávrh na zrušení usnesení

10.9

ikona souboruSvěření úkolů náměstkům primátora (rozšíření kompetencí schválených usnesením č. 6/1/6/2022)

10.10

ikona souboruNominace na jednání a zasedání orgánů spolků, v nichž je město členem

10.11

ikona souboruDelegování zástupce města na valné hromady.

10.12

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

11.

Závěr zasedání

MATERIÁLY NA STŮL:


28.11.2022 14:14:38 - aktualizováno 2.12.2022 12:54:30 | přečteno 602x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 296057
Za den: 59562
Online návštěvníků: 1260
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load