Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 10. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 9. 12. 2019

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).

Všechny zvukové záznamy ke stažení (zip): ikona souboru10. ZM - 9. 12. 2019

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

Zahájení, schválení programu, schválení ověřovatelů a zapisovatelky2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 8. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

Návrh na personální změnu - Kontrolní výbor2.2

Participativní rozpočet2.3

Informace o činnosti Rady města Přerova od 8. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů.3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1435 v k.ú. Žeravice.3.1.2

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6577/2 v k.ú. Přerov.3.2.1

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 258/2 v k.ú. Penčice – uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy3.2.2

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 1508 v k.ú. Dluhonice3.2.3

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2152/2, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušná k části obce Přerov I-Město, a částí pozemků p.č. 2152/1, p.č. 2153/5 a p.č. 2155/1, vše v k.ú. Přerov3.3.1

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 396 v k.ú. Újezdec u Přerova3.3.2

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 509/2 a p.č. 510/15 oba v k.ú. Předmostí3.3.3

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 3401/20, p.č. 3401/21, p.č. 3401/22, p.č. 3412/18, p.č. 3412/22 vše v k.ú. Přerov – uzavření dodatku smlouvy3.3.4

Bezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova – veřejného osvětlení vybudovaného na pozemku p.č. 475, p.č. 624/1, p.č. 783/9, p.č. 273/3, p.č. 274/3, p.č. 274/1, p.č. 783/10, p.č. 273/11, p.č. 271/8, p.č. 271/22, p.č. 477, p.č. 478/2, p.č. 478/3, p.č. 476, p.č. 278, p.č. 125  a p.č. 116 vše v k.ú. Čekyně Bezúplatný převod do majetku města Přerova – komunikace na pozemcích p.č. 271/22, p.č. 273/10 a p.č. 783/10 a zhodnocení pozemku p.č. 622/2 vše  k.ú. Čekyně Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  – pozemků p.č. 783/1, 783/9, 273/4, 271/8, 622/2, 783/10, 273/10, 273/11, 271/22 vše v k.ú. Čekyně3.3.5

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - objekt občanské vybavenosti č.p. 3250 (tenisová hala)  na pozemku p.č. 2656/2, objekt občanské vybavenosti bez č.p./če. na pozemku p.č. 2656/3, vše v k.ú. Přerov se všemi součástmi a příslušenstvím včetně movitých věcí.3.5.1

Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města  Přerova do vlastnictví Kulturních a informačních služeb města Přerova3.6.1

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 3805/7, p.č. 3805/8 a p.č. 3805/9 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) povinným z předkupního práva.3.6.2

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 208/5 v k.ú. Kozlovice u Přerova prominutím povinností (dluhu) povinným z předkupního práva.3.6.3

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu na podporu lesních ekosystémů 2019 – úhrada nákladů na oplocení lesních porostů3.6.4

Poskytnutí finančního příspěvku na opravu čestného hrobu paní Jiřiny Haukové4.

Finanční záležitosti

4.1

Rozpočtové opatření č. 16, 17 a 184.2

Rozpočtové opatření č. 16, 17 a 18 - dodatek4.3

Obecně závazná vyhláška č..../2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů4.4

Obecně závazná vyhláška č.../2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství4.5

Obecně závazná vyhláška č..../2019, o místním poplatku z pobytu4.6

Obecně závazná vyhláška č.../2019, o místním poplatku ze psů4.7

Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Sport Management s. r. o.4.8

Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Muzeum Komenského v Přerově5.

Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2020

5.1

Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 20206.

Rozvojové záležitosti

6.1

Projekt regenerace sídliště Přerov - Dvořákova6.2

Územní plán města Přerova - změny č. 13, 14 a 157.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

7.1

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 2804/2 na nám. Přerovského povstání v Přerově“7.2

Schválení záměru zahájit „Dynamický nákupní systém pro tonery statutárního města Přerov (2020-2023)“7.3

Akce nad 500 tis. Kč zrealizované v 2019 a akce přecházející do roku 20207.4

Akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 20208.

Dotační programy A. statutárního města Přerova pro rok 2020

8.1

Dotační programy A. statutárního města Přerova pro rok 20209.

Školské záležitosti

9.1

Předání dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole Přerov, Za mlýnem 19.2

Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 – sportovní profilace školy 9.3

Základní škola Přerov, Trávník 27 – předfinancování realizace projektu Národního programu Životní prostředí9.4

Ekologizace základních škol zřízených statutárním městem Přerov na úroveň modrozelené infrastruktury a moderního energetického hospodářství9.5

Žádost o poskytnutí individuální dotace – Karate Přerov, z. s.9.6

Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, spolek10.

Sociální záležitosti

10.1

Akční plán rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov 202010.2

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje – žádost o individuální dotaci11.

Různé

11.1

Dodatek č. 2 a 3 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova11.2

Individuální dotace na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna11.2.1

Žádost o poskytnutí individuální dotace – Církevní mateřská škola v Přerově11.3

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu12.

Závěr zasedání

12.1

Závěr zasedání 


20.12.2019 13:55:30 | přečteno 585x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 25. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 13. 6. 2022 Zvukový záznam 24. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 4. 2022 Zvukový záznam 23. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 28. 2. 2022 Zvukový záznam 22. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 12. 2021 Zvukový záznam 21. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 10. 2021 Zvukový záznam 20. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 9. 2021 Zvukový záznam 19. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 6. 2021 Zvukový záznam 18. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 12. 4. 2021 Zvukový záznam 17. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 2. 2021 Zvukový záznam 16. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 12. 2020 Zvukový záznam 15. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 10. 2020 Zvukový záznam 14. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 24. 8. 2020 Zvukový záznam 13. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 6. 2020 Zvukový záznam 12. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 27. 4. 2020 Zvukový záznam 11. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 3. 2. 2020 Zvukový záznam 10. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 9. 12. 2019 Zvukový záznam 9. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 11. 2019 Zvukový záznam 8. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 14. 10. 2019 Zvukový záznam 7. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 26. 8. 2019 Zvukový záznam 6. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 17. 6. 2019 Zvukový záznam 5. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 30. 4. 2019 Zvukový záznam 4. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 2. 2019 Zvukový záznam 3. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 10. 12. 2018 Zvukový záznam 2. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 11. 2018 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 5.11. 2018

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 447848
Za den: 47240
Online návštěvníků: 1110
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load