Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 12. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 27. 4. 2020

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).

Všechny zvukové záznamy ke stažení: ikona souboru12. ZM - 27. 4. 2020

BOD

název BODU

1.

Zahájení, program

1.1

Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů a jmenování zapisovatelky2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 11. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

Informace o činnosti Rady města Přerova od 11. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 6577/266  a p.č. 6577/267, oba v k.ú. Přerov3.1.2

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města  Přerov –  pozemku p.č. 6245 v k.ú. Přerov3.1.3

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města  Přerov – objektu jiná stavba č.p. 666, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 1871 a pozemku p.č. 1871 v k.ú. Přerov3.1.4

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov“3.1.5

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 509/10 v k.ú. Předmostí, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)3.1.6

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6868/165, p.č. 6868/183 a p.č. 6868/184 vše v k.ú. Přerov na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)3.1.7

Záměr dispozice se zbytným a nepotřebným majetkem statutárního města Přerova3.2.1

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 1000/32 v k.ú. Újezdec u Přerova3.2.2

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 549 v k.ú. Kozlovice u Přerova3.2.3

Úplatný převod  nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 863 v k.ú.  Újezdec u Přerova3.2.4

Převod nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova  částí pozemků p.č. 151, p.č. 152,  p.č. 157, p.č. 168, p.č. 170 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. Staženo

3.2.5

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č.2580/9 v k.ú. Přerov3.2.6

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 479 a p.č. 480 oba v k.ú. Žeravice3.2.7

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 236/4 v k.ú. Henčlov3.3.1

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6850/1, p.č. 6850/4, p.č. 6850/8, p.č. 6850/10 a p.č. 6850/12 vše v k.ú. Přerov3.3.2

Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 666 v k.ú. Žeravice3.3.3

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4968/8  v k.ú. Přerov3.6.1

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 211 v k.ú. Penčice prominutím povinností (dluhu) povinnému z předkupního práva3.6.2

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 509/16, p.č. 509/17 a p.č. 509/18 v k.ú. Předmostí prominutím povinností (dluhu) povinné z předkupního práva3.6.3

Sportoviště Přerov, s.r.o. - dodatek č. 1 k SOHZ, snížení nájemného za movité a nemovité věci, navýšení finanční podpory pro rok 20203.7.1

Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet3.7.2

Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet3.7.3

Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet3.7.4

Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet3.7.5

Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet3.7.6

Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet3.7.7

Žádost o sepsání splátkového kalendáře4.

Finanční záležitosti

4.1

Rozpočtové opatření č. 4, 5, 64.1.1

Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6 - dodatek4.2

Záměr přijetí bezúročného úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení4.3

Informace o fixaci úrokové sazby úvěru přijatého od ČSOB, a. s.4.4

Obecně závazná vyhláška č.../2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 10/2019, o místním poplatku ze psů4.5

Žádost o poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje na vybavení jednotky na centrální požární stanici Přerov4.6

Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Muzeum Komenského v Přerově4.7

Žádost o poskytnutí individuální dotace - podpora de minimis Pekárna Racek, s.r.o.5.

Rozvojové záležitosti

5.1

Kompenzace Dluhonicím6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

Úplatný převod jednotek č. 555/1, č. 555/2, č. 555/3, č. 555/4, č. 555/6, č. 555/7, č. 555/8, č. 555/9 a č. 555/10 ve stavbě pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město, spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 194 a p.č. 193/1, oba v k.ú. Přerov, které náleží k výše uvedeným jednotkám, z vlastnictví fyzických a právnických osob do vlastnictví statutárního města Přerova6.2

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“6.3

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Přerov, Trávník 27“6.4

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Dětské hřiště ul. Petřivalského“6.5

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Energetické úspory objektu Jižní čtvrť III/1-3“6.6

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Výměna výtahů Osmek 5 a 7“6.7

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Redigitalizace Kina Hvězda“6.8

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Centrální pojištění Statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“7.

Školské záležitosti

7.1

Uzavření smluv o poskytnutí dotace se soukromými mateřskými školami7.2

Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Tělocvičná jednota Sokol Přerov7.3

Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Tělocvičná jednota Sokol Henčlov8.

Sociální záležitosti

8.1

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace9.

Různé

9.1

Cestovní náhrady9.2

Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 20209.3

Obecně závazná vyhláška č. .../2020 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem9.3.1

Balíček pomoci po zotavení po pandemii Covid 199.4

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu10.

Závěr zasedání

10.1

Závěr zasedání13.5.2020 15:25:38 - aktualizováno 13.5.2020 15:27:02 | přečteno 479x | webmaster

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 25. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 13. 6. 2022 Zvukový záznam 24. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 4. 2022 Zvukový záznam 23. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 28. 2. 2022 Zvukový záznam 22. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 12. 2021 Zvukový záznam 21. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 10. 2021 Zvukový záznam 20. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 9. 2021 Zvukový záznam 19. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 6. 2021 Zvukový záznam 18. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 12. 4. 2021 Zvukový záznam 17. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 2. 2021 Zvukový záznam 16. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 12. 2020 Zvukový záznam 15. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 10. 2020 Zvukový záznam 14. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 24. 8. 2020 Zvukový záznam 13. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 6. 2020 Zvukový záznam 12. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 27. 4. 2020 Zvukový záznam 11. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 3. 2. 2020 Zvukový záznam 10. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 9. 12. 2019 Zvukový záznam 9. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 11. 2019 Zvukový záznam 8. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 14. 10. 2019 Zvukový záznam 7. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 26. 8. 2019 Zvukový záznam 6. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 17. 6. 2019 Zvukový záznam 5. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 30. 4. 2019 Zvukový záznam 4. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 2. 2019 Zvukový záznam 3. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 10. 12. 2018 Zvukový záznam 2. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 11. 2018 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 5.11. 2018

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49970694
Za týden: 429818
Za den: 70838
Online návštěvníků: 1318
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load