Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 13. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 6. 2020

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).

Všechny zvukové záznamy ke stažení: ikona souboru13. ZM - 8. 6. 2020

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1.

Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů a jmenování zapisovatelky2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 12. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

Informace o činnosti Rady města Přerova od 12. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 79/1 a části pozemku p.č. 80 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova.3.1.2

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov – pozemků p.č. 356 a p.č. 357 oba v k.ú. Přerov.3.1.3

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 5300/1 v k.ú. Přerov3.1.4

Záměry statutárního města Přerova – uzavření dodatků ke smlouvám o budoucích smlouvách kupních, které uzavřely statutární město Přerov jako budoucí prodávající a společnost Panattoni Czech Republic Development s.r.o. jako budoucí kupující na převod pozemků p.č. 6505/42 a p.č. 6505/36, oba v k.ú. Přerov3.2.1

Převod nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 151, p.č. 152,  p.č. 157, p.č. 168, p.č. 170 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova.3.2.2

Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č.  4929/2 v k.ú.  Přerov3.2.3

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1435 a pozemku p.č. 1436 oba v k.ú. Žeravice.3.2.4

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 684/2 v k.ú. Penčičky   3.2.5

Bezúplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1250 v k.ú. Přerov3.2.6

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 998 a p.č. 1001 oba v k.ú. Žeravice3.2.7

Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – částí pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov3.3.1

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 208/5 v k.ú. Kozlovice u Přerova.3.3.2

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 3805/7 v k.ú. Přerov.3.3.3

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 214/3 a p.č. 214/4 oba v k.ú. Penčičky3.3.4

Bezúplatný převod nemovité věci – části pozemku p.č. 6691/1 v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerova3.3.5

Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerov – komunikace na pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov3.3.6

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemků p.č. 5176/50  a p.č. 5207/79 oba v k.ú. Přerov3.4.1

Směna nemovitých věcí – částí pozemků p.č. 4221, p.č. 4219/1, p.č. 4218/1 a p.č. 5096 vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 6707/1 v k.ú. Přerov3.6.1

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 65/43 v k.ú. Vinary u Přerova prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva.3.6.2

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 386/5, p.č. 386/22 oba v k.ú. Lověšice u Přerova prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva.3.6.3

Darování finančních prostředků na realizaci investiční akce „SMN a. s. – o. z. Nemocnice Přerov – Rozšíření parkovací kapacity – 1. etapa“3.6.4

Dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, p.o.


3.6.5

Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov – části pozemku p.č. 6634 v k.ú. Přerov3.7.1

Územní energetická koncepce4.

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2019

4.1.

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 20195.

Finanční záležitosti

5.1

Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 95.2

Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 31.12.20195.3

Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města5.4

Přijetí bezúročného úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení5.5

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace – podpory de minimis č. SML/1609/2019 se subjektem PiTV StarMedia s. r. o. na výrobu tří dvanáctidílných publicistických seriálů6.

Rozvojové záležitosti

6.1

Úprava financování podchodu cyklostezky v rámci Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba7.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

7.1

Veřejná zakázka „Centrální pojištění Statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“ – schválení smlouvy o centralizovaném zadávání7.2

Redigitalizace kina Hvězda8.

Školské záležitosti

8.1

Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy; Aktualizace Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských obvodech spádových základních škol na území města Přerova8.2

Pilotní projekt „Zdrojuj kriticky – Emancipace žáků základních škol ve vztahu k médiím“9.

Různé

9.1

Poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál dle § 163 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů9.2

Poskytnutí peněžního daru Gymnáziu Jakuba Škody, Přerov, Komenského 299.3

Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 20209.4

Obecně závazná vyhláška č. .../2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem9.5

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu10.

Závěr zasedání

10.1.

Závěr zasedání23.6.2020 15:33:42 | přečteno 571x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 25. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 13. 6. 2022 Zvukový záznam 24. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 4. 2022 Zvukový záznam 23. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 28. 2. 2022 Zvukový záznam 22. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 12. 2021 Zvukový záznam 21. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 10. 2021 Zvukový záznam 20. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 9. 2021 Zvukový záznam 19. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 6. 2021 Zvukový záznam 18. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 12. 4. 2021 Zvukový záznam 17. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 2. 2021 Zvukový záznam 16. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 12. 2020 Zvukový záznam 15. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 10. 2020 Zvukový záznam 14. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 24. 8. 2020 Zvukový záznam 13. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 6. 2020 Zvukový záznam 12. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 27. 4. 2020 Zvukový záznam 11. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 3. 2. 2020 Zvukový záznam 10. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 9. 12. 2019 Zvukový záznam 9. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 11. 2019 Zvukový záznam 8. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 14. 10. 2019 Zvukový záznam 7. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 26. 8. 2019 Zvukový záznam 6. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 17. 6. 2019 Zvukový záznam 5. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 30. 4. 2019 Zvukový záznam 4. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 2. 2019 Zvukový záznam 3. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 10. 12. 2018 Zvukový záznam 2. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 11. 2018 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 5.11. 2018

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49965108
Za týden: 464397
Za den: 68433
Online návštěvníků: 704
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load