Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 14. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 24. 8. 2020

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).

Všechny zvukové záznamy ke stažení: ikona souboru14. ZM - 24. 8. 2020 

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů a jmenování zapisovatelky2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 13. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

Odvolání primátora města Přerova2.2

Informace o kontrolách provedených Kontrolním výborem týkající se veřejných zakázek za období květen - červen 20202.3

Návrh na změnu počtu členů Výboru pro místní části2.4

Informace o činnosti Rady města Přerova od 13. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46)3.1.2

Záměr úplatného převodu pozemků v k.ú. Kozlovice u Přerova v ul. Na Zábraní3.2.1

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4394/132 a pozemku p.č. 4394/133 oba v k.ú. Přerov.3.2.2

Smlouva o spolupráci a centralizovaném zadávání veřejných zakázek.

Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov - pozemků p.č. 1483, p.č. 1484, p.č. 1485, p.č. 1486, p.č. 1487 vše v k.ú. Dluhonice. Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova p.č. 15/1, p.č. 15/2, p.č. 15/3, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., p.č. 15/4, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.p.č. 15/6, p.č. 15/7, p.č. 1145/12, p.č. 1145/13, p.č. 1145/14 vše v k.ú. Dluhonice. 


                              

3.2.3

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov - části pozemků p.č. 6585/1, p.č. 5088/2 a pozemků p.č. 6585/4, p.č. 6577/199 vše v k.ú. Přerov3.2.4

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 445/1 v k.ú. Přerov, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 1721 (Boženy Němcové 10), příslušný k části obce Přerov I-Město3.2.5

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov.3.2.6

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1209 v k.ú. Čekyně3.2.7

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 14 v k.ú. Čekyně3.2.8

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části p.č. 30/53 v k.ú. Předmostí3.3.1

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 77/2 v k.ú. Předmostí.3.3.2

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5081/1 a 5081/4 oba v k.ú. Přerov.3.3.3

Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 4394/115 v k.ú. Přerov.3.4.1

Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6696 v k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr za část pozemku p.č. 6693 v k.ú. Přerov ve vlastnictví SBD Přerov3.4.2

Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. st. 803/7 a p.č. 222/26 oba v k.ú. Předmostí a bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4951/1 v k.ú. Přerov3.4.3

Směna nemovitých věcí – pozemku p.č. 200/6 v k.ú. Vinary u Přerova a části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Čekyně za pozemky p.č. 1014 a p.č. 249/2 oba v k.ú. Újezdec u Přerova3.4.4

Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 4925 v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova za části pozemků p.č. 165 a p.č. 166 oba v k.ú. Přerov3.5.1

Bezúplatný převod movitých věcí - vybavení prostor sloužících k podnikání v budově č.p. 3217, příslušné k části obce Přerov I-Město (Domov pro seniory)3.6.1

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 1321 v k.ú. Dluhonice prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního práva.3.6.2

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 4740, p.č. 4744, p.č. 4741/4, p.č. 5012/4 vše v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva3.6.3

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 5466/75 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního práva.4.

Finanční záležitosti

4.1

Rozpočtové opatření č. 11, 12, 14 a 154.2

Rozpočtové opatření č. 13 - úspory4.3

Přijetí bezúročného úvěru ze Státního fondu podpory investic4.4

Poskytnutí příspěvku na veřejnou sbírku5.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

5.1

Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“ – projednání zadávacích podmínek5.2

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Revitalizace vodního ekosystému Předmostí“6.

Vyhlášení dotačních programů pro rok 2021

6.1

Vyhlášení dotačních programů pro rok 20217.

Sociální záležitosti

7.1

Charita Přerov – Noční sedárna7.2

Seniorské cestování7.3

Seniorské cestování se svými vnuky8.

Různé

8.1

Aktuální vývoj v oblasti výstavby dálnice D1 úseku 01368.2

Škoda vzniklá při výkonu přenesené působnosti silničního správního orgánu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů v řízení o odstranění pevné překážky z veřejně přístupné účelové komunikace8.3

Škoda vzniklá v rámci projektu IOP 098.4

Návrh na pojmenování ulice v Přerově, části Přerov I-Město8.5

Nominace do společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s.8.6

Obecně závazná vyhláška č. …./2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších předpisů8.7

Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za I. pololetí 20208.7.1

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova, bytových a nebytových jednotek v objektu bytový dům č.p. 1945, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov (Palackého ul.), spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1945 příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov, pozemku p.č. 31 o výměře 205 m2 v k.ú. Přerov, včetně objektu bydlení č.p. 2024, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 31 v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), bytových a nebytových jednotek v objektu bytový dům č.p.120, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 120, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov – materiál na stůl


8.7.2

Záměr statutárního města Přerova úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova materiál na stůl8.8

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu9.

Závěr zasedání

9.1

Závěr zasedání 

17.9.2020 11:53:22 | přečteno 919x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 25. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 13. 6. 2022 Zvukový záznam 24. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 4. 2022 Zvukový záznam 23. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 28. 2. 2022 Zvukový záznam 22. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 12. 2021 Zvukový záznam 21. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 10. 2021 Zvukový záznam 20. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 9. 2021 Zvukový záznam 19. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 6. 2021 Zvukový záznam 18. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 12. 4. 2021 Zvukový záznam 17. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 2. 2021 Zvukový záznam 16. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 12. 2020 Zvukový záznam 15. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 10. 2020 Zvukový záznam 14. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 24. 8. 2020 Zvukový záznam 13. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 6. 2020 Zvukový záznam 12. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 27. 4. 2020 Zvukový záznam 11. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 3. 2. 2020 Zvukový záznam 10. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 9. 12. 2019 Zvukový záznam 9. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 11. 2019 Zvukový záznam 8. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 14. 10. 2019 Zvukový záznam 7. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 26. 8. 2019 Zvukový záznam 6. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 17. 6. 2019 Zvukový záznam 5. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 30. 4. 2019 Zvukový záznam 4. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 2. 2019 Zvukový záznam 3. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 10. 12. 2018 Zvukový záznam 2. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 11. 2018 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 5.11. 2018

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49964404
Za týden: 463693
Za den: 67729
Online návštěvníků: 900
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load