Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 15. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 10. 2020

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).

Všechny zvukové záznamy ke stažení:  ikona souboru15. ZM - 19. 10. 2020

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů a jmenování zapisovatelky2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 14. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

Informace z Výboru pro místní části - doprava.2.2

Informace o kontrolách provedených Kontrolním výborem na Odboru SVŠ (poskytnuté dotace)2.3

Informace o činnosti Rady města Přerova od 14. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerov – pozemku p.č. 1187 v k.ú. Újezdec u Přerova 3.1.2

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov, venkovního osvětlení včetně rozvodů a kanalizačních vpustí a přípojek v bývalém areálu Přerovských strojíren z vlastnictví statutárního města Přerova3.1.3

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 49/1 v k.ú. Vinary u Přerova3.2.1

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č.  5852/1, p.č. 5853/1 a p.č. 5853/2 vše v k.ú. Přerov a pozemků p.č. 450/1 a p.č. st. 304 jehož součástí je stavba č.e. 14 vše v k.ú. Lověšice u Přerova.3.2.2

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4394/132 a pozemku p.č. 4394/133 oba v k.ú. Přerov.3.2.3

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 676, p.č. 678, p.č. 679 a p.č. 680 vše v k.ú. Čekyně3.2.4

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí a p.č. 6698/3, p.č. 6704/11, p.č. 6705/3 vše v k.ú. Přerov3.2.5

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části p.č. 30/53 v k.ú. Předmostí - změna usnesení3.2.6

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova3.2.7

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1309/1 v k.ú. Žeravice.3.3.1

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4988/7 a části pozemku p.č. 4988/9 oba v k.ú. Přerov.3.3.2

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 77/2 v k.ú. Předmostí - schválení omezujících podmínek, za kterých bude bezúplatný převod realizován.3.3.3

Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 593/2 v k.ú. Újezdec u Přerova, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).3.3.4

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2883/75 v k.ú. Přerov.3.3.5

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - objekt občanské vybavenosti č.p. 3250 (tenisová hala) na pozemku p.č. 2656/2, objekt občanské vybavenosti bez č.p./če. na pozemku p.č. 2656/3, vše v k.ú. Přerov se všemi součástmi a příslušenstvím včetně movitých věcí.3.3.6

Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 723/14 a p.č. 722/8 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova – uzavření dodatku č. 2 k budoucí darovací smlouvě3.3.7

Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 465/3, p.č. 465/4, p.č. 649/25, p.č. 649/26 a p.č. 684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova za část pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov – dohoda o skončení budoucí směnné smlouvy a úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 465/3, p.č. 465/4, p.č. 649/25, p.č. 649/26 a p.č. 684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova3.5.1

Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje3.6.1

Částečné prominutí pohledávky za odtah a uskladnění odtaženého vozidla3.6.2

Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - dodatek č. 19 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova3.6.3

Vydržení vlastnického práva paní Ing. M. M. k pozemku p.č. 479/24 v k.ú. Předmostí ve smyslu ust. § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění platném ke dni vydržení vlastnického práva3.6.4

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7219 a pozemku p.č. 7257 oba v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) povinnému z předkupního práva.3.6.5

Smlouva o přeložkách účelových komunikací4.

Finanční záležitosti

4.1

Rozpočtová opatření č. 17, 18 a 194.2

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. SML/0454/2020 se subjektem Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov– materiál byl stažen

4.3

Žádost o poskytnutí dotace na vydání publikace Kněžská nemocenská pokladna v Československu, 1924 - 1948, fakta, analýzy, osudy. – materiál byl stažen

5.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

5.1

Schválení záměru zadat veřejné zakázky „Modernizace a vybudování učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (stavební úpravy)“, „Modernizace a vybudování učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (konektivita)“ a „Modernizace a vybudování učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (interiér)“5.2

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Propojení komunikace ulice Kopaniny – Lipnická přes výstaviště“5.3

Schválení záměru zadat veřejné zakázky „Blažkův dům-inovační centrum (rekonstrukce, stavební úpravy)“ a „Blažkův dům-inovační centrum (interiér)“ – materiál byl stažen

6.

Dotační program statutárního města Přerova na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2021

6.1

Dotační program statutárního města Přerova na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 20217.

Školské záležitosti

7.1

Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Sportovní klub Přerov 1908 z.s. – materiál byl stažen

7.2

Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – TK PRECHEZA Přerov z.s. – materiál byl stažen

7.3

Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Kanoistika Přerov, z.s. – materiál byl stažen

8.

Sociální záležitosti

8.1

Žádost notářky s nabytím nemovité věci9.

Různé

9.1

Obecně závazná vyhláška č. …/2020, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 o podmínce pro řidiče taxislužby k zahájení nebo nabízení přepravy na území statutárního města Přerova9.2

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2021.9.3

Poskytnutí dotace na podporu využití srážkové vody pro rok 20209.4

Poskytnutí dotace na vybudování tlakové kanalizační přípojky.9.5

Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na II. etapě opravy střechy kostela svatého Vavřince v Přerově – materiál byl stažen

9.6

Změna stanov obchodní společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.9.7

Vzdání se funkce přísedícího k Okresnímu soudu v Přerově.9.8

Jednací řád Zastupitelstva města Přerova9.9

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu10.

Závěr zasedání

10.1

Závěr zasedání26.10.2020 10:28:42 | přečteno 406x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 25. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 13. 6. 2022 Zvukový záznam 24. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 4. 2022 Zvukový záznam 23. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 28. 2. 2022 Zvukový záznam 22. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 12. 2021 Zvukový záznam 21. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 10. 2021 Zvukový záznam 20. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 9. 2021 Zvukový záznam 19. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 6. 2021 Zvukový záznam 18. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 12. 4. 2021 Zvukový záznam 17. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 2. 2021 Zvukový záznam 16. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 12. 2020 Zvukový záznam 15. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 10. 2020 Zvukový záznam 14. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 24. 8. 2020 Zvukový záznam 13. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 6. 2020 Zvukový záznam 12. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 27. 4. 2020 Zvukový záznam 11. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 3. 2. 2020 Zvukový záznam 10. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 9. 12. 2019 Zvukový záznam 9. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 11. 2019 Zvukový záznam 8. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 14. 10. 2019 Zvukový záznam 7. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 26. 8. 2019 Zvukový záznam 6. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 17. 6. 2019 Zvukový záznam 5. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 30. 4. 2019 Zvukový záznam 4. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 2. 2019 Zvukový záznam 3. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 10. 12. 2018 Zvukový záznam 2. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 11. 2018 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 5.11. 2018

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49970694
Za týden: 429818
Za den: 70838
Online návštěvníků: 1318
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load