Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 16. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 12. 2020

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).

Všechny zvukové záznamy ke stažení: ikona souboru16. ZM - 7. 12. 2020

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů a jmenování zapisovatelky2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 15. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

Informace o činnosti Rady města Přerova od 15. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

Záměr statutárního města Přerov - směna nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 786 v k.ú. Kozlovice u Přerova za pozemek p.č.  695 v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví fyzické osoby.3.1.2

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 338/1 v k.ú. Dluhonice3.1.3

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 63 v k.ú. Žeravice3.1.4

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemků p.č. 3 a p.č. 684/2 oba v k.ú. Penčičky3.1.5

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 4879 v k.ú. Přerov3.1.6

Záměr statutárního města Přerova -úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - id 1/5 pozemku p.č. 5466/196 v k.ú. Přerov3.1.7

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 5455/6 v k.ú. Přerov

Materiál byl stažen

3.1.8

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov, venkovního osvětlení včetně rozvodů a kanalizačních vpustí a přípojek v bývalém areálu Přerovských strojíren z vlastnictví statutárního města Přerova3.1.9

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace systému sběru odpadů v Přerově“3.1.10

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod zbytných bytů3.2.1

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 436 v k.ú. Kozlovice u Přerova.3.2.2

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov.3.2.3

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 12 v k.ú. Penčice3.2.4

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 401, části pozemku p.č. 406/3 a pozemku p.č. 407 vše v k.ú. Žeravice3.3.1

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 228/22 v k.ú. Lověšice u Přerova.3.3.2

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 24/336 částí pozemku p.č. 649/20, 649/21 a 649/22 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).3.3.3

Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 627/31 v k.ú. Předmostí – využití předkupního práva podle ust. § 101 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)3.3.4

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 510/10 v k.ú. Předmostí3.6.1

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu na podporu lesních ekosystémů 2018 – 2020 – úhrada nákladů na oplocení lesních porostů3.6.2

Smlouva o výkonu sjednaných činností - poskytování komunálních služeb a příkazní smlouva3.6.3

Předkupní právo a souhlas statutárního města Přerova s úplatným převodem práva stavby pro stavbu “Parkovací dům pro kola, Přerov”3.7.1

Navýšení finanční podpory pro rok 2020 Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu společnosti Sportoviště Přerov, s.r.o.4.

Finanční záležitosti

4.1

Rozpočtové opatření č. 20, 21 a 224.2

Obecně závazná vyhláška č…./2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů4.3

Obecně závazná vyhláška č…/2020, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství4.4

Obecně závazná vyhláška č…./2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 10/2019, o místním poplatku ze psů, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/20204.5

Žádost o poskytnutí dotace – podpory de minimis na doplňkovou činnost Kulturních a informačních služeb města Přerova4.6

Žádost o poskytnutí dotace na vydání publikace Kněžská nemocenská pokladna v Československu, 1924 – 1948, fakta, analýzy, osudy.4.7

Žádost o změnu termínu použití dotace na akci Hudboslovení 20204.8

Informace o vánočních oslavách 2020, žádost o snížení rozpočtu Kulturních a informačních služeb města Přerova 5.

Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2021

5.1

Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 20216.

Rozvojové záležitosti

6.1

Poskytnutí dotace na vypracování koncepční části integrované strategie ITI7.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

7.1

Schválení záměru zadat veřejné zakázky „Blažkův dům-inovační centrum (rekonstrukce, stavební úpravy)“, „Blažkův dům-inovační centrum (interiér)“ a „Blažkův dům-inovační centrum (technologie)“7.2

Akce nad 500 tis. Kč zrealizované v 2020 a akce přecházející do roku 20218.

Dotační programy A statutárního města Přerova pro rok 2021

8.1

Dotační programy A statutárního města Přerova pro rok 20219.

Školské záležitosti

9.1

Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova 2021 – 20249.2

Předání dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole Přerov, Trávník 279.3

Předání dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 149.4

Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace9.5

Moravská hasičská jednota – hasičský sbor Přerov – žádost o poskytnutí dotace z DP9.6

Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Kanoistika Přerov, z.s.9.7

Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Sportovní klub Přerov 1908 z.s.9.8

Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – TK PRECHEZA Přerov z.s.9.9

Klub přátel turistiky a sportu Přerov, z.s. – návrh na uzavření dodatku ke smlouvě10.

Sociální záležitosti

10.1

Akční plán rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov 202110.2

Koncepce proseniorské politiky statutárního města Přerova 2021 -202410.3

Dodatek Zřizovací listiny Sociálních služeb města Přerova, p.o.10.4

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Přerov – návrh na uzavření dodatku ke smlouvě11.

Adaptační strategie statutárního města Přerova na klimatickou změnu

11.1

Adaptační strategie statutárního města Přerova na klimatickou změnu – materiál byl předložen zastupitelům pouze na vědomí, bez hlasování12.

Různé

12.1

Dodatek č. 4 a 5 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova12.2

Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na II. etapě opravy střechy kostela svatého Vavřince v Přerově.12.3

Obecně závazná vyhláška č. …/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů12.4

Informace o odstoupení z funkce člena kontrolní komise12.5

Nominace zástupce statutárního města Přerova do Správního výboru Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy a do Správního výboru Sdružení obcí střední Moravy.12.5.1

Variantní usnesení k materiálu 3.1.8 - Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov, venkovního osvětlení včetně rozvodů a kanalizačních vpustí a přípojek v bývalém areálu Přerovských strojíren z vlastnictví statutárního města Přerova – Projednáno v rámci bodu 3.1.812.5.2

Snížení nájemného z prostor sloužících podnikání12.6

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu13.

Závěr

13.1

Ukončení jednání ZM 


22.12.2020 9:35:01 | přečteno 556x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 25. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 13. 6. 2022 Zvukový záznam 24. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 4. 2022 Zvukový záznam 23. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 28. 2. 2022 Zvukový záznam 22. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 12. 2021 Zvukový záznam 21. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 10. 2021 Zvukový záznam 20. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 9. 2021 Zvukový záznam 19. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 6. 2021 Zvukový záznam 18. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 12. 4. 2021 Zvukový záznam 17. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 2. 2021 Zvukový záznam 16. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 12. 2020 Zvukový záznam 15. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 10. 2020 Zvukový záznam 14. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 24. 8. 2020 Zvukový záznam 13. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 6. 2020 Zvukový záznam 12. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 27. 4. 2020 Zvukový záznam 11. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 3. 2. 2020 Zvukový záznam 10. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 9. 12. 2019 Zvukový záznam 9. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 11. 2019 Zvukový záznam 8. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 14. 10. 2019 Zvukový záznam 7. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 26. 8. 2019 Zvukový záznam 6. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 17. 6. 2019 Zvukový záznam 5. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 30. 4. 2019 Zvukový záznam 4. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 2. 2019 Zvukový záznam 3. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 10. 12. 2018 Zvukový záznam 2. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 11. 2018 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 5.11. 2018

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49970440
Za týden: 434439
Za den: 76116
Online návštěvníků: 1210
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load