Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 19. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 6. 2021

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).

Všechny zvukové záznamy ke stažení: ikona souboru19. ZM - 7. 6. 2021

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1.

Zahájení, informace o rezignacích na mandát zastupitele Ing. Prachaře a MUDr. Trhlíka, schválení programu, schválení ověřovatelů a zapisovatelky2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 18. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

Informace o kontrolách provedených Kontrolním výborem na Odboru SVŠ (poskytnuté dotace)2.2

Personální změny – místní výbor Čekyně2.3

Informace o činnosti Rady města Přerova od 18. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků p.č. 167/1, p.č. 166, p.č. 157/6, p.č. 152/7, p.č. 151, p.č. 171/1, p.č. 157/4, p.č 170/3, p.č. 157/3, p.č. 152/5, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova3.1.2

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 418/1 a pozemku p.č. 245/2 oba v k.ú. Lověšice u Přerova.3.1.3

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí (sportovních hal) do majetku statutárního města Přerova – budovy č.p. 3250 stavba občanského vybavení v části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2656/2 a budovy bez čp/če stavba občanského vybavení v části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2656/3, vše v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva.3.2.1

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p.č. 4114/2, p.č. 6590/57, p.č. 4112/4, podílu id. 9/10 p.č. 6590/49, podílu id. 9/10 p.č. 6590/50, podílu id. 9/10 p.č. 6590/51, podílu id. 9/10 p.č. 6590/52, p.č. 6590/58, p.č. 6590/39, p.č. 6590/43, vše v k.ú. Přerov.3.2.2

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov - bytové jednotky č. 1378/14 v budově bytový dům č.p. 1351, 1353, 1378, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/16 v k.ú. Přerov (Trávník 4)3.2.3

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1596 v k.ú. Žeravice.3.2.4

Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - bytové jednotky č. 1032/2 v budově bytový dům č.p. 1032, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/10 v k.ú. Přerov (Trávník 20)3.2.5

Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - bytové jednotky č. 457/1 v budově bytový dům č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9) 3.2.6

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - bytové jednotky č. 457/12 v budově bytový dům č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9)3.2.7

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. st. 268/4, p.č. 367/2, p.č. 367/9, p.č. 370/6 a p. č. 556/1, vše v k.ú. Lověšice u Přerova.3.2.8

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1384 v k.ú. Žeravice3.2.9

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –pozemků p.č. 876, p.č. 877 oba v k.ú. Žeravice3.2.10

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. st. 538 a p.č. st. 539 oba v k.ú. Předmostí3.2.11

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2294/2, jehož součástí je budova - stavba pro administrativu č.p. 1117 (Trávník 30), příslušná k části obce Přerov I-Město, části pozemku p.č. 2294/6, pozemku p.č. 2294/7 a částí pozemku p.č. 2883/1, vše v k.ú. Přerov a zřízení zástavního práva k těmto nemovitým věcem v souvislosti s jejich převodem3.3.1

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – budovy č.e. 608 rodinná rekreace v části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2554/7 v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva.3.3.2

Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 509/18 v k.ú. Předmostí - schválení omezujících podmínek, za kterých bude bezúplatný převod realizován.3.3.3

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 12/38 na pozemku p.č. 2553/45 v k.ú. Přerov.3.3.4

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 151/2736 na pozemku p.č. 5307/520 v k.ú. Přerov.3.3.5

Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - komunikace a částí pozemků p.č. 560, p.č. 226, p.č. 375, p.č. 379, p.č. 562, p.č. 565, p.č. 704 vše v k.ú. Čekyně3.4.1

Směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5289/2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr za část pozemku p.č. 5290/97 v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti Dřevočal s.r.o.


3.4.2

Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6696 v k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr za část pozemku p.č. 6693 v k.ú. Přerov ve vlastnictví SBD Přerov - dodatek č. 13.4.3

Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 368/4 za část pozemku p.č. 368/2 oba v k.ú. Předmostí3.6.1

Stavba „Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště“ - převod dokumentace a práv a povinností ze stavebního povolení a územního rozhodnutí3.7.1

Odpis pohledávky po neúspěšné exekuci4.

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2020

4.1

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 20205.

Finanční záležitosti

5.1

Rozpočtové opatření č. 7, 8, 9 a 105.1.1

Rozpočtové opatření č. 7, 8, 9 a 10 - dodatek - materiál byl předložen na stůl5.2

Přijetí úvěru ve výši do 150 mil. Kč5.3

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. SML/0371/2021 se subjektem Folklorní soubor Haná Přerov, z. s.5.4

Žádost o individuální dotaci na projekt Paměť národa Střední Morava 20215.5

Poskytnutí dotace Českému rybářskému svazu, z. s. na likvidaci škod po ekologické havárii v řece Bečvě6.

Rozvojové záležitosti

6.1

Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima7.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

7.1

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti 5 ZŠ v Přerově – fotovoltaika“ a veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti 2 ZŠ v Přerově – rekuperace“7.2

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Pořízení firewallů“8.

Školské záležitosti

8.1

ZŠ a MŠ Hranická – zrušení součásti středisko volného času8.2

KSK Limit, z.s. – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního programu B statutárního města Přerova pro rok 2021 v oblasti sportu9.

Různé

9.1

Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 20219.2

Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 20219.3

Dodatek č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační přípojky v k.ú. Čekyně9.4

Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na III. etapě opravy střechy kostela svatého Vavřince v Přerově.9.5

Změna stanov obchodní společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.9.6

Obecně závazná vyhláška č. .../2021, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších předpisů9.6.1

Prostory domu na Nám. T. G. Masaryka 8 v Přerově - materiál byl předložen na stůl9.7

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu10.

Závěr zasedání

10.1.

Závěr zasedání 

11.6.2021 13:50:05 | přečteno 597x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 26. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 5. 9. 2022 Zvukový záznam 25. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 13. 6. 2022 Zvukový záznam 24. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 4. 2022 Zvukový záznam 23. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 28. 2. 2022 Zvukový záznam 22. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 12. 2021 Zvukový záznam 21. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 10. 2021 Zvukový záznam 20. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 9. 2021 Zvukový záznam 19. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 6. 2021 Zvukový záznam 18. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 12. 4. 2021 Zvukový záznam 17. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 2. 2021 Zvukový záznam 16. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 12. 2020 Zvukový záznam 15. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 10. 2020 Zvukový záznam 14. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 24. 8. 2020 Zvukový záznam 13. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 6. 2020 Zvukový záznam 12. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 27. 4. 2020 Zvukový záznam 11. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 3. 2. 2020 Zvukový záznam 10. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 9. 12. 2019 Zvukový záznam 9. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 11. 2019 Zvukový záznam 8. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 14. 10. 2019 Zvukový záznam 7. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 26. 8. 2019 Zvukový záznam 6. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 17. 6. 2019 Zvukový záznam 5. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 30. 4. 2019 Zvukový záznam 4. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 2. 2019 Zvukový záznam 3. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 10. 12. 2018 Zvukový záznam 2. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 11. 2018 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 5.11. 2018

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 22194
Za týden: 581161
Za den: 106520
Online návštěvníků: 1930
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load