Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 5.12.2022

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).


BOD

název NÁVRHU – téma

Program zastupitelstva

1.

Zahájení, program

1.1

Zahájení, schválení programu, jmenování ověřovatelů2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od Ustavujícího zasedání Zastupitelstva města

2.1

Informace o činnosti Rady města Přerova od Ustavujícího zasedání Zastupitelstva města3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

Záměr statutárního města Přerov – směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov  –  pozemku p.č. 4253, jehož součástí je objekt bydlení č.p. 541, příslušný k části obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 4252  vše v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 44) ve vlastnictví Olomouckého kraje za pozemek p.č. St. 725, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e.,  pozemek p.č. St. 726, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e.,  pozemek p.č. St. 728, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti vybavenosti č.p. 50, příslušný k části obce Přerov II-Předmostí (Pod Skalkou 11) a části pozemku p.č. 30/4  vše v k.ú. Předmostí ve vlastnictví statutárního města Přerov3.1.2

Záměr statutárního města Přerov – směna nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 5156/11 v k.ú. Přerov za spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 pozemku p.č. 193/5 a za spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/4 pozemku p.č. 193/6 oba v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti PCP Estate s.r.o.3.1.3

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – podílů o celkové velikosti id. 10/24 pozemku p.č. 347/24 ostatní plocha o výměře 340 m2 v k.ú. Předmostí, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)3.1.4

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov3.1.5

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerov – spoluvlastnického podílu k id. 2/8 pozemku p.č. 4845 v k.ú. Přerov3.1.6

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 28/3 v k.ú. Henčlov3.1.7

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 91/1 v k.ú. Lýsky3.1.8

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 2/6 pozemku p.č. 772 v k.ú. Kozlovice u Přerova, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)3.2.1

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 588/8 v k.ú. Kozlovice u Přerova3.2.2

Bezúplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6868/21 v k.ú. Přerov3.2.3

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - podílu o velikosti id. 5320/203682 na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov3.2.4

Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 65/1 v k.ú. Vinary u Přerova3.3.1

Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – spoluvlastnických podílů k pozemkům p.č. 5307/349, p.č. 5307/351, p.č. 5307/352, p.č. 5307/353, p.č. 5307/354, p.č. 5307/355 a p.č. 5307/360, vše v k.ú. Přerov3.3.2

Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 15/1, p.č. 15/2, p.č. 15/3, p.č. 15/4, p.č. 15/6, p.č. 15/7, p.č. 1145/12, p.č. 1145/13 a p.č. 1145/14, vše v k.ú. Dluhonice (Hřiště Dluhonice) - uzavření dodatku č. 23.3.3

Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 372/1 v k.ú. Dluhonice3.3.4

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - vodovodu a splaškové kanalizace vybudované v rámci stavby „Infrastruktura pro RD Přerov, U Hvězdárny II“3.3.5

Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – jednotky č. 555/5 jiný nebytový prostor vymezený v budově Přerov I-Město, č.p. 555 adminis., na p.č. 194, včetně přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši 60202/361888 na pozemcích p.č. 194 zast. pl. a nádvoří a p.č. 193/1, ost. pl. a podílu ve výši 60202/120102 na společných částech budovy společných vlastníkům jen některých jednotek (patro TGM 16)3.6.1

Dohoda o uznání vlastnického práva a smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům p.č. 2641 a p.č. 2642, oba v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, JUDr. I* J* a R* Z*3.6.2A

3.6.2B

Majetkoprávní vypořádaní - "REZIDENCE TRINITY" v k.ú. Předmostí

3.6.3

Smlouva o právu provést stavbu – "Vyhlídková plošina sportovní dráha Čekyně" - na části pozemku p.č. 426/9 v k.ú. Předmostí3.6.4

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 4107/1 a p.č 4108, oba v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního práva3.7.1

Odpis pohledávky po skončené insolvenci4.

Finanční záležitosti

4.1

Rozpočtové opatření č. 16, 17, 18, 19, 20 a 214.1.1

Rozpočtové opatření č. 16, 17, 18, 20 a 21 - dodatek - materiál předložen na stůl4.2

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství4.3

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace - podpory de minimis č. SML/1529/2021 se subjektem Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s.4.4

Žádost o poskytnutí individuální dotace na podporu pořádání akce Until We Fall Fest Vol. I4.5

Žádost o poskytnutí individuální dotace na podporu pořádání akce Zlatý Kanár 20225.

Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2023

5.1

Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 20236.

Rozvojové záležitosti

6.1

Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - ISg ITI OA 21+6.2

Poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI7.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

7.1

Investiční akce nad 500 tis. Kč zrealizované a ukončené v roce 2022, akce přecházející do roku 20237.2

Veřejná zakázka „Rekonstrukce povrchu venkovního hřiště, ZŠ Velká Dlážka 5“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku, schválení úprav rozpočtu7.3

Veřejná zakázka „Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku, úprava rozpočtu7.4

Veřejná zakázka „Rekonstrukce bazénové vany, PA Přerov“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku - materiál předložen na stůl8.

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2023

8.1

Vyhlášení dotačního programu na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 20238.2

Dotační programy A statutárního města Přerova pro rok 20239.

Školské záležitosti

9.1

Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – Veslařský klub Přerov, z. s.9.2

Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – Lenka Červená10.

Různé

10.1

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova10.2

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 202310.3

Návrh na stanovení výše měsíčních peněžitých plnění předsedům a členům výborů Zastupitelstva města Přerova a předsedům a členům komisí Rady města Přerova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Přerova a dne, od kterého jim bude peněžité plnění poskytováno.10.4

Uzavření darovacích smluv na poskytnutí náborového příspěvku zaměstnancům statutárního města Přerova zařazeným do Městské policie Přerov10.5

Volba přísedícího soudce k Okresnímu soudu v Přerově10.6

Návrh na personální obsazení - Finanční a Kontrolní výbor10.7

Výbor pro místní části, místní výbory10.8

Návrh na zrušení usnesení10.9

Svěření úkolů náměstkům primátora (rozšíření kompetencí schválených usnesením č. 6/1/6/2022)10.10

Nominace na jednání a zasedání orgánů spolků, v nichž je město členem10.11

Delegování zástupce města na valné hromady.10.11.1

Referendum o hotelu Strojař - materiál předložen na stůl10.12

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu11.

Závěr zasedání

11.1

Závěr zasedání
19.12.2022 11:39:06 | přečteno 112x | Zdeněk Daněk

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 354032
Za den: 54816
Online návštěvníků: 725
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load