Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 20. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 9. 2021

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).

Kompletní zvukový záznam ke stažení: ikona souboru20. ZM - 6. 9. 2021

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

Zahájení, schválení programu a ověřovatelů zápisu



2.

Složení slibů členů Zastupitelstva města Přerova

2.1

Složení slibů nových členů Zastupitelstva města Přerova



3.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 19. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

3.1

Informace o provedené kontrole veřejné zakázky malého rozsahu: "Nákup 50 ks notebooků a dokovacích stanic pro účely Home Office"



3.2

+

4.1.5

Informace o činnosti Rady města Přerova od 19. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

Součástí tohoto bodu byl projednán a odhlasován i bod 4.1.5



4.

Majetkoprávní záležitosti

4.1.1

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov - bytové jednotky č. 2641/17 v budově bytový dům č.p. 2641, č.p. 2642, č.p. 2643, č.p. 2644, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  2487/10 v k.ú. Přerov (Purkyňova 2)



4.1.2

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 2632/13 v budově bytový dům č.p. 2632, 2633, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 zast. pl.  a nádvoří v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 14)



4.1.3

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 786 v k.ú. Kozlovice u Př.



4.1.4

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 291/7 v k.ú. Předmostí, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)



4.1.5

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova

Projednáno v rámci bodu 3.2

4.1.6

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 248/1 a p.č. 248/2 vše v k.ú. Předmostí, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)



4.1.7

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – podílu id. ½ pozemku p.č. 805, podílu id. 2/16 pozemku p. č. 806 a podílu id. 2/16 pozemku p. č. 717, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).



4.1.8

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6610/1 v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).



4.1.9

Záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí (dle usnesení vlády ze dne 17.8.2005 č. 1010) a zřízení věcného břemene ze dne 22.3.2007 s ohledem na plánovanou směnu majetku.



4.1.10

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 228/16, 228/17, 228/18, 229/5, 229/11, 229/14, 229/15, 231/8, 231/9, 231/10 vše v k.ú. Lověšice u Přerova, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)



4.2.1

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 217, jehož součástí je stavba k bydlení č.p. 1746, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Jateční 22)



4.2.2

Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2011 v k.ú. Přerov



4.2.3

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 221, jehož součástí je stavba k bydlení č.p. 882, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Jateční 26)



4.2.4

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 239, jehož součástí je stavba technického vybavení bez č.p./č.e., příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (bývalá trafostanice Na Marku)



4.2.5

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení práva stavby č. MMPr/SML/1065/2014, kterou uzavřely statutární město Přerov a spolek TK PRECHEZA Přerov z.s. dne 22.10.2014 a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. MMPr/SML/1074/2014, kterou uzavřely statutární město Přerov a spolek TK PRECHEZA Přerov z.s. dne 22.10.2014



4.2.6

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 3443/28 v k.ú. Přerov.



4.2.7

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1205/1 v k.ú. Žeravice



4.3.1

Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 4672/13 v k.ú. Přerov a p.č. 273/3 v k.ú. Čekyně



4.3.2

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 7204, p.č. 7219, p.č. 7257 v k.ú. Přerov, p.č. 1305/2 v k.ú. Henčlov, p.č. 2604/1 a p.č. 2604/3 v k.ú. Troubky nad Bečvou.



4.3.3

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5176/48 v k.ú. Přerov



4.6.1

Dodatek ke smlouvě o spolupráci a centralizovaném zadávání veřejných zakázek, souhlas s odstraněním stavby na pozemku p.č. 15/3 v k.ú. Dluhonice



4.6.2

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k podílu id. ½ pozemku p.č. 590/7 v k.ú. Předmostí prominutím povinností (dluhu) povinným z předkupního práva.



4.6.3

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 273/1 a p.č 622/1 oba v k.ú. Čekyně prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva.



4.7.1

Odpis pohledávky po neúspěšné exekuci



4.7.2

Vzdání se práva na vymáhání a odpis promlčené pohledávky – bylo staženo z jednání

5.

Finanční záležitosti

5.1

Rozpočtové opatření č. 12, 13, 14 a 15



5.2

Rozpočtové opatření č. 12, 13, 14 a 15 - dodatek



5.2.1

Rozpočtové opatření č. 12, 13, 14 a 15 - dodatek č. 2 - materiál byl předložen na stůl



5.3

Přijetí zvýhodněného úvěru ze Státního fondu podpory investic



5.4

Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků ve výši 100 mil. Kč 



5.5

Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města



5.6

Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně



5.7

Uzavření darovací smlouvy s obcí Moravská Nová Ves



6.

Rozvojové záležitosti

6.1

Adaptační strategie města Přerov na změnu klimatu pro období 2021 - 2030



7.

Vyhlášení dotačních programů pro rok 2022

7.1

Vyhlášení dotačních programů pro rok 2022



8.

Školské záležitosti

8.1

Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní rok 2021/2022



8.2

Tělocvičná jednota Sokol Přerov-žádost o poskytnutí dotace z Dotačního programu B. statutárního města Přerova pro oblast volného času na rok 2021



9.

Sociální záležitosti

9.1

Potravinová banka v Olomouckém kraji z.s. - dotace



10.

Různé

10.1

Poskytnutí dotace na podporu využití srážkové vody pro rok 2021



10.2

Návrh na pojmenování ulice v Přerově, části Přerov IX-Lýsky



10.3

Nominace do dozorčí rady HC ZUBR Přerov, z.s.



10.4

Cena města Přerova 2021



10.5

Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za I. pololetí 2021



10.6

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu



11.

Závěr zasedání

11.1

Závěr zasedání



20.9.2021 14:03:27 | přečteno 569x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 25. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 13. 6. 2022 Zvukový záznam 24. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 4. 2022 Zvukový záznam 23. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 28. 2. 2022 Zvukový záznam 22. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 12. 2021 Zvukový záznam 21. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 10. 2021 Zvukový záznam 20. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 9. 2021 Zvukový záznam 19. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 6. 2021 Zvukový záznam 18. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 12. 4. 2021 Zvukový záznam 17. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 2. 2021 Zvukový záznam 16. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 12. 2020 Zvukový záznam 15. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 10. 2020 Zvukový záznam 14. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 24. 8. 2020 Zvukový záznam 13. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 6. 2020 Zvukový záznam 12. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 27. 4. 2020 Zvukový záznam 11. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 3. 2. 2020 Zvukový záznam 10. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 9. 12. 2019 Zvukový záznam 9. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 11. 2019 Zvukový záznam 8. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 14. 10. 2019 Zvukový záznam 7. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 26. 8. 2019 Zvukový záznam 6. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 17. 6. 2019 Zvukový záznam 5. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 30. 4. 2019 Zvukový záznam 4. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 2. 2019 Zvukový záznam 3. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 10. 12. 2018 Zvukový záznam 2. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 11. 2018 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 5.11. 2018

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49974669
Za týden: 423856
Za den: 69923
Online návštěvníků: 924
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load