Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 22. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 12. 2021

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).

Kompletní zvukový záznam ke stažení: ikona souboru22. ZM - 6. 12. 2021

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

Zahájení, návrh změny programu, schválení ověřovatelů a zapisovatelky1.2

Předřazený materiál 6.4 - Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 2021 - 20272.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 21. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

Informace o činnosti Rady města Přerova od 21. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 802 v k.ú. Kozlovice u Přerova3.1.2

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 113/3 v k.ú. Popovice u Přerova, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).3.2.1

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1374 a p.č. 1377 oba v k.ú. Žeravice3.2.2

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 4516/1 v k.ú. Přerov3.2.3

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov3.2.4

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5042 v k.ú. Přerov3.2.5

Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 3130 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov3.2.6

Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov - bytové jednotky č. 49/3 v budově bytový dům č.p. 49, příslušné k části obce Přerov II-Předmostí, na pozemku p.č. st. 746 v k.ú. Předmostí (Hranická 13)3.2.7

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - bytové jednotky č. 1084/2 v budově bytový dům č.p. 1084, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. Přerov (Trávník 18)3.2.8


Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 2632/13 v budově bytový dům č.p. 2632, 2633, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 zast. pl.  a nádvoří v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 14)3.2.9

Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 5455/6 v k.ú. Přerov3.2.10

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 5307/661, p.č. 5307/662, p.č. 5307/663, p.č. 5307/664, p.č. 5307/665, p.č. 5307/666, p.č. 5307/667, p.č. 5307/668 vše v k.ú. Přerov3.2.11

Úplatný převod vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků p.č. 167/1, p.č. 166, p.č. 157/6, p.č. 152/7, p.č. 151, p.č. 171/1, p.č. 157/4, p.č 170/3, p.č. 157/3, p.č. 152/5, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova3.3.1

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – parkovací stání a chodník vybudované v rámci stavby „Bytový dům Vesna“3.3.2

Úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 5276/10 a p.č. 5276/11, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Přerova3.3.3

Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 523/4 v k.ú. Lýsky3.3.4

Uzavření dodatku č. 1 k Darovací smlouvě a smlouvě o výpůjčce ze dne 19.9.20213.4.1

Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6696 v k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr za část pozemku p.č. 6693 v k.ú. Přerov ve vlastnictví SBD Přerov - dodatek č. 23.5.1

Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.3.6.1

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lověšice u Přerova - "Plán společných zařízení"3.6.2

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Popovice u Přerova - "Plán společných zařízení"3.6.3

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k podílu id. 1/3 pozemku p.č. 5176/39 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) povinným z předkupního práva.3.6.4

Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - dodatek č.  20 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova4.

Finanční záležitosti

4.1

Rozpočtové opatření č. 20 a 214.1.1

Rozpočtové opatření č. 224.2

Obecně závazná vyhláška č.../2021, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 10/20204.3

Obecně závazná vyhláška č..../2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství5.

Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2022

5.1

Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 20226.

Rozvojové záležitosti

6.1

Zpráva o uplatňování Územního plánu města Přerova 2017-20216.2

Změna č. 12B Územního plánu města Přerova - vydání6.3

Poskytnutí dotace na vypracování koncepční části integrované strategie ITI - uzavření dodatku smlouvy6.4

Byl předřazen - Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 2021 - 2027

7.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

7.1

Investiční akce nad 500 tis. Kč zrealizované v 2021 a akce přecházející do roku 20227.2

Veřejná zakázka „ZŠ Želatovská – rekonstrukce přípojky kanalizace a zdravotechniky“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku a schválení úpravy rozpočtu8.

Dotační programy A. statutárního města Přerova pro rok 2022

8.1

Dotační programy A. statutárního města Přerova pro rok 20229.

Školské záležitosti

9.1

Předání dokončené investiční akce k hospodaření ZŠ U Tenisu 10.

Sociální záležitosti

10.1

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Přerovsku 2022 - 202410.2

Koncepce prorodinné politiky statutárního města Přerova 2022 - 202410.3

Strategie prevence kriminality statutárního města Přerova 2022 - 202411.

Různé

11.1

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova11.2

Změna vnitřního předpisu č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu „Sociální fond zaměstnanců statutárního města Přerova“, ve znění vnitřního předpisu č. 13/11, vnitřního předpisu č. 17/2015 a Vnitřního předpisu č. 25/201711.3

Volba přísedících soudců k Okresnímu soudu v Přerově11.4

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu12.

Závěr zasedání

12.1

Závěr zasedání17.12.2021 9:59:22 | přečteno 417x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 26. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 5. 9. 2022 Zvukový záznam 25. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 13. 6. 2022 Zvukový záznam 24. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 4. 2022 Zvukový záznam 23. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 28. 2. 2022 Zvukový záznam 22. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 12. 2021 Zvukový záznam 21. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 10. 2021 Zvukový záznam 20. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 9. 2021 Zvukový záznam 19. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 6. 2021 Zvukový záznam 18. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 12. 4. 2021 Zvukový záznam 17. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 2. 2021 Zvukový záznam 16. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 12. 2020 Zvukový záznam 15. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 10. 2020 Zvukový záznam 14. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 24. 8. 2020 Zvukový záznam 13. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 6. 2020 Zvukový záznam 12. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 27. 4. 2020 Zvukový záznam 11. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 3. 2. 2020 Zvukový záznam 10. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 9. 12. 2019 Zvukový záznam 9. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 11. 2019 Zvukový záznam 8. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 14. 10. 2019 Zvukový záznam 7. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 26. 8. 2019 Zvukový záznam 6. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 17. 6. 2019 Zvukový záznam 5. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 30. 4. 2019 Zvukový záznam 4. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 2. 2019 Zvukový záznam 3. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 10. 12. 2018 Zvukový záznam 2. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 11. 2018 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 5.11. 2018

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 18549
Za týden: 377345
Za den: 71815
Online návštěvníků: 1301
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load