Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 23. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 28. 2. 2022

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).

Kompletní zvukový záznam ke stažení: ikona souboru23. ZM - 28. 2. 2022 

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

01.0

Zahájení, schválení upraveného programu, volba ověřovatelů zápisu01.1

Složení slibu nového člena Zastupitelstva města Přerova01.1.1

Vyslovení podpory a solidarity partnerskému městu Ivano-Frankivsk a Ukrajině03.6.4

Majetkoprávní vypořádání k nemovitým věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova – k částem pozemků p.č. 2635/1, p.č. 2638/1, p.č. 2656/1, p.č. 2657/2 vše v k.ú. Přerov (Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa) – předřazen materiál04.

Finanční záležitosti – Předřazen celý bod

04.1

Rozpočtové opatření č. 2404.2

Rozpočtové opatření - převody - akce a projektové dokumentace04.3

Rozpočtové opatření - převody I a II04.4

Rozpočtové opatření č. 1, 2 a 304.5

Rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3 - dodatek04.6

Participativní rozpočet04.7

Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků - navýšení limitu04.8

Obecně závazná vyhláška č. .../2022, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o evidenci označených psů a jejich chovatelů04.9

Žádost o poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje na vybavení jednotky na centrální požární stanici Přerov04.10

Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Muzeum Komenského v Přerově na vydání publikace „Co je to za písmenko: slabikáře a abecedy ze sbírky Muzea Komenského v Přerově“04.11

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Římskokatolickou farnost Přerov – Předmostí v souvislosti s oslavami výročí kostela sv. Marie Magdalény04.12

Žádost o poskytnutí individuální dotace – podpory de minimis pro Pekárnu Racek, s.r.o.04.13

Žádost o poskytnutí individuální dotace pro PiTV - StarMedia s. r. o. (Přerovská internetová televize)2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 22. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

Informace o činnosti Rady města Přerova od 22. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 665/29 v k.ú. Kozlovice u Přerova3.1.2

Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1239 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 2015 adminis., p.č. 1240/1 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, garáž, p.č. 1240/2 ost. pl., p.č. 1253/2 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 3046 adminis., p.č. 1253/1 ost. pl. a p.č. 1253/3 ost. pl., vše v k.ú. Přerov (objekty Smetanova 7 a 7a) za nemovité věci ve vlastnictví ČR -ÚZSVM – jednotku č. 555/5 jiný nebytový prostor vymezený v budově Přerov I-Město, č.p. 555 adminis., na p.č. 194, včetně přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši 60202/361888 na pozemcích p.č. 194 zast. pl. a nádvoří a p.č. 193/1, ost. pl. a podílu ve výši 60202/120102 na společných částech budovy společných vlastníkům jen některých jednotek (jednotka TGM) a pozemků p.č. 2242 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 2180 víceúčel., p.č. 2265/1 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če garáž, p.č. 2265/3 ost. pl., p.č. 4988/4 ost. pl. a p.č. 4988/5 ost. pl. (Hasičská záchranná stanice Šířava).3.1.3

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2657/8 v k.ú. Přerov.3.1.4

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 8/1 v k.ú. Újezdec u Přerova.3.1.5

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 1/5 pozemku p.č. 5466/196 orná půda a pozemku p.č. 5466/197 orná půda, oba v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).3.1.6

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - bytové jednotky č. 2587/54 v budově bytový dům č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 6)3.1.7

Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - části pozemku p.č. 606 v k.ú. Dluhonice v majetku statutárního města Přerova za pozemky p.č. 1291, části pozemku p.č. 1290 a spoluvlastnický podíl k id 1/30 pozemku p.č. 1084/3 vše v k.ú. Dluhonice.3.1.8

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5290/128 a části pozemku p.č. 5290/95, oba v k.ú. Přerov3.1.9

Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – pozemků p.č. 257 a p.č. 258/1, oba v k.ú. Penčice za pozemek p.č. 197 v k.ú. Penčičky3.1.10

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 499 v k.ú. Penčice3.2.2

Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 90/101 v budově bytový dům č.p. 90,  91, 92, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  596/4 v k.ú. Přerov (Bratrská 21)3.2.3

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2578/5 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3617, příslušná k části obce Přerov I-Město3.2.4

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2578/37 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3618, příslušná k části obce Přerov I-Město3.2.5

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2578/38 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3619, příslušná k části obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 2578/39 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3620, příslušná k části obce Přerov I-Město3.2.6

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2578/40 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3621, příslušná k části obce Přerov I-Město3.2.7

Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 218 v k.ú. Přerov3.2.8

Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 222 v k.ú. Přerov3.2.9

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 1261 a p.č. 314/2 oba v k.ú. Čekyně3.2.10

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 3157/1 v k.ú. Přerov3.2.11

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části p.č. 1195/3 v k.ú. Žeravice3.2.12

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4929/1 v k.ú. Přerov3.3.1

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – stavby v části obce Přerov I-Město, č.p. 3565, způsob využití: zem. stav., postavené na pozemku p.č. 2883/92, v k.ú. Přerov.3.3.2

Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1034 v k.ú. Újezdec u Přerova, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).3.3.3

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku p.č. 590/7 v k.ú. Předmostí.


3.3.4

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 3401/20, p.č. 3401/21, p.č. 3401/22, p.č. 3412/18, p.č. 3412/22, vše v k.ú. Přerov – uzavření dodatku č. 2 smlouvy3.5.1

Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerova - mobilního pódia Nivec a mobilní střešní konstrukce Litec včetně příslušenství3.6.1

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 6834/6 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) povinným z předkupního práva.3.6.2

Udělení souhlasu statutárního města Přerova s převodem práv a povinností ze smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. SML/1352/2020 ze dne 22.9.20203.6.3

Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – splaškové kanalizace a vodovodu v místní části Dluhonice5.

Rozvojové záležitosti

5.1

Využití hotelu Strojař - revokace usnesení6.

Dotační program C - podpora vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2022

6.1

Dotační program C - podpora vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 20227.

Školské záležitosti

7.1

Předfinancování ozdravného pobytu žáků ZŠ a MŠ Hranická s ekologickým výukovým programem 7.2

Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5 – vyjmutí části pozemku zahrady8.

Různé

8.1

Poskytnutí dotace na vybudování tlakové kanalizační přípojky8.2

Obecně závazná vyhláška č. .../2022, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 10/1995 o Městské policii v Přerově, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 9/19978.3

Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za II. pololetí 20218.4

Nemovitá kulturní památka městský park Michalov8.5

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu9.

Závěr zasedání

9.1

Závěr zasedání14.3.2022 12:13:23 | přečteno 325x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 26. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 5. 9. 2022 Zvukový záznam 25. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 13. 6. 2022 Zvukový záznam 24. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 4. 2022 Zvukový záznam 23. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 28. 2. 2022 Zvukový záznam 22. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 12. 2021 Zvukový záznam 21. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 10. 2021 Zvukový záznam 20. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 9. 2021 Zvukový záznam 19. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 6. 2021 Zvukový záznam 18. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 12. 4. 2021 Zvukový záznam 17. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 2. 2021 Zvukový záznam 16. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 12. 2020 Zvukový záznam 15. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 10. 2020 Zvukový záznam 14. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 24. 8. 2020 Zvukový záznam 13. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 6. 2020 Zvukový záznam 12. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 27. 4. 2020 Zvukový záznam 11. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 3. 2. 2020 Zvukový záznam 10. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 9. 12. 2019 Zvukový záznam 9. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 11. 2019 Zvukový záznam 8. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 14. 10. 2019 Zvukový záznam 7. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 26. 8. 2019 Zvukový záznam 6. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 17. 6. 2019 Zvukový záznam 5. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 30. 4. 2019 Zvukový záznam 4. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 2. 2019 Zvukový záznam 3. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 10. 12. 2018 Zvukový záznam 2. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 11. 2018 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 5.11. 2018

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 18391
Za týden: 607441
Za den: 67703
Online návštěvníků: 759
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load