Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 25. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 13. 6. 2022

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).

Kompletní zvukový záznam ke stažení: ikona souboru25. ZM - 13. 6. 2022 

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

Zahájení, schválení programu, ověřovatelů a zapisovatelky2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 24. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

Návrh navýšení částky pro místní výbory na 2.000 Kč/občana/rok2.2

Informace o činnosti Rady města Přerova od 24. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - bytových jednotek č. 2175/17, č. 2175/18, č. 2175/19 a č. 2175/20 v budově bytový dům č.p. 2175, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3346/12 v k.ú. Přerov (Malá Trávnická 5)3.1.2

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 106/26 v k.ú. Kozlovice u Přerova, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)3.1.3

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 1/16 pozemku p.č. 717 a podílu id. 1/16 pozemku p. č. 806, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).3.2.1

Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 3344/3, p.č. 3345/2 a p.č. 3345/16, vše v k.ú. Přerov3.2.2

Úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova3.2.3

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 479/1 v k.ú. Předmostí3.2.4

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 1261 a p.č. 314/2 oba v k.ú. Čekyně - změna usnesení3.3.1

Bezúplatný převod pozemků p.č. 1885/14 a p.č. 1887/2, oba v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Přerova3.3.2

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6834/6 v k.ú. Přerov3.3.3

Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - komunikace na pozemcích p.č. 791 a p.č. 792 oba v k.ú. Čekyně3.6.1

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 6590/47, 6590/54 a p.č. 6590/55, vše v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) povinným z předkupního práva.3.6.2

Sportoviště Přerov, s.r.o. - dodatek č. 2 k SOHZ, navýšení finanční podpory pro rok 20224.

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2021

4.1

Projednání a schválení závěrečného účtu a výroční zprávy statutárního města Přerova za rok 20215.

Finanční záležitosti

5.1

Rozpočtové opatření č. 8, 9 a 10 - dodatek5.2

Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Moravskou hasičskou jednotu – hasičský sbor Penčice na částečné pokrytí nákladů na oslavy výročí založení sboru5.3

Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Veslařský klub Přerov, z. s. na částečné pokrytí nákladů na vydání publikace k 90. výročí veslování v Přerově5.4

Žádost o poskytnutí dotace pro Moravský institut vzdělávání, o. p. s. na částečnou úhradu nákladů souvisejících s účastí v soutěži Dance World Cup6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

Veřejná zakázka „Přerov – rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku6.2

Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku, rozpočtové opatření6.3

Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora“ - centralizované zadávání veřejných zakázek na telekomunikační služby, schválení záměru zadat veřejnou zakázku7.

Školské záležitosti

7.1

Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu - PLAVÁNÍ PŘEROV z. s.7.2

Poskytnutí mimořádné individuální dotace – FBC Přerov, z.s.8.

Sociální záležitosti

8.1

Vyhlášení Dotačního programu na podporu zubního lékařství v Přerově9.

Různé

9.1

Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na IV. etapě opravy střechy kostela svatého Vavřince v Přerově9.2

Prominutí pohledávky (smluvní pokuty) za firmou MOTO-TRUCK CZ s. r. o.9.3

Obecně závazná vyhláška č. .../2022, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2022, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem9.4

Udělení označení "Čestný hrob" a vydání Vnitřního předpisu č. .../2022, kterým se mění Vnitřní předpis č. 18/2015 Pravidla pro udělování označení "Čestný hrob"9.5

Změna vnitřního předpisu č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu „Sociální fond zaměstnanců statutárního města Přerova“, ve znění vnitřního předpisu č. 13/11, vnitřního předpisu č. 17/2015, Vnitřního předpisu č. 25/2017 a Vnitřního předpisu č. 11/20219.6

Doporučení pracovní skupiny k řešení a revitalizaci prostor domu na nám. T. G. Masaryka 8 v Přerově9.7

Předložení a podání písemné informace o možnosti úkrytu občanů v případě válečného konfliktu9.8

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu10.

Závěr zasedání

10.1

Závěr zasedání23.6.2022 12:17:20 | přečteno 93x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 25. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 13. 6. 2022 Zvukový záznam 24. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 4. 2022 Zvukový záznam 23. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 28. 2. 2022 Zvukový záznam 22. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 12. 2021 Zvukový záznam 21. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 10. 2021 Zvukový záznam 20. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 9. 2021 Zvukový záznam 19. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 6. 2021 Zvukový záznam 18. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 12. 4. 2021 Zvukový záznam 17. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 2. 2021 Zvukový záznam 16. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 12. 2020 Zvukový záznam 15. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 10. 2020 Zvukový záznam 14. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 24. 8. 2020 Zvukový záznam 13. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 6. 2020 Zvukový záznam 12. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 27. 4. 2020 Zvukový záznam 11. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 3. 2. 2020 Zvukový záznam 10. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 9. 12. 2019 Zvukový záznam 9. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 11. 2019 Zvukový záznam 8. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 14. 10. 2019 Zvukový záznam 7. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 26. 8. 2019 Zvukový záznam 6. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 17. 6. 2019 Zvukový záznam 5. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 30. 4. 2019 Zvukový záznam 4. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 2. 2019 Zvukový záznam 3. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 10. 12. 2018 Zvukový záznam 2. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 11. 2018 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 5.11. 2018

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (22)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Městská policie Přerov Sportoviště Přerov s.r.o. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49981307
Za týden: 531928
Za den: 103514
Online návštěvníků: 1167
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load