Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 26. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 5. 9. 2022

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).

Kompletní zvukový záznam ke stažení: ikona souboru26. ZM - 5. 9. 2022

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

Zahájení, schválení programu, ověřovatelů a zapisovatelky2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 25. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

Informace o činnosti Rady města Přerova od 25. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod/ nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 152 v k.ú. Žeravice3.1.2

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 499 v k.ú. Penčičky  3.1.3

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5307/466 o výměře 1746 m2 v k.ú. Přerov3.1.4

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 786 v k.ú. Kozlovice u Přerova3.1.5

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 786 v k.ú. Kozlovice u Přerova3.1.6

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 665/29 v k.ú. Kozlovice u Přerova3.1.7

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1143/1 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou3.1.8

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 1/3 pozemku p.č. 6395/4 v k.ú. Přerov.3.1.9

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2656/2 a p.č. 2656/3 v k.ú. Přerov3.1.10

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 786 v k.ú. Kozlovice u Přerova3.1.11

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5176/40 v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)3.1.12

Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – pozemků p.č. 6840/2, p.č. 6840/3, p.č. 6840/19 vše v k.ú. Přerov za pozemek p.č. 6768/1 a část p.č. 6768/2 oba v k.ú. Přerov a úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 6840/2, p.č. 6840/3 a p.č. 6840/19 vše v k.ú. Přerov3.1.13

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – částí pozemků p.č. 6577/265, p.č. 6577/266 a p.č. 6577/267, vše v k.ú. Přerov3.2.1

Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 424/103 v budově bytový dům č.p. 424, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  603 v k.ú. Přerov (Č. Drahlovského 3)3.2.2

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6675/1 v k.ú. Přerov.3.2.3

Úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova3.2.4

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5215/27 v k.ú. Přerov3.2.5

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov3.2.6

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1375 v k.ú. Žeravice3.2.7

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 483/5 v k.ú. Penčičky3.3.1

Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 634/5 v k.ú. Předmostí3.3.2

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2883/75 v k.ú. Přerov.3.3.3

Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků p.č. 193/5, na kterém stojí stavba bez čp/če, garáž, p.č. 199/3, p.č. 193/6, p.č. 193/3, na kterém stojí stavba občanské vybavenosti bez čp/če, vše v k.ú. Přerov3.3.4

Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. ⅓ na pozemku p.č. 507/2 v k.ú. Přerov3.3.5

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 548/5 a podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku p.č. 548/4 , oba v k.ú. Kozlovice u Přerova3.3.6

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 263 a pozemku p.č. 264, oba v k.ú. Čekyně3.3.7

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 455/5, v k.ú. Lověšice u Přerova.3.3.8

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5207/76 a p.č. 5207/86, oba v k.ú. Přerov3.3.9

Majetkoprávní vypořádání – infrastruktura ul. Markulčekova a ul. Kotasova v k.ú. Přerov (Přerovské zahrady)3.4.1

Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 207/2 v k.ú. Vinary u Přerova za část pozemku p.č. 207/5 v k.ú. Vinary u Přerova3.5.1

Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov situovaných v nemovitosti kino Hvězda do vlastnictví KIS3.5.2

Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova - dodatek č. 21 ke zřizovací listině a bezúplatný převod movitých věcí do vlastnictví KIS3.6.1

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 1885/2 a p.č. 5307/222, oba v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) povinným z předkupního práva3.6.2

Dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice - II. etapa v rámci projektu "Kanalizace Penčice - 2. etapa"4.

Finanční záležitosti

4.1

Rozpočtové opatření č. 11, 12, 14 a 154.2

Rozpočtové opatření č. 11, 12, 14 a 15 - dodatek4.3

Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města4.4

ČSOB - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 20210039365.

Rozvojové záležitosti

5.1

Změna Územního plánu města Přerova – knihovna5.2

Změna č. 16A a 16B Územního plánu města Přerova – Popovice, Penčice6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

Veřejná zakázka „Obměna datových úložišť“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku7.

Vyhlášení dotačních programů A a B pro rok 2023

7.1

Vyhlášení dotačních programů A a B pro rok 20238.

Školské záležitosti

8.1

Základní škola Přerov, U tenisu 4 – změna podmínek sportovní zaměření8.2

Základní škola Přerov, Trávník 27 – předání skladu zahradního nářadí8.3

Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – TJ SPARTAK PŘEROV, spolek8.4

Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – Sport Management s.r.o.8.5

Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní rok 2022/20238.6

Svobodná škola Přerov – základní škola, s.r.o. – podmínky školního stravování9.

Sociální záležitosti

9.1

Dotace na podporu zdravotních služeb v roce 20229.2

Individuální dotace na podporu zdravotních služeb v roce 20229.3

Využití montessori pedagogiky pro zlepšení připravenosti a samostatnosti dítěte – dotace9.4

Pořízení kamerového systému v bytovém domě se sociálním bydlením na ulici Jungmannova 1312 v Přerově10.

Různé

10.1

Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na IV. etapě opravy střechy kostela svatého Vavřince v Přerově10.2

Poskytnutí dotace na vybudování tlakové kanalizační přípojky10.3

Obecně závazná vyhláška č. .../2022, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky statutárního města Přerova10.4

Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za I. pololetí 202210.5

Předložení a podání faktické pravdivé informace o možnosti ukrytí občanů v případě válečného stavu nebo jiné krizové situace10.6

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu11.

Závěr zasedání

11.1

Závěr zasedání22.9.2022 13:16:18 | přečteno 188x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 26. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 5. 9. 2022 Zvukový záznam 25. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 13. 6. 2022 Zvukový záznam 24. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 4. 2022 Zvukový záznam 23. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 28. 2. 2022 Zvukový záznam 22. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 12. 2021 Zvukový záznam 21. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 10. 2021 Zvukový záznam 20. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 9. 2021 Zvukový záznam 19. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 6. 2021 Zvukový záznam 18. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 12. 4. 2021 Zvukový záznam 17. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 2. 2021 Zvukový záznam 16. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 12. 2020 Zvukový záznam 15. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 10. 2020 Zvukový záznam 14. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 24. 8. 2020 Zvukový záznam 13. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 6. 2020 Zvukový záznam 12. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 27. 4. 2020 Zvukový záznam 11. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 3. 2. 2020 Zvukový záznam 10. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 9. 12. 2019 Zvukový záznam 9. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 11. 2019 Zvukový záznam 8. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 14. 10. 2019 Zvukový záznam 7. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 26. 8. 2019 Zvukový záznam 6. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 17. 6. 2019 Zvukový záznam 5. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 30. 4. 2019 Zvukový záznam 4. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 2. 2019 Zvukový záznam 3. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 10. 12. 2018 Zvukový záznam 2. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 11. 2018 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 5.11. 2018

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (270)
 
8% (25)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49960167
Za týden: 121776
Za den: 20566
Online návštěvníků: 260
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load