Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 27.2.2023

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).

Všechny zvukové záznamy ke stažení: ikona souboru3. ZM - 27. 2. 2023

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

Zahájení, schválení programu, ověřovatelů a zapisovatelky1.2

Předřazený bod 5.1 - Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Přerova, SECAP Přerov2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 2. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

Informace o činnosti Rady města Přerova od 2. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 1126 v k.ú. Žeravice3.1.2

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 4932/1 v k.ú. Přerov3.1.3

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6463/5 v k.ú. Přerov3.1.4

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 7143 v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)3.1.5

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 449, 451 a 454, vše v k.ú. Penčice3.1.6

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2645/1 v k.ú. Přerov 3.1.7

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace systému sběru odpadů v Přerově – II. etapa“3.2.1

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5734/23 v k.ú. Přerov3.2.2

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 499 v k.ú. Penčice – materiál byl stažen z projednávání

3.2.3

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 220 v k.ú. Penčice 3.2.4

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4929/1 v k.ú. Přerov3.2.5

Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Lýsky a záměr statutárního města Přerov - úplatný převod pozemku p.č. 413 v k.ú. Lýsky3.2.6

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2657/8 v k.ú. Přerov3.2.7

Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6868/211 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova – jiná stavba č.p. 3654, příslušná k části obce Přerov I-Město, a jeho příslušenství – kabelové přípojky pro elektrifikaci stavby a kanalizační přípojky3.3.1

Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6050/239 a části pozemku p.č. 6050/298, oba v k.ú. Přerov3.3.2

Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 884/1 v k.ú. Újezdec u Přerova3.3.3

Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - veřejného osvětlení vybudovaného na pozemcích p.č. 211, p.č. 264/1, p.č. 264/2, p.č. 499 a p.č. 500 vše v k.ú. Penčice3.3.4

Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1885/2 ostatní plocha a pozemku p.č. 5307/222 ostatní plocha, oba v k.ú. Přerov a zřízení věcného práva3.3.5

Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – stavby Přerov I-Město, č.p. 830, obč. vyb. na pozemku p.č. 5307/92 v k.ú. Přerov a zřízení věcného práva3.3.6

Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 313/6 v k.ú. Újezdec u Přerova3.3.7

Převod id. ⅔ pozemku p.č. 507/2 v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova3.3.8

Převod id. 1/18 pozemků p.č. 5307/349, p.č. 5307/351, p.č. 5307/352, p.č. 5307/353, p.č. 5307/354, p.č. 5307/355 a p.č. 5307/360, vše v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerov3.4.1

Směna nemovitých věcí – části pozemků p.č. 4954 a p.č. 5005 oba v k.ú. Přerov za část pozemku p.č. 347 v k.ú. Přerov3.5.1

Bezúplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví Kulturních a informačních služeb města Přerova3.6.1

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Věžky u Přerova - "Plán společných zařízení"3.6.2

Vzdání se práva náhrady škody vzniklé na pozemku p.č. 6492/2 v k.ú. Přerov v souvislosti s realizací akce "Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí"3.6.3

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lověšice u Přerova - "Plán společných zařízení" - schválení aktualizace3.6.4

Dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice - II. etapa v rámci projektu "Kanalizace Penčice - 2. etapa" - uzavření dodatku č. 13.7.1

Žádost o sepsání splátkového kalendáře4.

Finanční záležitosti

4.1

Rozpočtové opatření č. 234.2

Rozpočtové opatření - převody - akce a projektové dokumentace4.3

Rozpočtové opatření - převody4.4

Rozpočtové opatření č. 1 a 2 včetně dodatku4.4.1

Rozpočtové opatření č. 2 – dodatek 2 - materiál předložen „na stùl“4.5

Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků - navýšení limitu4.6

Uzavření dodatků č. 1 k rámcovým smlouvám (ČSOB, KB)5.

Rozvojové záležitosti

5.1

Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Přerova, SECAP Přerov – Předřazeno jako bod 1.2

6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

Veřejná zakázka „Modernizace odborných učeben, kabinetů a zázemí pro školní družiny základních škol v Přerově (stavba)“ a veřejná zakázka „Modernizace odborných učeben, kabinetů a zázemí pro školní družiny základních škol v Přerově (vybavení odborných učeben)“– schválení záměru zadat veřejnou zakázku6.2

Veřejná zakázka „Rekonstrukce SSZ na křižovatce Komenského – Palackého, Velká Dlážka – Kopaniny, Přerov“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku6.3

Veřejná zakázka (koncese) "Bikesharing System (sdílená jízdní kola)" - schválení záměru zadat veřejnou zakázku (koncesi)6.4

Veřejná zakázka „Kompenzace Dluhonice – chodníky a parkovací plochy, veřejné osvětlení“ - schválení záměru zadat veřejnou zakázku6.5

Informace o průběhu projektu rekonstrukce objektu T.G.M. 16 – bod programu byl zařazen dodatečně7.

Dotační program C na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2023

7.1

Dotační program C na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 20238.

Různé

8.1

Prominutí pohledávky týkající se smluvní pokuty za firmou Auto Vinkler, s. r. o. , se sídlem Hradišťská 2454, 397 01 Písek, IČ: 28083831, DIČ: CZ280838318.2

Volba předsedů a členů místních výborů a volba předsedy a členů Výboru pro místní části8.3a

Projednání delegování zástupců statutárního města Přerova do orgánů společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.8.3b

Hlasování o delegování zástupců statutárního města Přerova do orgánů společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.8.4

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu9.

Závěr zasedání

9.1

Závěr zasedání
13.3.2023 14:16:56 | přečteno 90x | Zdeněk Daněk

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 334546
Za den: 46381
Online návštěvníků: 1241
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load