Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 5. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 30. 4. 2019

Zvukový záznam je upraven (anonymizován). 

Všechny zvukové záznamy ke stažení (zip): ikona souboru5. ZM - 30. 4. 2019

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

Zahájení, schválení programu, schválení ověřovatelů a zapisovatelky2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 4. zasedání Zastupitelstva

2.1.1

Informace ke sporu HC Zubr Přerov vs. ČSLH2.1

Informace o činnosti Rady města Přerova od 4. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů3.

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2018

3.1

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 20184.

Finanční záležitosti

4.1

Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5 a 64.2

Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 31.12.20184.3

Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury4.4

Pronájem mobilní ledové plochy na náměstí T. G. Masaryka v Přerově (Kulturní a informační služby města Přerova)5.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

5.1

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce smuteční síně na Městském hřbitově v Přerově (1. a 3. etapa)“5.2

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Most přes Olešnici, ul. Pod lesem, Žeravice“5.3

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Přerovské listy“5.4

Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora - centralizované zadávání veřejných zakázek na telekomunikační služby, schválení záměru zadat veřejnou zakázku5.5

Regenerace panelového sídliště Předmostí, 13. etapa v roce 2019, 20205.6

Modernizace scénického osvětlení v Městském domě - podání žádosti o dotaci5.7

Schválení záměru zahájit „Dynamický nákupní systém pro standardní kancelářské potřeby statutárního města Přerov (2019-2022)“6.

Majetkoprávní záležitosti

6.1.1

Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod jednotek č. 555/2, č. 555/3, č. 555/6, č. 555/7, č. 555/8, č. 555/9, č. 555/10 v budově č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město, spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 194 a p.č. 193/1 v k.ú. Přerov, které náleží k výše uvedeným jednotkám6.1.2

Záměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci v majetku statutárního města Přerov  části pozemku p.č. 5613 v k.ú. Přerov6.1.3

Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova –  p.č. 807/1, p.č. 808/3, p.č. 813, p.č. 814/1,p.č. 814/2 - na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 814/4, p.č. 814/5, p.č. 879/1- součástí je stavba bez čp/če, p.č. 879/2 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/1, p.č. 880/3 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/5 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/6 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/9, p.č. 881/3 - na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 882/1 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 882/2 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 883/1 – na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 883/2 - na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 884/1 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 885 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 886 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 892/2, p.č. 897/1, p.č. 897/3, p.č. 897/4 - součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Přerov6.1.4

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/3 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva.6.1.5

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6752/1 v k.ú. Přerov6.1.6

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 6552/45 a p.č. 6552/46 oba v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva.6.2.1

Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 40/1 v k.ú. Přerov6.2.2

Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - částí pozemků p.č. 5307/17, p.č. 5307/250 a p.č. 5307/256 v k.ú. Přerov6.2.3

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov pozemků p.č. 4672/11, p.č. 4394/26, p.č. 4394/27, p.č. 4394/42,  a  p.č. 3114/3, vše v k.ú. Přerov6.2.4

Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5307/219 a p.č. 5307/550 oba v k.ú.Přerov.6.2.5

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4293/45, jehož součástí je budova jiná stavba č.p. 1072, příslušná k části obce Přerov I-Město v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46)6.2.6

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků p.č. 6749/1, p.č. 6747/2, p.č. 6749/3, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1269, příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č. 6749/4, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1273, příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č. 6749/5, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1268, příslušné k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov6.2.7

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 539 v k.ú. Penčičky6.2.8

Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1144 a částí pozemků  p.č. 1158 a p.č. 1159 vše v k.ú. Čekyně6.3.1

Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 6850/5  v k.ú. Přerov6.3.2

Úplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 5207/77 v k.ú. Přerov.6.3.3

Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova a smlouva o právu provést stavbu „Komunikace pro lokalitu výstavby RD - Přerov - Kozlovice - II.etapa"6.3.4

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 3401/20, p.č. 3401/21, p.č. 3401/22, p.č. 3412/18, p.č. 3412/22 vše v k.ú. Přerov6.3.5

Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 5466/310, p.č. 5290/150, p.č. 5466/12 v k.ú. Přerov

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov -  komunikace, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení vybudovaných v rámci stavby "Infrastruktura pro RD U Hvězdárny Přerov I - Město"6.4.1

Směna nemovitých věcí – částí pozemků p.č. 33/1, p.č. 47/11, p.č. 433/2 a p.č. 433/1 vše v k.ú. Vinary u Přerova v majetku statutárního města Přerova za část pozemku p.č. st. 449 v k.ú. Vinary u Přerova6.4.2

Směna nemovitých věcí – pozemku p.č. 301/1 v k.ú. Henčlov za pozemky p.č. 796, p.č. 1312, p.č. 1313/1, p.č. 1316/1 a část p.č. 800 vše v k.ú. Henčlov6.4.3

Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 465/3,  p.č. 465/4, p.č. 649/25, p.č. 649/26 a p.č. 684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova za část pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov – uzavření dodatku č. 3 budoucí směnné smlouvy6.6.1

Dohoda o poskytnutí úplaty za technické zhodnocení hmotného majetku mezi statutárním městem Přerov a společností Teplo Přerov a.s.6.6.2

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 5383 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva6.6.3

Finanční vypořádání zhodnocení nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 2511/7 v objektu bytový dům č.p. 2511, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5734/6 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/22)6.6.4

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k části  pozemků  p.č. 6415, p.č. 6416, p.č. 7114/7, vše v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva6.7.1

Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet7.

Školské záležitosti

7.1

Předání dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole Přerov, Želatovská 87.2

Žádost o poskytnutí individuální dotace – STRONGMAN CHAMPIONSHIP 20197.3

Žádost o poskytnutí individuální dotace – Volejbal Přerov, z.s.7.4

Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol Přerov7.5

Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Přerov I7.6

Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Přerov II7.7

Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Výkleky7.8

Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Přerov8.

Sociální záležitosti

8.1

Poskytnutí peněžitého daru - Babybox pro odložené děti - STATIM z.s.9.

Různé

9.1

Omezení užívání glyfosátu městem Přerov9.2

Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2019.9.3

Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2019.9.4

Poskytnutí individuální dotace Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizaci Přerov.9.5

Výpověď veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace9.6

Vnitřní předpis č. _2019 o ochraně osobních údajů9.7

Obecně závazná vyhláška č. _2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 a Obecně závazné vyhlášky č. 4/20159.8

Obecně závazná vyhláška č. _2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 a Obecně závazné vyhlášky č. 1/20199.8.1

Zřízení pracovní skupiny pro participativní rozpočet9.9

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu10.

Závěr zasedání

10.1

Závěr zasedání 


21.5.2019 14:25:42 | přečteno 522x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 25. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 13. 6. 2022 Zvukový záznam 24. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 4. 2022 Zvukový záznam 23. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 28. 2. 2022 Zvukový záznam 22. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 12. 2021 Zvukový záznam 21. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 10. 2021 Zvukový záznam 20. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 9. 2021 Zvukový záznam 19. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 6. 2021 Zvukový záznam 18. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 12. 4. 2021 Zvukový záznam 17. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 2. 2021 Zvukový záznam 16. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 12. 2020 Zvukový záznam 15. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 10. 2020 Zvukový záznam 14. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 24. 8. 2020 Zvukový záznam 13. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 6. 2020 Zvukový záznam 12. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 27. 4. 2020 Zvukový záznam 11. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 3. 2. 2020 Zvukový záznam 10. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 9. 12. 2019 Zvukový záznam 9. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 11. 2019 Zvukový záznam 8. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 14. 10. 2019 Zvukový záznam 7. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 26. 8. 2019 Zvukový záznam 6. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 17. 6. 2019 Zvukový záznam 5. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 30. 4. 2019 Zvukový záznam 4. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 2. 2019 Zvukový záznam 3. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 10. 12. 2018 Zvukový záznam 2. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 11. 2018 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 5.11. 2018

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 447367
Za den: 47781
Online návštěvníků: 1175
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load