Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 4.9.2023

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).

Všechny zvukové záznamy ke stažení: ikona souboru6. ZM - 4. 9. 2023

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

Zahájení, prohlášení o případném střetu zájmů, gratulace zastupitelům, schválení programu, ověřovatelů a zapisovatelky2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 5. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

Informace o činnosti Rady města Přerova od 5. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

Záměr statutárního města Přerov – směna nemovitých věcí – části pozemku p.č.  4293/1 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 4293/61 v k.ú. Přerov ve vlastnictví fyzických osob3.1.2

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerovmateriál byl před zahájením jednání stažen z projednávání

3.1.3

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 1632 v k.ú. Dluhonice3.1.4

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – podílu id. 1/4 pozemku p.č. 5896/1 v k.ú. Přerov na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)3.1.5

Záměr statutárního města – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků v k.ú. Dluhonice, Henčlov, Lověšice u Přerov a Přerov3.1.6

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 2580/4 a p.č. 2580/6 v k.ú. Přerov – změna usnesení3.1.7

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 4810/1 a p.č. 4811/3 oba v k.ú. Přerov3.2.1

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 277 v k.ú. Čekyně3.2.2

Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5297/129 v k.ú. Přerov3.2.3

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – částí pozemku p.č. 433/1 v k.ú. Vinary u Př.3.2.4

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 584 v k.ú. Újezdec u Přerova 3.2.5

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5215/27 v k.ú. Přerov – uzavření dodatku č. 1 budoucí kupní smlouvy 3.3.1

Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 313/6 v k.ú. Újezdec u Přerova a zřízení věcného práva3.3.2

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 132/1 v k.ú. Žeravice3.3.3

Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerova – podílu id. 12/336 pozemku 667/3 v k.ú. Kozlovice u Přerova na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)3.3.4

Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerova – spoluvlastnických podílů pozemku p.č. 1885/5 v k.ú. Přerov3.3.5

Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 434/3 v k.ú. Lýsky a zřízení věcného práva3.3.6

Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 84/2 v k.ú. Přerov 3.4.1

Směna nemovitých věcí - části pozemku p.č. 209 v k.ú. Penčice v majetku statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 211 (podíl id. 3631/4374) v k.ú. Penčice v majetku Stavebního bytového družstva Přerov3.4.2

Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č.  786 v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 785 v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví fyzické osoby3.4.3

Směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov    pozemku p.č. 4253, jehož součástí je objekt bydlení č.p. 541, příslušný k části obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 4252  vše v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 44) ve vlastnictví Olomouckého kraje za pozemek p.č. St. 725, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e.,  pozemek p.č. St. 726, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e.,  pozemek p.č. St. 728, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č.p. 50, příslušný k části obce Přerov II-Předmostí (Pod Skalkou 11), pozemek p.č. 30/106 a pozemek p.č. 30/107  vše v k.ú. Předmostí ve vlastnictví statutárního města Přerov3.5.1

Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova3.6.1

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 1885/14 a p.č. 1887/2 oba v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) povinným z předkupního práva3.6.2

Majetkoprávní vypořádaní – příjezdová komunikace v lokalitě Staré Rybníky v k.ú. Přerov (dopravní napojení pro průmyslový objekt)3.6.3

Vypořádání majetkoprávních vztahů s Povodím Moravy, s.p. v souvislosti se stavbou "Bečva, Přerov - Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa"3.6.4

Majetkoprávní vypořádaní užívání nemovitých věcí – parkovací stání U Výstaviště Přerov3.6.5

Majetkoprávní vypořádání – infrastruktura RETAILPARK PŘEROV na ul. Velké Novosady, Husova v Přerově3.6.6

Komplexní pozemková úprava na části k.ú. Přerov - Plán společných zařízení3.6.7

Odstranění sochy Rudoarmějce v Přerově3.7.1

Bezbariérová svislá plošina Bayerova 54.

Finanční záležitosti

4.1

Rozpočtové opatření č. 11, 12, 13 a 144.2

ČSOB - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 20210039364.3

Milostivé léto III4.4

Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města4.5

Žádost o poskytnutí individuální dotace pro PiTV - StarMedia s. r. o. (Přerovská internetová televize)5.

Rozvojové záležitosti

5.1

Změna č. 16A Územního plánu města Přerova – vydání5.2

Změna č. 16B Územního plánu města Přerova – vydání5.3

Silnice II/150-jihozápadní obchvat města Přerova 6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

TGM 16 - Rekonstrukce budovy magistrátu v Přerově – informace o stavu přípravy6.2

Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora II“ - schválení uzavření dodatku ke smlouvě č. SML/0930/20226.3

Veřejná zakázka "Kompenzace Dluhonice – rozvojová lokalita Záhumení" – schválení záměru zadat veřejnou zakázku7.

Vyhlášení dotačních programů A a B pro rok 2024

7.1

Vyhlášení dotačních programů A a B pro rok 20248.

Školské záležitosti

8.1

Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní rok 2023/20248.2

Městská knihovna v Přerově – předání schodišťové plošiny8.3

Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – HC ZUBR Přerov z. s.8.4

Žádost o poskytnutí individuální dotace – TK PRECHEZA Přerov z.s.8.5

Žádost o poskytnutí individuální dotace – FOTBALOVÝ KLUB KOZLOVICE, z.s.9.

Sociální záležitosti

9.1

Dotační program B – Za sklem o.s.10.

Různé

10.1

Obecně závazná vyhláška č. .../2023, kterou se zakazuje žebrání za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích10.2

Obecně závazná vyhláška č. .../2023, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2022, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších předpisů10.3

Etický kodex zastupitele10.4

Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních10.5

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu11.

Závěr zasedání

11.1

Závěr zasedání19.9.2023 12:28:20 | přečteno 59x | Zdeněk Daněk

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 4435
Za týden: 546949
Za den: 83127
Online návštěvníků: 2312
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load