Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 6. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 17. 6. 2019

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).

Všechny zvukové záznamy ke stažení (zip): ikona souboru6. ZM - 17. 6. 2019

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

Zahájení a schválení programu a ověřovatelů zápisu2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 5. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

Informace o činnosti Rady města Přerova od 5. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů2.2

Aktuální situace k výstavbě dálnice D1, úseku 0136 Říkovice - Přerov – doplněno3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 1032/2 v budově bytový dům č.p. 1032, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/10 zast. pl.  a nádvoří  v k.ú. Přerov (Trávník 20)3.1.2

Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku  p.č.  138 v k.ú. Lýsky.3.1.3

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 892/3 a 892/4 v k.ú. Přerov.3.1.4

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. st. 84/1 jehož součástí je stavba č.p. 64 rodinný dům příslušná k části obce Přerov III-Lověšice a pozemku p.č. 171 vše v k.ú. Lověšice u Přerova do majetku statutárního města Přerova3.1.6

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5466/90, p.č. 5466/132, p.č. 5466/194, p.č. 5466/199 a p.č. 5990/40 vše v k.ú. Přerov – využití předkupního práva podle ust. § 101 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)3.1.7

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 835 v k.ú. Žeravice3.1.8

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  pozemků  p.č. 80/1,  p.č. 80/2, p.č.  80/3 a p.č. 78 vše v k.ú. Svrčov3.1.9

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova pozemků  p.č. 74, a p.č. 75 oba  v k.ú. Svrčov.3.1.10

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerova, bytových  a nebytových jednotek v objektu bytový dům č.p. 1945, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov (Palackého ul.), spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1945 příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov, pozemku p.č. 31 o výměře 205 m2 v k.ú. Přerov, včetně objektu bydlení č.p. 2024, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 31 v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), bytových a nebytových jednotek v objektu bytový dům č.p.120, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 120, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov3.2.1

Nepeněžitý vklad tvořený nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města Přerova do základního kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.3.2.2

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 3158/14 v k.ú. Přerov3.2.3

Úplatný  převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  pozemků p.č. 3473/54, p.č. 3477/2, p.č. 5084/22, p.č. 5084/30 a p.č. 5084/32 všechny  v k.ú. Přerov3.3.1

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4667/1 v k.ú. Přerov3.3.2

Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5307/114, k.ú. Přerov.3.3.3

Bezúplatný převod nemovité věci do majetku  statutárního města Přerov -  části pozemku p.č. 5025/3 v k.ú. Přerov.3.3.4

Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – část komunikace - silnice I/55 (ul. Palackého) v k.ú. Přerově- dodatek k darovací smlouvě3.3.5

Směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p. č. 1140  a části pozemku p.č. 1138 vše v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, za pozemek p.č. 1355 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, ve vlastnictví obce Veselíčko3.4.1

Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 819 a části pozemku p.č. 746 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova za pozemky p.č. 588/8 a p.č. 590/12 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova3.6.1

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 5383 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva3.6.2

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/26 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) povinným z předkupního práva.3.6.3

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/3 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva3.7.1

Prominutí poplatku z prodlení4.

Finanční záležitosti

4.1

Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 94.2

Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města4.3

Žádost o poskytnutí individuální dotace - Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 25.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

5.1

Veřejná zakázka „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2020 a 2021“  - schválení záměru zadat veřejnou zakázku a schválení uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání5.2

Realizace investiční akce „Rekonstrukce uličního prostoru, ul. U Parku, Lověšice“6.

Školské záležitosti

6.1

Koncepce rozvoje školství statutárního města Přerova na období 2019 – 20246.2

Rozšíření hlavního účelu ve zřizovacích listinách základních škol zřizovaných statutárním městem Přerovem6.3

Vybudování nádrže na dešťovou vodu na ZŠ Želatovská6.4

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 6.5

Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol Přerov6.6

Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, spolek6.7

Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol Henčlov6.8

Poskytnutí individuální dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek7.

Sociální záležitosti

7.1

Poskytnutí mimořádné dotace - Oblastní spolek Českého červeného kříže8.

Různé

8.1

Zemník Žeravice.8.2

Jednací řád výborů Zastupitelstva města Přerova8.3

Obecně závazná vyhláška č. _2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 a Obecně závazné vyhlášky č. 3/20198.4

Nominace na jednání a zasedání orgánů spolku - Partnerství pro městskou mobilitu8.5

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu9.

Závěr zasedání

9.1

Závěr zasedání 


8.7.2019 9:46:14 | přečteno 409x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 25. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 13. 6. 2022 Zvukový záznam 24. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 4. 2022 Zvukový záznam 23. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 28. 2. 2022 Zvukový záznam 22. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 12. 2021 Zvukový záznam 21. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 10. 2021 Zvukový záznam 20. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 9. 2021 Zvukový záznam 19. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 6. 2021 Zvukový záznam 18. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 12. 4. 2021 Zvukový záznam 17. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 2. 2021 Zvukový záznam 16. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 12. 2020 Zvukový záznam 15. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 10. 2020 Zvukový záznam 14. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 24. 8. 2020 Zvukový záznam 13. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 6. 2020 Zvukový záznam 12. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 27. 4. 2020 Zvukový záznam 11. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 3. 2. 2020 Zvukový záznam 10. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 9. 12. 2019 Zvukový záznam 9. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 11. 2019 Zvukový záznam 8. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 14. 10. 2019 Zvukový záznam 7. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 26. 8. 2019 Zvukový záznam 6. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 17. 6. 2019 Zvukový záznam 5. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 30. 4. 2019 Zvukový záznam 4. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 2. 2019 Zvukový záznam 3. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 10. 12. 2018 Zvukový záznam 2. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 11. 2018 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 5.11. 2018

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 403995
Za den: 58599
Online návštěvníků: 1483
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load