Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Řešení životních situací

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

1. Identifikační číslo:

69

2. Kód:

3. Pojmenování (název) životní situace:

MÍSTNÍ POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

4. Základní informace k životní situaci:

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Seznam veřejných prostranství, která podléhají místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství dle čl. 3 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů, jsou uvedena v příloze č. 1.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Každý, kdo hodlá užívat veřejné prostranství zvláštním způsobem. Zplnomocněná osoba v případě zastupování plátce poplatku

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 15 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 10 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Podáním ohlášení na formuláři dle bodu 11.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Příslušným správcem místního poplatku je Magistrát města Přerova.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • Magistrát města Přerova, Odbor ekonomiky, Bratrská 34, 750 02 Přerov, 2. patro, kancelář
  č. 50 - referent Ing. Blanka Kosičková, tel. 581 268 245.
  V pondělí a středu v úřední hodiny, v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • průkaz totožnosti,
 • plná moc v případě zastupování poplatníka v jednání se správcem poplatku,
 • doklad prokazující nárok na osvobození od poplatku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • Ohlašovací povinnost lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky. Tiskopis ohlášení lze získat u správce poplatku nebo na internetových stánkách města.

  Formuláře - ostatní poplatky

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatek se vybírá za celou dobu, kdy je veřejné prostranství zvláštním způsobem užíváno,  a to počínaje dnem, kdy se začalo veřejné prostranství skutečně užívat až do dne, kdy faktické užíváno skončilo, tj. kdy bylo určité zařízení odstraněno a prostranství uvedeno do takového stavu, aby mohlo být opětovně obecně užíváno (odstraněno lešení, odvezen materiál, zaházen výkop apod.) Poplatek se platí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství:

Výše poplatku činí:
 • za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
  Zóna I – Zóna III……………………………………………….............1 Kč/m²/den,

 • za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje
  Zóna I – Zóna III……………………………………………….............3 Kč/m²/den,

 • za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 
  Zóna I – Zóna III…………………………………………....................3 Kč/m²/den,

 • za provádění výkopových prací         
  Zóna I – Zóna III………………………………………......................10 Kč/m²/den,

 • za umístění stavebních zařízení a umístění skládek

  • v souvislosti s odstraňováním havárií
   Zóna I – Zóna III………………………………………....................3 Kč/m²/den,

  • v ostatních případech Zóna I – Zóna III

   • 2.1 do 30. kalendářního dne  …………………………....................5 Kč/m²/den,
   • 2.2 nad 30. kalendářních dnů ………………………....................  10 Kč/m²/den,
 • za umístění reklamních zařízení

  • před vlastní provozovnou v Zóně I – Zóně III . ...............................100 Kč/měsíc, 10 Kč/m²/den, 

  • v ostatních případech v Zóně I – Zóně III…   …………..………....10 Kč/m²/den, 

 • za umístění zařízení lunaparků a jiných podobných atrakcí
  Zóna I – Zóna III………………………………………........................1 Kč/m²/den,

 • za umístění zařízení cirkusů
  Zóna I – Zóna III………………………………………........................1 Kč/m²/den,

 • za vyhrazení trvalého parkovacího místa

  • Zóna I, Zóna II.A……..………..……………………………   2 000 Kč/měsíc, 8 Kč/m2/den   
  • Zóna II.B..………………………….……….……..……………. 1 000 Kč/měsíc, 4 Kč/m2/den   
  • Zóna III..………………………….……….……..…………….      500 Kč/měsíc, 2 Kč/m2/den

 • za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce
  Zóna I – Zóna III.………….….…………………………..…..……......1 Kč/m2/den

 • za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce
  Zóna I – Zóna III.…………….…………………………..…..……........1 Kč/m2/den

 • za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
  Zóna I – Zóna III.…………….…………………………..…..……….10 Kč/m2/den

 • za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
  Zóna I – Zóna III.…………….…………………………..…..………..1 Kč/m2/den

Poplatek je splatný:

 • Poplatek za letošní rok je možné uhradit až do 30.09.2021 bez sankce.
 • Je-li poplatek stanoven měsíční paušální sazbou, je splatný první den příslušného kalendářního měsíce.
 • Je-li poplatek stanoven denní sazbou, je splatný:
  • jednorázově do pěti dnů po zániku poplatkové povinnosti, pokud k vzniku i  zániku poplatkové povinnosti došlo v jednom kalendářním roce nebo
  • ve dvou splátkách tak, že první splátka je splatná do 31.12. příslušného kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla, a druhá splátka je splatná do pěti dnů po zániku poplatkové povinnosti, přičemž výše splátek je stanovena podle užívání veřejného prostranství v daném kalendářním roce.

Poplatek je možno uhradit:

 • platbou on-line přes Portál poplatků na adrese https://poplatky.prerov.eu/,
 • hotově nebo platební kartou v pokladně -  Bratrská 34, nám. T. G. Masaryka 16,
 • převodem nebo poštovní poukázkou na účet Statutárního města Přerov vedeného  u České spořitelny, a. s.,
  č. ú. 19-1884482379/0800, VS 1103 + č. poplatníka.

Správní poplatek 400 Kč se platí při podání žádosti o rozložení úhrady na splátky nebo o posečkání úhrady.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů.

Není-li lhůta pro některý úkon v daňovém řízení stanovena obecně závazným právním předpisem, určí přiměřenou lhůtu rozhodnutím správce poplatku.

Úplná znění obecně závazných vyhlášek 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

 • Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 • E-podatelna: pro podávání oficiálních písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem
  E-podatelna
 • blanka.kosickova@prerov.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Přerova č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  Úplná znění obecně závazných vyhlášek
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

 • Viz bod č. 30

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Vedoucí Odboru ekonomiky - Oddělení místních příjmů

26. Kontaktní osoba:

Ing. Milena Lanžhotská

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován:

4.8.2022

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

Osvobození

Poplatek se neplatí:
 • za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
 • z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely.
Od poplatku se dále osvobozují:
 • město a jím zřízené příspěvkové organizace,
 • právnické osoby, ve kterých má město majetkovou účast, při akcích, ve kterých je město spolupořadatelem, 
 • poplatníci, kteří provádějí opravy uličních fasád, a to po dobu 30 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací,
 • poplatníci, kteří umisťují skládky materiálu a paliva na veřejném prostranství,  pokud budou tyto skládky odstraněny do 48 hodin a v následujících 15 dnech nebudou opakovány,
 • poplatníci, kteří užívají veřejné prostranství a současně jsou vlastníky pozemků, které toto veřejné prostranství tvoří,
 • poplatníci, kteří užívají veřejné prostranství a současně jsou nájemci pozemků, které toto veřejné prostranství tvoří.

 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49974007
Za týden: 536440
Za den: 88736
Online návštěvníků: 1719
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load