Rostoucí ceny se musí promítnout i do sociálních služeb. Část nákladů ponese město

Příspěvková organizace Sociální služby města Přerova nabízí již více než deset let širokou škálu registrovaných sociálních služeb a dalších činností. Je největším poskytovatelem sociálních služeb ve městě a provozuje čtyři zařízení, ve kterých jsou klientům v různém rozsahu nabízeny rozličné aktivity a péče – Domov pro seniory, Denní pobyt, Pečovatelská služba a Městské jesle.

Všechny poskytované služby jsou zpoplatněny a naposledy byla úprava úhrad provedena v dubnu 2022. „S nárůstem provozních nákladů, vyvolaných zejména výrazným zvýšením cen energií a potravin, jsme se museli rozhodnout, jakým způsobem se zdražování odrazí v našich cenách,“ uvedl náměstek primátora Vladimír Lichnovský, který má sociální problematiku ve své gesci.  A pokračoval: „Protože víme, že se jedná o nejzranitelnější skupiny obyvatel, nechtěli jsme přistoupit na nejvyšší možné navýšení, které nám vyhláška umožňuje. Přišli jsme tedy s kompromisním řešením a ceny pro dospělé klienty sice v našich zařízeních od 1. dubna zvyšujeme, ale tak, aby zůstaly pro naše uživatele únosné. Část nákladů ponese na svých bedrech město.“

pobytové sociální službě v Domově pro seniory o více než osmdesát klientů pečuje personál, který zajišťuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytuje stravu a nedílnou součástí jejich každodenní práce je také zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a aktivizační a volnočasové aktivityTaké Pečovatelská služba ulehčuje život seniorům, kteří potřebují pomoc druhé osoby. Služby mohou využívat i osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění či zdravotního postižení. Cílem je, aby uživatelé mohli setrvat v domácím prostředí co možná nejdéle. V rámci zařízení Denního pobytu mohou lidé s mentálním či kombinovaným postižením zase navštěvovat denní stacionář. Terénní služba osobní asistence je určena osobám se zdravotním postižením a k neméně důležitým činnostem patří také odborné sociální poradenství.

Sociální služby poskytují také péči o děti ve věku od 18 měsíců do 3 let. V Městských jeslích je zajišťována celodenní výchovná péče, jejíž cílem je harmonický rozvoj nejmenších Přerovanů. Samozřejmostí je celodenní strava, odpovídající zásadám zdravé výživy. „Zvýšení cen se dotkne také tohoto zařízení. Snažili jsme se však rodinám s dětmi jejich rodinné rozpočty co nejméně zatížit. Proto jsme využili možnosti navýšení úhrad jen o poloviční možnou výši,“ vysvětlila Romana Pospíšilová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství.

Všechny nové ceníky vstoupí v platnost 1. dubna letošního roku a budou zveřejněny na webových stránkách příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova www.ssmp.cz.