STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV – TAJEMNÍK MAGISTRÁTU MĚSTA PŘEROVA

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Referent/ka oddělení investic Odboru řízení projektů a investic

Požadované vzdělání, znalosti a dovednosti

Požaduje se

a to vše v souvislosti s rozsahem činnosti funkce referent oddělení investic Odboru řízení projektů a investic Magistrátu města Přerova.

Výhodou

Platové zařazení

Platová třída 10 dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Předpoklady

K písemné přihlášce přiložte

Písemné přihlášky s uvedením jména, příjmení a titulu uchazeče, data a místa narození, státní příslušnosti, místa trvalého pobytu, čísla OP nebo čísla dokladu o povolení k pobytu, data a podpisu a s výše uvedenými doklady zašlete nebo doručte osobně v zalepené obálce a označte nápisem „Výběrové řízení – Kancelář tajemníka – neotvírat“ do 12. 6. 2023 na adresu: Magistrát města Přerova, Kancelář tajemníka, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 2.

Upozornění pro uchazeče – v případě neúplné přihlášky nebo přihlášky nesplňující požadavky výběrového řízení, bude postupováno v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnuté osobní údaje bude statutární město Přerov (dále jen „správce“) zpracovávat pro účely výběrového řízení a souvisejících povinností. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Jako uchazeč máte právo požadovat přístup k osobním údajům a jejich opravu. Podrobné informace o zpracování osobních údajů správcem včetně zásad tohoto zpracování a kontaktu na pověřence jsou k dispozici na webových stránkách správce.

Kontaktní osoba

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. – právník, personalista pro výběrová řízení, vzdělávání, telefon: 581 268 267

Vyvěšeno: 23. 5. 2023
Sňato: 12. 6. 2023