Životní prostředí

Podvečer v Michalově Sklánějící se slunce nad Bečvou

Životní prostředí je podle definice Ministerstva životního prostředí České republiky systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, jež jsou nebo mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci. Je to vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Složkami je především ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.

Jiná definice uvádí, že životní prostředí je soubor všech činitelů, se kterými přijde do styku živý subjekt, a podmínek, kterými je obklopen. Tedy vše, na co subjekt přímo i nepřímo působí. Subjektem může být chápán organismus, populace, člověk i celá lidská společnost. Většinou se pojem životní prostředí chápe ve smyslu životní prostředí člověka. 

Podle definice UNESCO je životní prostředí ta část světa, s níž je člověk ve vzájemném působení, kterou používá, ovlivňuje a které se sám přizpůsobuje. 

Obecně tedy soubor všech vnějších podmínek, které obklopují jedince, populaci nebo živý systém a poskytují mu všechny nezbytnosti k životu. Působení je obousměrné. Každý druh organismu vyžaduje jiné životní podmínky, jemu vlastní a nezbytné. Člověk je v podstatě součástí přirozených i umělých ekosystémů a nemůže bez nich existovat. Neuváženě je znehodnocuje a ničí. Proto je nezbytná aktivní ochrana a tvorba životního prostředí.

I já pocházím od Přerova Medvědí česnek

„Bylo by dobré – a pevně věřím, že k tomu jednoho dne dojde – aby nebyla zapotřebí žádná ministerstva životního prostředí. Není dobré, když si různé rezorty dělají, co chtějí, honí se za chimérou stále rostoucího růstu, dohání a předhání Spojené státy a na pouhé jedno ministerstvo delegují starost, aby při tom všem nebyla příliš ničena příroda. Je to jako kdybychom měli ministerstvo slušnosti a všem ostatním bylo dovoleno dělat cokoliv. Naopak. 

Všichni se musíme pokoušet být slušní, všichni musíme pokorně ctít životní prostředí, abychom nepotřebovali zvláštní ministerstvo, kam budeme tuto starost pohodlně odkládat. Nekácet nesmyslně lesy, neupravovat nesmyslně koryta řek, ctít přirozené koloběhy života, ctít zázračný fakt, že se nám příroda předvádí v tolika různých podobách, jakoby právě nám chtěla ukázat svou krásu a pestrobarevnost.“

Ze zahajovacího projevu Václava Havla
 na konferenci Green Week; Brusel, květen 2006

Motýl u květin

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí