Územní plán Lhotka

Základní údaje o Územním plánu obce  Lhotka

Opatření obecné povahy, kterým byl vydán  Územní plán obce Lhotka I. Územní plán

Textová část

Textová část

Grafická část

Základní členění území

Hlavní výkres - urbanistická koncepce

Hlavní výkres - technická infrastruktura

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací


II. Odůvodnění územního plánu

Textová část

Odůvodnění

Grafická část

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu