Základní hygienické zásady pro obyvatelstvo k likvidaci negativních důsledků záplav

POZOR

ZÁSADY PRÁCE S DEZINFEKČNÍMI PROSTŘEDKY

Při užívání dezinfekčních prostředků vždy striktně respektujte pokyny výrobce uvedené na etiketě (ředění resp. koncentrace, způsob aplikace, doba působení, používání osobních ochranných pomůcek apod.).

Příklady dezinfekčních prostředků a účel jejich užití:

ÚČEL POUŽITÍ DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK

dezinfekce rukou

BACTOSEPT E, DESMANOL, HOSPISEPT, MANOX, septoderm, Mikasept a, SPITACID, Spitaderm, Sterilium, SAGROSEPT,

dezinfekce vody

SAVO, chlornan sodný, SAGEN, SANOSIL D 10, SANOSIL DDW, SANOSIL SUPER 25, PRESEPT

dezinfekce omyvatelných povrchů

(podlahy, stěny, povrchy)

Chloramin B, Savo, SAVO Prim, Mikasept Ultra, Mikasept KP, PRESEPT, procura s

dezinfekce povrchů s protiplísňovým účinkem

Savo prim proti plísním, Incidur, Desprej, dosilin s, mikasept sterox, Mikasept KP, PRESEPT

ZÁSADY UŽÍVÁNÍ VODY

UŽÍVÁNÍ VODY Z VLASTNÍ STUDNY

Varianta 1: Studna nebyla zatopena

Varianta 2: Studna byla zatopena

Do doby provedení sanace studny a posouzení zdravotní nezávadnosti vody nelze vodu z této studny rovněž používat jako pitnou.

Postup při sanaci zatopených studní:

Základní postup při sanaci šachtových studní:

 1. Mechanicky očistíme vnější stěny studny a čerpací zařízení od nánosů bahna a nečistot a opravímepoškozené části vnějšího krytu studny. Důkladněopláchneme čistou vodou, nejlépe tlakovou.
 2. Odstraníme zákrytovou desku, otevřeme studnu.
 3. Instalujeme čerpací zařízení (kalové čerpadlo).
 4. Pokud jde o silně znečištěnou studnu, např. zaplavenou bahnem, vyčerpáme celý objem vody. Pokud jde o běžné čištění studny, pokračujeme podle bodu 9.
 5. Před vstupem do studny pomocí detektoru nebo svíčky zjistíme, zda ve studni nejsou jedovaté plyny - pokud ano, odstraníme je vývěvou nebo kompresorem(v případě bezkyslíkatého prostředí svíčka zhasne, v případě výskytu methanu dojde ke vzplanutí). Při práci ve studni dodržujeme zásady bezpečnosti a hygieny práce (ochranné pomůcky).
 6. Důkladně mechanicky (např. kartáčem) očistíme vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno studny. Důkladně opláchneme čistou vodou a vodu opět úplně vyčerpáme. Veškerou vyčerpanou vodu v průběhu asanace odvádíme do odpadu nebo dostatečně daleko od studny po sklonu terénu, aby se zabránilo druhotnému znečištění vody ve studni, ale i okolních studní! Není-li to možné nebo obsahuje-li voda vysokou koncentraci dezinfekčního přípravku, je nutné ji odvézt cisternou do čistírny odpadních vod, aby nedošlo k poškození vegetace a půdního prostředí.
 7. Omyjeme vnitřní stěny studny a čerpací zařízení koncentrovanějším roztokem dezinfekčního prostředku, který obsahuje chlor ( chlornan sodný 5%, roztok chlorového vápna 10%, SAVO 10%). Pozor - pracujeme v gumových rukavicích! Pokud chlorový roztok nestačí důkladně umýt stěny, použijeme mýdlový roztok.
 8. Opláchneme čistou vodou a vodu vyčerpáme.
 9. U nezasažených studní odčerpáme vodu ze studny asi na 1 m výšky vodního sloupce. Přechlorujeme vodu dezinfekčním přípravkem (nejlépe na bázi chloru) a myjeme stěny zpětným proudem silně přechlorované vody. Úplně vyčerpáme vodu ze studny. Před vstupem do studny - viz bod 5.
 10. Odstraníme stávající pokryv dna (štěrk, hrubozrnný písek). Vytěžíme kal a bahno ze dna studny okovem, odstraníme případné pevné součásti, pečlivě vyčistíme dno studny. Čistíme vtokové otvory na dně studny.
 11. Vyspravíme stěny studny podle druhu jejího zdiva - skruže, cihly, kameny. U skružových studní opravíme spárování mezi skružemi.
 12. Provedeme konečné mytí stěn a dna studny, vodu vyčerpáme.
 13. Vrátíme pokryv dna, nejlépe nový štěrk nebo hrubozrnný písek, v nouzi též důkladně propraný starý.
 14. Necháme studnu naplnit vodou a v případě, že je voda dále kalná, pokračujeme v čerpání až do vymizení zákalu.
 15. Demontujeme čerpací zařízení včetně přípojky elektrického proudu.
 16. Přidáme prostředek pro dezinfekci vody podle návodu na použití (k dostání v drogeriích). U chlorových preparátů (SAVO, chlornan sodný) udržujeme obsah volného chloru na 0,5 - 1 mg/l. Je možno též použít dezinfekční prostředky na bázi koloidního stříbra (Sagen). Dezinfekční prostředek musí působit nejméně 24 hodin, v případě Sagenu 48 hodin. Vždy je nutno striktně dodržovat pokyny výrobce uvedené na etiketě!

Po několika hodinách odpustíme trochu vody a tím načerpáme vodu ze studny za účelem dezinfekce též do rozvodního potrubí.

 1. Uzavřeme studnu zákrytovou deskou. Asanujeme a upravíme okolí studny podle ČSN 75 5115.
 2. Asi za dva až tři týdny necháme provést základní rozbor pitné vody.

Základní postup při sanaci vrtaných studní:

 1. Svépomocně je možné maximálně studnu vyčerpat a dezinfikovat.
 2. Další práce je nutné přenechat odborné firmě, která má možnost prohlédnout vrt pomocí speciální televizní kamery.

ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ÚKLIDU V POSTIŽENÝCH DOMECH A BYTECH

NAKLÁDÁNÍ S POTRAVINAMI - POKYNY PRO DOMÁCNOST

Zaplavené zemědělské plodiny

Zaplavené potraviny nehermeticky uzavřené

Zaplavené potraviny hermeticky uzavřené

Chlazené nebo mražené potraviny

zlikviduje, jestliže

Ostatní potraviny vystavené zátopové vodě

zlikvidujte

Máte-li jakékoliv pochybnosti o nezávadnosti potraviny, zlikvidujte ji! V případě prvních příznaků onemocnění (bolest břicha, průjem, teploty) raději kontaktujte svého lékaře. Nepodceňujte počáteční lehké příznaky!

Čištění a dezinfekce oděvů a prádla

Krajská hygienická stanice, Olomouckého KRAJE se sídlem v olomouci, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc, tel.: 585 719 211, fax: 585 719 245, e-mail: podatelna@khsolc.cz

Pravidla základní hygieny pro postup při čištění a dezinfekci hraček a výrobků určených pro děti ve věku do 3 let

Dezinfekce odpadních sifonů a žump

Riziko infekčních onemocnění

Při práci v zatopených prostorách a při jejich čištění jsou osoby vystaveny riziku infekce. Jedná se jednak o infekce přenášené vodou kontaminovanou lidskými výkaly pocházejícími z žump a čističek odpadních vod (např. dysenterie) a vodou kontaminovanou výkaly zvířat v případě některých infekcí přenosných na člověka (např. leptospiróza či tularémie). Jejich původci mohou vniknout do organismu člověka i nepatrně poškozenou kůží (například oděrkami a záděrami). Snažte se tedy omezit styk vody a bláta s tělem pokud možno co nejvíce. Při práci používejte vždy holinky a gumové rukavice. Znečištěné prádlo ošetřete výše uvedeným způsobem.

Ruce si po skončení práce vždy řádně umyjte a dezinfikujte.

Pokud zjistíte jakoukoliv odchylku od normálního zdravotního stavu (např. zvýšenou teplotu), ihned navštivte lékaře a informujte ho, že jste pracovali v zatopeném prostředí.

Důležité kontakty:

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, Olomouc:

Poradenská linka k základním hygienickým pravidlům po povodni: tel: 585 719 327 - linku lze využívat, denně od 7.00 do 19.00 hod. (včetně soboty a neděle)

Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, Olomouc:

Rozbory vod ze zatopených studní pro individuální zásobování pitnou vodou, poradenství v oblasti sanace studní:

RNDr. Halata Martin - tel: 605 298 441 RNDr. Dvorská Daniela - tel: 605 298 440, linky lze využívat denně od 7.00 do 19.00 hod. (včetně soboty a neděle)

Zpracovali: MUDr. Lenka Pešáková, MUDr. Růžena Haliřová, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ing. Jan Bébar, V Olomouci dne 3.4.2006, MUDr. Zdeněk Nakládal, ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci