Rozdělení živností

Živnosti se ve smyslu živnostenského zákona dělí na :

1. OHLAŠOVACÍ

u nichž právo provozovat živnost vzniká již ohlášením živnosti příslušnému živnostenskému úřadu. Ohlašovací živnosti se člení podle požadované odborné způsobilosti na:

2. KONCESOVANÉ

jsou živnosti uvedené v příloze č. 3 živnostenského zákona a mohou být provozovány až po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Na rozdíl od ohlašovacích živností jde u živností koncesovaných o rozhodování živnostenského úřadu o právu podnikat. Udělit koncesi může většinou živnostenský úřad až na základě kladného stanoviska orgánu státní správy, do jehož působnosti náleží obor živnosti, přičemž je tímto stanoviskem vázán. Které orgány se k žádosti o koncesi vyjadřují stanoví příloha č. 3 živnostenského zákona a současně je v ní uvedena odborná způsobilost pro provozování koncesovaných živností. Na základě živnostenského zákona anebo na základě zvláštních předpisů ukládá živnostenský úřad provozovateli koncesované živnosti podmínky jejího výkonu.