Předlohy k ZM - 05.11.2012

NÁVRH PROGRAMU 14. ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, KONANÉHO DNE 5. 11. 2012:

Z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů jsme odstranili identifikační údaje osob, kterých se jednotlivé materiály týkají. Tato úprava je udělána na základě nových stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 BOD  Název materiálu – téma
 

Program zastupitelstva

 

Zahájení

1.1

Zahájení, schválení programu 14. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

1 1

 

Informace o činnosti Rady města Přerova od 13. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

Informace o činnosti Rady města Přerova od 13. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2 1

 

Majetkoprávní záležitosti

 3.1.1

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1 v  k.ú. Přerov .

3 1 1 Predloha

3 1 1 Priloha 1 (jpeg)

3 1 1 Priloha 2 (jpeg)

3.1.2

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – objektu občanské vybavenosti č.p. 2884, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemcích p.č. 5307/209 a p.č. 5307/227, pozemků p.č. 5307/209, p.č.  5307/227 a p.č. 5307/230, včetně příslušenství a movitých věcí, vše v k.ú. Přerov (Petřivalského 3).

3 1 2 Predloha

3 1 2 Priloha 1 (jpeg)

3 1 2 Priloha 2 (jpeg)

3 1 2 Priloha 3 (jpeg)

3 1 2 Priloha 4 (jpeg)

3 1 2 Priloha 5 (jpeg)

3 1 2 Priloha 6 (jpeg)

3.1.3

Záměr statutárního města Přerova –  převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 169 a p.č. 387 oba v k.ú. Žeravice

3 1 3 Predloha

3 1 3 Priloha 1 (jpeg)

3.2.1

Převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - garáže bez čp/če postavené na pozemku p.č. 412/7, pozemku p.č. 412/7, garáže bez čp/če postavené na pozemku p.č. 412/8 a pozemku p.č. 412/8, vše v k.ú. Přerov

3 2 1 Predloha

3 2 1 Priloha 1 (jpeg)

3.2.2

Bezúplatný převod části pozemku p.č. 5024 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje

3 2 2 Predloha

3 2 2 Priloha (jpeg)

3.2.3

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova -  části  pozemku p.č. 4293/1  v k.ú. Přerov .

3 2 3 Predloha

3 2 3 Priloha 1 (jpeg)

3.2.4

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 585 a části pozemku p.č. 586, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova.

3 2 4 Predloha

3 2 4 Priloha (jpeg)

3.2.5

Úplatný  převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 621 v k.ú. Předmostí.

3 2 5 Predloha

3 2 5 Priloha 1 (jpeg)

3 2 5 Priloha 2 (jpeg)

3 2 5 Priloha 3 (jpeg)

3.2.6

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova  pozemků  p.č. 2624/1, p.č. 2625/1,  p.č.  2626,  p.č. 5074/3  a p.č. 5082 vše v k.ú. Přerov.

3 2 6 Predloha

3 2 6 Priloha 1 (jpeg)

3 2 6 Priloha 2 (jpeg)

3 2 6 Priloha 3 (jpeg)

3.2.7 

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod bytové jednotky č. 2178/4 v objektu k bydlení č.p. 2178, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3672 v k.ú. Přerov

3 2 7 Predloha

3 2 7 Priloha 1

3 2 7 Priloha 2

3.2.8

Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2602/7 v objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 5739/3, v k.ú. Přerov ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

3 2 8 Predloha

3 2 8 Priloha 1

3.3.2 

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5388/1, p.č. 5388/5, oba v k.ú. Přerov.

3 3 2 Predloha

3 3 2 Priloha (jpeg)

 3.3.3 

Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 1014/1 v k.ú. Dluhonice.

3 3 3 Predloha

3 3 3 Priloha 1 (jpeg)

3 3 3 Priloha 2 (jpeg)

 3.3.4 

Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova - pozemku p.č. 4360 v k.ú. Přerov.

3 3 4 Predloha

3 3 4 Priloha 1 (jpeg)

3 3 4 Priloha 2 (jpeg)

3 3 4 Priloha 3 (jpeg)

3 3 4 Priloha 4 (jpeg)

 3.3.5 

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města pozemků pro stavbu cyklostezky na ul. Želátovská

3 3 5 Predloha

3 3 5 Priloha 1 (jpeg)

 3.6.1 

Dohoda o náhradě škody způsobené provozní činností - stavba Dálnice D1, 0137 Přerov-Lipník

3 6 1 Predloha

3 6 1 Priloha 1

3 6 1 Priloha 2

3 6 1 Priloha 3

3 6 1 Priloha 4

3 6 1 Priloha 5

 3.9.1 

Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – doprodej bytové jednotky č. 2489/2 v objektu k bydlení č.p. 2489, č.p. 2490, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5734/12 a pozemku p.č. 5734/13 v k.ú. Přerov

3 9 1 Predloha

 

Finanční záležitosti

 4.1

Rozpočtové opatření č. 15

4 1 Predloha

4 1 Priloha 1

4 1 Priloha 2 (jpeg)

 

Rozvojové záležitosti

 5.1 

Příspěvek na opravu ohradní zdi v uličce mezi ulicí Pod Valy a Horním náměstím

5 1 Predloha

5 1 Priloha 1 (jpeg)

5 1 Priloha 2

5.2

Zájmové sdružení právnických osob OK4Inovace.

5 2 Predloha

5 2 priloha 1 Stanovy OK4Inovace

5.3 

Memorandum o železničních stavbách v Přerově

5 3 Predloha

5.4 

Záměr na vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže na řešení lokality

5 4 Predloha

5 4 Priloha 1

5 4 Priloha 2

5 4 Priloha 3

 

Investiční záležitosti

 

Školské záležitosti

 

Sociální záležitosti

8.1 

Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, p.o.

8 1 Predloha

8 1 priloha 1

8.2 

Hospic na Svatém Kopečku - mimořádná účelová dotace

8 2 Predloha

8 2 Priloha 1

8 2 Priloha 2

8 2 Priloha 3

8.3 

Pohotovostní lékárenská služba v Přerově o nedělích a svátcích - finanční příspěvek z rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2012

8 3 Predloha

8 3 Priloha 1

8 3 Priloha 2

8 3 Priloha 3

8.4 

Veřejná sbírka pod vánočním stromem

8 4 Predloha

8 4 priloha 1

 

Zařízení na energetické využití odpadu

 

Různé

  10.1

Návrh obecně závazné vyhlášky č. .../2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

10 1 Predloha

10 1 Dr M Horakove

10 1 Priloha č 1 grafická část novela

10 1 Priloha 2

10.2

Schválení darovacích smluv

10 2 Predloha

10 2 Priloha 1

10 2 Priloha 2

10.3

Návrh na název ulice v Přerově, Přerov I-Město

10 3 Predloha

10 3 Priloha 1

 

Náměty, dotazy a připomínky

 

Náměty, dotazy a připomínky

 

Závěr zasedání

MATERIÁLY NA STŮL:

BOD   Název materiálu
 14/3.1.4.

14 3 1 4  předloha

Příloha 1 (jpeg)

Příloha 2 (jpeg)

Příloha 3 (jpeg) 

 14/3.6.2

3 6 2 Predloha

3 6 2 Priloha 1 (jpeg)

3 6 2 Priloha 2

3 6 2 Priloha 3

 14/3.6.3 3 6 3 Predloha 
 14/9.1 9 1 Predloha 
 14/3.3.6 3 3 6 Predloha