Územní plán Kojetín

Dokumentace Územního plánu Kojetín je zde zveřejněna pro nahlížení veřejnosti.

Územní plán Kojetín byl vydán usnesením č. Z 349/08-21 ze zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 11.8.2021 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 28.8.2021.

Dokumentace Územního plánu Kojetína v listinné podobě včetně její dokladové části je uložena a lze do ní nahlížet na Městském úřadu Kojetín. Současně je dokumentace Územního plánu Kojetína uložena k nahlédnutí na Městském úřadu Kojetín, Odboru výstavby, životního prostředí a dopravy, a dále na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje a na Magistrátu města Přerova, Odboru koncepce a strategického rozvoje.

Způsobem umožňujícím dálkový přístup je dokumentace Územního plánu Kojetín trvale zveřejněna na webových stránkách statutárního města Přerova.

I. Územní plán 

Textová část

IA. Územní plán - Textová část

Grafická část

I.1 Výkres základního členění území

I.1. Výkres základního členění - legenda

I.2. Hlavní výkres

I.2. Hlavní výkres - legenda

I.3. Výkres koncepce dopravní infrastruktury

I.3. Výkres koncepce dopravní infrastruktury - legenda

I.4. Výkres koncepce technické infrastruktury

I.4. Výkres koncepce technické infrastruktury - legenda

I.5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

I.5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - legenda


II. Odůvodnění územního plánu

Textová část

II.A Odůvodnění územního plánu

Grafická část

II.6. Koordinační výkres

II.6. Koordinační výkres - legenda

II.7. Výkres záborů půdního fondu

II.7. Výkres záborů půdního fondu - legenda

II.8 Výkres širších územních vztahů


Opatření obecné povahy, kterým byl Územní plán Kojetín vydán.