Změna č.1 Územního plánu města Přerova

Dokumentace Změny č.1 Územního plánu města Přerova je zde zveřejněna k veřejnému nahlížení.

Zastupitelstvo města Přerova, po projednání dne 15.4.2013, vydalo Změnu č. 1 Územní plán města Přerova, která nabyla účinnosti dne 6.5.2013. 

Opatření obecné povahy, kterým byla vydána Změna č.1 Územního plánu města Přerova.


I. Územní plán

Textová část

I.01 Průvodní zpráva

Výkresová část

I.1.1 Základní členění území - sever

I.1.2 Základní členění území - jih

I.2.1 Hlavní výkres - urbanistická koncepce - sever

I.2.2 Hlavní výkres - urbanistická koncepce - jih


Klad listů 1 - 19 (PRO ZVĚTŠENÍ, KLIKNĚTE NA OBRÁZEK)

Klad listů 1-19

I.2.3 Hlavní výkres - dopravní řešení - legenda, klad listů

I.2.3 Hlavní výkres - dopravní řešení - výkresy (listy č.1 - 19)


I.2.4 Hlavní výkres - vodní hospodářství - legenda

I.2.4 Hlavní výkres - vodní hospodářství - listy č. 1 - 19

I.2.5 Hlavní výkres - zásobování el. energií, spoje, radiokomunikace - legenda

I.2.5 Hlavní výkres - zásobování el. energií, spoje, radiokomunikace - listy č. 1 - 19

I.2.6 Hlavní výkres - zásobování teplem a zemním plynem - legenda

I.2.6 Hlavní výkres - zásobování teplem a zemním plynem - listy č. 1 - 19

I.3 Veřejně prospěšné stavby - legenda

I.3 Veřejně prospěšné stavby - listy č. 1 - 19

  • II. Odůvodnění územního plánu


    Textová část

    II.01 Odůvodnění - Průvodní zpráva

    II.02 Odůvodnění - Číselné údaje, tabulky

    Výkresová část