Před velkou vodou bude obyvatele varovat nový výstražný systém

Naše město vystavěné podél řeky Bečvy je často ohrožováno záplavami, které způsobují značné škody na majetku. Včasným varováním je možné předejít některým ztrátám a výrazně omezit další negativní jevy zapříčiněné rozlivy z koryta Bečvy, Olešnice a Strhance.

158 Řeka a zámek (Přerov)Řešení povodňových situací je značně složité a členové povodňových orgánů musí pracovat s velkým množstvím informací. Proto se město Přerov rozhodlo realizovat projekt „Protipovodňových opatření“ za finanční podpory v rámci Operačního programu životního prostředí ČR, primární podpory 1.3 Omezování rizika povodní, jehož součástí je také vypracování digitálního povodňového plánu.

V rámci projektu byl zřízen nový varovný systém v místních částech Dluhonice, Lověšice, Penčice, Popovice  a instalován měřící systém na řekách protékajících naším městem. Všechna tato zařízení jsou propojena s republikovými systémy a jsou uvedena v digitálním povodňovém plánu, který členové povodňových komisí, včetně ostatních zájemců mají k dispozici na webových stránkách města v sekci Krizové situace - Povodňová ochrana.

Digitální povodňový plán najdete rovněž na webu zhotovitele a provozovatele Portálu www.edpp.cz/dpp/prerov  a stránkách Povodňového informačního systému Ministerstva životního prostředí  www.povis.cz .

V současnosti je povodňovými orgány ověřována  provázanost  celého plánu  na technická zařízení vybudovaných informačních systémů a dokumenty  zpracované jinými subjekty v rámci celé ČR.
 


logo OPŽP - Fond soudržnosti -ERDF