Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města je střednědobý dokument, který plánuje jednotlivé rozvojové aktivity a činnosti v dané oblasti na území města Přerova. Pomáhá sladit krátkodobé záměry se střednědobými cíli a zajišťuje efektivní využití veřejných zdrojů. Strategický dokument sestává ze tří částí, a to z analýzy současného stavu, z vlastní strategie (cíle rozvoje, programy a realizační opatření konkrétní strategie) a z akčních plánů (konkrétní aktivity, projekty). Proces tvorby se vyznačuje principem partnerství, tzn. účastí města, podniků i neziskových organizací.

Role jednotlivých orgánů při zpracování strategického plánu města:

Orgán SP

Statut

Složení

Úkoly

Rada města/

zastupitelstvo města

Vrcholný a politický orgán

Politická reprezentace města

 • Projednání a schválení finálního dokumentu strategie města a Akčního plánu

Komise strategického rozvoje (KSR)

Výkonný a koordinační orgán

Politická reprezentace města, ekonomičtí a sociální partneři

 • Projednání a schválení revize profilu města
 • Projednání a schválení SWOT analýzy
 • Projednání a schválení vize a problémových okruhů
 • Projednání návrhu strategie a akčního plánu
 • Koordinace práce PS
 • Předkládání finálních výstupů politickým orgánům

Pracovní skupiny (PS)

Odborný orgán

Členové KSR

Pracovníci úřadu města

Další přizvaní odborníci

 • Návrh SWOT analýzy
 • Návrh priorit a opatření v rámci problémových okruhů
 • Návrh opatření, aktivit a projektových záměrů

Odborné útvary magistrátu města

Kontaktní pracovníci z jednotlivých odborů

 • Poskytnutí koncepčních materiálů města
 • Konzultace aktualizace analýzy, zejména ve vazbě na zpracované koncepce
 • Konzultace návrhové části ve vazbě na zpracované koncepce města a kraje

Tým zpracovatele

Odborný řešitel

Pracovníci RARSM

 • Zpracování analytické části
 • Zpracování návrhu SWOT analýzy
 • Moderování jednání KSR a pracovních skupin
 • Zpracování výstupů z KSR a PS
 • Zpracování závěrečné verze dokumentů

Koordinátor /organizační pracovník

Kontaktní pracovník zpracovatele

Zaměstnanec magistrátu

 • Zprostředkování spolupráce odborných útvarů magistrátu
 • Organizace schůzek KSR a PS
 • Zpracování materiálů pro politické orgány města

Vysvětlivky: