V Kozlovicích začnou práce na nové kanalizaci

Přerov/ Během letních měsíců začnou stavební práce na nové kanalizaci v Kozlovicích, Přerově a Dluhonicích.  „Jedná se o jednu z nejvýznamnějších akcí společnosti Vodovody a kanalizace a.s. za poslední roky, která městu přinese moderní technologii a bude velkým přínosem pro místní obyvatele, zejména Kozlovic. Stavební práce by se měly rozběhnout o prázdninách,“ uvedl Michal Chromec, předseda představenstva Vodovody a kanalizace Přerov. Celkový objem prací včetně autorského a technického dozoru činí cca 380 mil. korun. „Z původního rozpočtu 586 milionů korun se VaKu podařilo vysoutěžit cenu podstatně nižší,“ zmínil Michal Chromec.

Největší problém s kanalizací  byl v místní části Kozlovice, kde zejména při vydatných deštích byla situace kritická. „Nová kanalizace včetně přepojení přípojek povede celou místní částí  Kozlovice až do přečerpávací stanice, odkud poputují splašky do stávající kanalizace na ulici Dvořákově,“ popsal průběh části rekonstrukce náměstek primátora Michal Zácha.„Stavební práce na nové kanalizaci potrvají 16 měsíců a lidé by proto měli být tolerantní vůči stavebnímu ruchu i vyšší prašnosti. Nová kanalizace bude určitě významným krokem i k ekologii města,“ zdůraznil Michal Zácha.

V Dluhonicích se vyústění stávající kanalizace napojí na novou přečerpávací stanici a protlakem pod řekou Bečvou se odpadní vody dostanou do čistírny odpadních vod v Henčlově. V samotném Přerově se vybudují dvě nové retenční nádrže a kapacitní kanalizační sběrače, které v případě vydatných dešťů pojmou přívaly vody. Současná kanalizace to totiž nedokázala. Jedna retenční nádrž vznikne na levém břehu řeky Bečvy za areálem firmy Dalkia a druhá na pravém řehu - za firmou Precheza. Investorem celé akce je společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Financování stavby bude zajištěno z prostředků Operačního programu životní prostředí EU s příspěvkem SFŽP a také s příspěvkem města Přerova.  Výše dotace by mohla vzhledem k celkovým nákladům dosáhnout cca 70 %. Zbývající finanční prostředky bude hradit společnost VaK Přerov, a.s.