Zápisy Výborů ZM

Zastupitelstvo města zřizuje výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány dle § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dále jen zákon o obcích. 

O průběhu každého jednání pořizuje organizační pracovník výboru jednoduchý zápis. Zápis obsahuje zejména pořadové číslo jednání, program a stručný průběh jednání, přehled přijatých usnesení, včetně výsledků hlasování. Nejpozději do 10 pracovních dnů po skončení jednání výboru musí být anonymizovaný zápis předán elektronicky Kanceláři primátora k vyvěšení na webových stránkách města.