Ztráty a nálezy

Dnem  1.1.2014 nabyl účinnost nový občanský zákoník (č. zákona 89/2012 Sb.), který se zabývá zcela novou úpravou nálezu ztracené věci. Podle této úpravy je povinností  nálezce vydat nalezenou věc vlastníkovi nebo tomu, kdo ji ztratil, pokud lze poznat, komu má být věc vrácena. V případě, že věc bude nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, je nálezce povinen odevzdat tuto věc provozovateli těchto zařízení. V ostatních případech je nálezce povinen nalezenou věc bezodkladně (nejpozději do 3 dnů) oznámit obci, na jejímž území byla věc nalezena.

Ztráty a nálezyVěc nalezenou na území statutárního města Přerova je možné oznámit a odevzdat na Magistrátu města Přerova, Odboru vnitřní správy, oddělení vnitřních služeb, na Blahoslavově ulici č. 3 – dvorní trakt, nebo vhodit do schránky ztrát a nálezů, která je umístěna v budově na nám T.G.M. č. 1 – v přízemí.

Obec vyhlásí nález na úřední desce a zároveň i na e-desce Magistrátu města Přerova. Od tohoto okamžiku začínají běžet lhůty pro nabytí vlastnictví nálezci nebo obci. Zjistí-li obec vlastníka sama, vyzve jej k převzetí věci. 

Jde-li o věci značné hodnoty, musí obec i po vyhlášení, pokud se nikdo v přiměřené době nepřihlásí, podniknout kroky, aby nález vešel v širší známost.

Apelujeme touto cestou na občany, kteří ztratili nebo jim byli odcizeny jejich věci, aby si prohlédli elektronickou úřední desku na webových stránkách Města Přerova. Dále nás můžou kontaktovat osobně či telefonicky na telefonním čísle 581 268 480, 601 097 235. 


Ztráty a nálezy - vyhledávání v databázi

Statutárnímu městu Přerov, Magistrátu města Přerov byly odevzdány níže uvedené nalezené movité věci, které byly nalezeny na území města Přerova a které jsou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považovány za věci ztracené. Databáze je průběžně doplňována. Informace získáte na telefonním čísle 581 268 480 nebo 601 097 235. Více informací naleznete v článku Ztráty a nálezy