Informace vyplývající ze zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS

Orgány veřejné správy jsou v rámci ISVS povinny vytvářet a vydávat informační koncepci, uplatňovat ji v praxi a vyhodnocovat její dodržování. 

V informační koncepci orgány veřejné správy stanoví své dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality a bezpečnosti spravovaných ISVS a vymezí obecné principy pořizování, vytváření a provozování ISVS. Na základě vydané informační koncepce orgány veřejné správy vytvářejí a vydávají provozní dokumentaci k jednotlivým ISVS, uplatňují ji v praxi a vyhodnocují její dodržování.

Obsah a strukturu informační koncepce, jakož i postupy orgánů veřejné správy při jejím vytváření, vydávání a při vyhodnocování jejího dodržování a požadavky na řízení bezpečnosti a kvality ISVS, jakož i obsah a strukturu provozní dokumentace a rozsah provozní dokumentace předkládané při atestaci stanoví Vyhláška č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS.

Orgány veřejné správy prokáží splnění výše uvedených povinností atestem dlouhodobého řízení ISVS.

Atest