Jak dál v Přerově, řekni, občane!

V prvním čísle Přerovských listů roku 2003 (1/2003) uveřejnil Odbor rozvoje MěÚ Přerov anketu s názvem „Jak dál v Přerově, řekni, občane!“.

Cílem ankety bylo zjistit vnímání současného stavu, celkové spokojenosti s bydlením, prostředím, čistotou, možností využití volného času, pocitu bezpečnosti a dopravní situace. Oblastmi zájmu byly názory na rozvoj obchodu a služeb, informovanost a spolupráce občanů s MěÚ Přerov.

jak dalAbychom byli schopni anketu uskutečnit na náležité úrovni, s patřičnou vypovídací hodnotou, spojili jsme se s odborníky, kteří již mají s takovou činností své zkušenosti. Při sestavování anketních otázek jsme se nechali ovlivnit nevládní neziskovou organizací Agora, doplnili jsme některé otázky podle Centra pro komunitní práci střední Morava a jeho spolupracovníků, se kterým jsme rovněž diskutovali postup při vyhodnocení ankety a její následný dopad na dění ve městě. Spolupracujeme se sociology z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, se kterými jsme konzultovali rozsah ankety, formulaci jednotlivých otázek i technické úpravy vzhledu, aby anketa byla po odborné sociologické stránce co nejhodnotnější a mohla být následně kvalitně vyhodnocena.

Souběžně se zveřejněním v Přerovských listech byla stejná anketa předložena podle náhodného výběru některým žákům posledních ročníků přerovských středních škol a učilišť. I tyto anketní listy byly zařazeny mezi ostatní doručené odpovědi.Omezené množství anketních lístků bylo umístěno i u výběrních schránek v informačních centrech města Přerova v ul. Kratochvílova nebo Kainarova. Další dotazníky bylo možno získat přímo na MěÚ Přerov, Odbor rozvoje, Bratrská 34.

Závěrečná výzkumná zpráva ankety „Jak dál v Přerově, řekni, občane“ byla dne 4.září 2003 na zasedání zastupitelstva předložena všem členům zastupitelstva. Byla zaslána vedoucím všech odborů MMPr a předsedům všech komisí Rady města Přerova. A dále byla zaslána Městské policii, Policii ČR, Službám města Přerova, Technickým službám města Přerova, na Městské informační centrum a do Městské knihovny.

Kompletní výzkumná zpráva je v souboru ke stažení, zde uvádíme jen závěrečná doporučení.

Realizátoři výzkumu obdrželi 1789 vyplněných listů šetření. O vypovídací hodnotě takto rozsáhlého výběrového souboru a aplikaci výsledků na populaci obyvatel Přerova nemůže být pochyb.

I za cenu velké simplifikace jsme se pokusili zjednodušit a uvést to nejpodstatnější, co jsme z výzkumu získali. Pro bližší pochopení problému však doporučujeme přečtení celé výzkumné zprávy.

Ve výzkumu respondenti uváděli lokality (např. Kojetínskou ulici, Škodovu ulici a Tovačovskou ulici), které podle občanů potřebují opravit.

MMPr by se měl zaměřit na problémy, které podle vyjádření dotazovaných v Přerově jsou např. 1. hustotu a velký provoz dopravy, 2. nedostatek parkovacích míst, 3. psí exkrementy - na chodnících, hřištích, pískovištích, volné pobíhání psů, 4. nepořádek ve městě (na chodnících a silnicích), odpadky, nečistota zeleně, 5. špatný technický stav komunikací (chodníků a silnic), 6. nevhodné chování nepřizpůsobivých lidí, Rómové.

Problémy s čistotou některých čtvrtí, které verbalizovali někteří dotazovaní je třeba prověřit a dát občanům zpětnou vazbu, jak bude situace řešena vyžaduje-li řešení. Totéž platí o otázce týkající se bezpečnosti v některých částech města (viz. subkapitola věnovaná bezpečnosti).

Bezbariérovost není problémem jen Přerova, ale většiny měst. nabízí se možnost koordinace práce sociálního a stavebního odboru města, aby renovace a rekonstrukce objektů v nichž sídlí úřady splňovali podmínku bezbariérovosti. Možnost zapojení občanských sdružení se rovněž nabízí.

Volnočasové aktivity jsou městem Přerovem dostatečně saturovány, v podstatě se objevily dva významnější problémy, a to nedostatek dětských hřišť (jejichž provoz v současnosti navíc stěžují nové vyhlášky) a nedostatek volnočasových programů pro střední generaci a seniory. Řešení programů pro seniory by mohla nabídnout spolupráce s Univerzitou třetího věku pod Univerzitou Palackého v Olomouci.

Respondenti se vyjádřili pro renovaci autobusového nádraží v Přerově a doplnění mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, veřejné WC, ...) Horního a Žerotínova náměstí.

Občané, kteří se zúčastnili výzkumu jsou proti výstavbě dalšího supermarketu ve městě. To, co postrádají v oblasti obchodu a služeb jsou spíše drobné opravny.

Informovanost občanů města o dění a záměrech magistrátu je průměrná.

Dvě třetiny respondentů jsou spokojeni s prací úřadů ve městě. Čtyři pětiny se domnívají, že by měli být zváni k závažnějším rozhodnutím týkajících se města. Což ukazuje i akce týkající se výstavby Penny Marketu.

Respondenti by vystavěli rozvoj města na skutečnosti, že Přerov je významným dopravním uzlem. Prioritu při rozvoji průmyslu vidí v rekonstrukcích starých průmyslových areálů.

Jak dál v Přerově, řekni, občane!“ - výzkumná zpráva