Zvukový záznam 17. ZM Přerova, 16. 5. 2016

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).   

Kompletní zvukový záznam ke stažení: 17. ZM - 16. 5. 2016  (zip) 
 

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu

2.

Informace o činnosti Rady města od 16. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

Návrh Výboru pro místní části - protihluková opatření v rámci stavby Rekonstrukce žst. Přerov, 2. etapa

2.2

Návrh na personální změny

2.2.1

Zpráva z kontroly uložené Kontrolnímu výboru usnesením ZM č. 306/11/2/2015

Sloučení bodů 2.2.2 a 2.3

 2.2.2Podnět členky Zastupitelstva města Přerova Mgr. Věry Vránové, Ph.D. - "Zřízení veřejné služby Senior taxi ve městě Přerově"
Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova
 2.3

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov – objektu bydlení č.p. 406, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 731 a pozemků p.č. 731 a p.č. 732 v k.ú. Přerov (Velké Novosady 5).

3.3.1

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků  p.č. 383, p.č. 384 a p.č. 385 vše v k.ú. Žeravice

3.3.2

1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova – veřejné osvětlení vybudované na části pozemku p.č. 1027/7 a p.č. 1028 oba v k.ú. Újezdec u Přerova 2. Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – k tíži pozemku p.č. 1027/7 v k.ú. Újezdec u Přerov

3.6.1

Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova - dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova.

3.8.1

Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – k tíži pozemku p.č. 4951/1 v k.ú. Přerova

4.

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2015

4.1

Projednání Závěrečného účtu a výroční zprávy statutárního města Přerova za rok 2015

5.

Finanční záležitosti

5.1

Rozpočtové opatření č. 9

5.2

Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na centrální požární stanici Přerov

5.3

Dotace pro J. Bláhovou na akci Galavečer v Dubu

6.

Rozvojové záležitosti

6.1

Plánovací smlouva

7.

Školské záležitosti

7.1

Žádost o poskytnutí dotace – Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov

8.

Sociální záležitosti

8.1

Žádost o dotaci - NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka

8.2

Žádost o dotaci - ANTIŠMEJDI s.r.o.

9.

Různé

9.1

Zásady pro udělování čestného občanství města Přerova

9.2

Uzavření dohody o splátkách

9.3

Delegování zástupců města na valné hromady nevládní neziskové organizace CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s.

9.4

Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2016

9.5

Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2016

9.6

Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple sv. Jiří v Přerově

9.7

Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem

10.

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

10.1

Podnět náměstka primátora Ing. Petra Měřínského

10.2

Podnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Marka Dostála

10.3.

Podnět na přerušení jednání

10.4

Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského a člena Zastupitelstva města Přerova Ing. Petra Vrány

10.5

Úkol pro RM zabývat se náměty, dotazy a připomínkami vznesenými v průběhu 17. zasedání ZM

11.

Závěr zasedání

11.1

Ukončení zasedání