Zvukový záznam 40. ZM Přerova, 25. 6. 2018

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).

Všechny zvukové záznamy ke stažení (zip): 40. ZM - 25. 6. 2018


BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

Zahájení, schválení programu jednání


48553[48553][][500][25][true][audio][mpeg]

1.2

Volba ověřovatelů, jmenování zapisovatelky


48552[48552][][500][25][true][audio][mpeg]

2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 39. zasedání Zastupitelstva (dle § 99 zákona o obcích), informace z výborů

2.1

Pověření k provádění kontroly hospodaření obchodních společností, jejichž jediným společníkem je statutární město Přerov


48554[48554][][500][25][true][audio][mpeg]

2.2

Výsledky kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova


48564[48564][][500][25][true][audio][mpeg]

2.2.1

Návrh na změnu jednacího řádu.


48556[48556][][500][25][true][audio][mpeg]

2.3

Informace o činnosti Rady města Přerova od 39. zasedání Zastupitelstva (dle § 99 zákona o obcích), informace z výborů


48557[48557][][500][25][true][audio][mpeg]

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků p.č. 6749/1, p.č. 6749/2, p.č. 6749/3, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1269, příslušná k části obce Přerov I-Město, p.č. 6749/4, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1273, příslušná k části obce Přerov I-Město, p.č. 6749/5, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1268, příslušná k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov


48568[48568][][500][25][true][audio][mpeg]

3.1.2

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov- využití předkupního práva  k pozemku p.č. 4951/30 v k.ú. Přerov


48555[48555][][500][25][true][audio][mpeg]

3.1.3

Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - pozemků p.č. st. 538, p.č. st. 539, p.č. st. 540, p.č. 30/22, p.č. 216/6, p.č. 216/9, p.č. 216/20, p.č. 216/24, p.č. 216/25, p.č. 216/31, p.č. 216/32, p.č. 216/33, p.č. 216/40, p.č. 236/1, p.č. 236/2, p.č. 236/4, p.č. 236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, p.č. 238/4, p.č. 238/6, p.č. 238/11, p.č. 238/16, p.č. 238/17, p.č. 238/26, p.č. 238/28, p.č. 238/29, p.č. 238/32, p.č. 238/36, p.č. 239/1, p.č. 239/3, p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 360/4, p.č. 368/4, p.č. 520/2 a p.č. 656 všechny v k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova.


48558[48558][][500][25][true][audio][mpeg]

3.2.1

Úplatný převod pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova


48560[48560][][500][25][true][audio][mpeg]

3.2.2

Převod nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov - nebytové jednotky č. 2630/101 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2629, č.p. 2630, příslušné k části obce Přerov-Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 3)


48561[48561][][500][25][true][audio][mpeg]

3.2.3

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  podílu id. ½ pozemku p.č. 3675 v k.ú. Přerov


48559[48559][][500][25][true][audio][mpeg]

3.2.4

Převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerov - pozemku  p.č. 5003 a části pozemku p.č. 328 oba  v k.ú. Přerov.


48562[48562][][500][25][true][audio][mpeg]

3.3.1

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -  spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 7166/116, p.č. 7166/136 p.č. 7166/48, p.č. 7166/93 vše v  k.ú. Přerov


48572[48572][][500][25][true][audio][mpeg]

3.4.1

Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 207/1, p.č. 208/1, části p.č. 2155/1 v majetku statutárního města Přerov za  pozemky p.č. 204/4, p.č. 234/4, p.č. 4969/5 a část pozemku p.č. 2167/7 v majetku PSS Přerovská stavební  a.s., Přerov, vše v k.ú. Přerov


48569[48569][][500][25][true][audio][mpeg]

3.6.1

Zřízení práva stavby k pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14, p.č. 3345/16,  vše v k.ú. Přerov – prodloužení lhůty provedení stavby – dodatek č.1


48563[48563][][500][25][true][audio][mpeg]

3.7.1

Žádost o sepsání splátkového kalendáře


48565[48565][][500][25][true][audio][mpeg]

3.7.2

Upuštění od vymáhání pohledávky za panem T. Š. z důvodu nedobytnosti a její převod na podrozvahu


48567[48567][][500][25][true][audio][mpeg]

4.

Finanční záležitosti

4.1

Rozpočtové opatření č. 10, 11 a 12


48566[48566][][500][25][true][audio][mpeg]

4.2

Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města


48576[48576][][500][25][true][audio][mpeg]

5.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

5.1

Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora 2018 až 2020“ - schválení smlouvy o společnosti pro centralizované zadání


48571[48571][][500][25][true][audio][mpeg]

5.2

Ozvučení zimního stadionu v Přerově


48570[48570][][500][25][true][audio][mpeg]

6.

Školské záležitosti

6.1

Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, z.s.


48574[48574][][500][25][true][audio][mpeg]

6.2

Žádost o poskytnutí individuální dotace – NIGHT BIRDS - INLINE HOCKEY CLUB PŘEROV z.s.


48573[48573][][500][25][true][audio][mpeg]

6.3

Předfinancování projektu ZŠ Svisle


48575[48575][][500][25][true][audio][mpeg]

6.4

Žádost o poskytnutí individuální dotace – TK PRECHEZA Přerov z.s.


48585[48585][][500][25][true][audio][mpeg]

6.5

Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova 2018 - 2019


48579[48579][][500][25][true][audio][mpeg]

7.

Různé

7.1

Zpracování urbanistické studie rozvoje místní části Dluhonice


48584[48584][][500][25][true][audio][mpeg]

7.2

Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. .../2018, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2018


48578[48578][][500][25][true][audio][mpeg]

7.3

Návrh na pojmenování ulic v Přerově, částech Přerov I-Město, Přerov VI-Újezdec, Přerov VII-Čekyně


48577[48577][][500][25][true][audio][mpeg]

7.4

Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. - návrh Dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – I. etapa v rámci projektu „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“


48580[48580][][500][25][true][audio][mpeg]

7.5.

Stanovení počtu zastupitelů na volební období 2018-2022 – materiál předložen na stůl


48583[48583][][500][25][true][audio][mpeg]

8.

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

8.1.

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu


48582[48582][][500][25][true][audio][mpeg]

9.

Závěr zasedání

9.1

Závěr zasedání


48581[48581][][500][25][true][audio][mpeg]