Životní prostředí (obecně)

Veřejná správa - orgány a právní předpisy

Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Předmět úpravy:

Zákon vymezuje základní pojmy a stanoví základní zásady ochrany životního prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí a při využívání přírodních zdrojů; vychází při tom z principu trvale udržitelného rozvoje.

Příslušné orgány:

zákon nevymezuje

Zákon č.282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů

Předmět úpravy:

Zákonem se zřizuje Česká inspekce životního prostředí jako orgán státní správy, který je podřízen ministerstvu životního prostředí České republiky, a dále se stanovuje zejména struktura inspekce, její právní forma a působnost.

Příslušné orgány:

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)

Místně příslušné orgány:

Zákon č.388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Předmět úpravy:

Zákonem se zřizuje Státní fond životního prostředí, dále se stanovuje zejména jeho právní forma, orgány, působnost, zdroje příjmů, způsob a účel využití prostředků.

Příslušné orgány:

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP)

Místně příslušné orgány:

Zákon č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Předmět úpravy:

Zákon stanoví zejména podmínky výkonu práva na včasné a úplné informace o životním prostředí, jimiž disponují povinné subjekty, přístup veřejnosti k těmto informacím, podmínky a lhůty pro zpřístupňování informací, podmínky pro aktivní zpřístupňování informací a pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti ochrany životního prostředí.

Příslušné orgány (zde jsou uvedeny povinné subjekty ve smyslu §2 písm.b) zákona):

  1. správní úřady a jiné organizační složky státu a orgány územních samosprávných celků,
  2. právnické nebo fyzické osoby, které na základě zvláštních právních předpisů vykonávají v oblasti veřejné správy působnost vztahující se přímo nebo nepřímo k životnímu prostředí,
  3. právnické osoby založené, zřízené, řízené nebo pověřené subjekty uvedenými v bodech 1 a 2, jakož i fyzické osoby pověřené těmito subjekty, které na základě právních předpisů nebo dohody s těmito subjekty poskytují služby, které ovlivňují stav životního prostředí a jeho jednotlivých složek.