Tyršův most Přerov

V minulosti se v místě plánovaného mostu nacházela lávka určená pouze pro pěší provoz, která spojovala severní a jižní část města rozděleného řekou ve stopě původní formanské cesty. Z toho vyplývá velice úzká vazba na samotné historické jádro města a architektonicky cenné území vnitřního centra. Jelikož byla lávka ve špatném technickém stavu a na konci své životnosti, byla v roce 2004 městem Přerov vypsána architektonicko-urbanistická a konstrukčně-technická soutěž na zpracování návrhu nového Tyršova mostu.

Protože k vítěznému návrhu (SHB a.s.) byla v roce 2006 vydána tři nesouhlasná rozhodnutí Odboru životního prostředí MMPr schválilo Zastupitelstvo města Přerova (po vydání kladných stanovisek OŽP MMPr) vypracování projektové dokumentace na nový most podle návrhu Prof. Ing. ak. arch. Aleny Šrámkové, který se umístil v soutěži na druhém místě.

Model mostu - boční pohledNavrhovaný most zachovává členění původního mostu. Vytváří tři mostní otvory a zachovává dvojici návodních pilířů. Původní pilíře se ruší, využívá se pouze část jejich založení a spodní část pobřežních podpor mostu.

Výškové osazení Tyršova mostu vychází zcela z jeho konstrukčního řešení. Most je oproti původní lávce celý zvýšen. Tato úprava se promítá na obou jeho koncích, které jsou zvýšeny o cca 15 cm. Tyto konce však plynule navazují na navržené výškové řešení zpevněných ploch obou předmostí. Celý most má v podélném profilu tvar výškového oblouku o velkém poloměru.

Plastika zubraDominantu cesty mostem tvoří socha zubra s kruhem v nozdrách, která má původ v heraldice městského erbu, orientovaná před vstupem do starého města. Je ztvárněna jako monumentální figura energického a sebevědomého zvířete, měřítkem přizpůsobená vlastní architektuře mostu. Tato socha je doplněna sochou ptáka, symbolu volnosti a svobody, umístěnou ve středu mostu, a třemi stromy na jeho protější straně. Stromy na novoměstské straně budou v budoucnu vybaveny barevnými světly pro noční efekty.Světelné stromy

Všechny sochy spojuje společný rukopis. Oběma sochám zvířat, provedeným z bronzu, sluší sokly z umělého kamene. Stromy, kotvené přímo do povrchu, jsou provedeny z armovaného betonu.

Průběžné osvětlení je nainstalováno v madle zábradlí a sochy jsou osvětleny lokálně.

Most je navržen v jedné výškové úrovni, pouze prostor pro vozidla je z bezpečnostních důvodů oddělen od pěší dopravy a cyklistů 15 cm vysokou obrubou. Celková šířka mostu činí 12,5 m. Navržený příčný profil umožňuje využití mostu pro obousměrný provoz v případě mimořádných situací, kdy je využit prostor cyklistické stezky.

 Původní stav do října 2010

Pohled na most 

Pohled na pilíř 

 Most

 Most

 Průběžný stav říjen 2011

 V průběhu realizace

 V průběhu - 26.9.2011

 Výroba soch  Výroba soch
 Současný stav 2012
 Tyršův most  Tyršův most2
 Tyršův most  Tyršův most